Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΔΡΑ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών του Σώματος, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους
2.  
  Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται κυρίως:
 1. Ο συντονισμός των επίγειων πυροσβεστικών και άλλων δυνάμεων σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και η διαβίβαση στις δυνάμεις αυτές εντολών και πληροφοριών για την αντιμετώπισή τους
 2. Η συμβολή στην καταστολή πυρκαγιών και στη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων ή θυμάτων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ατυχήματα, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές
 3. Η επιτήρηση ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων και η συμβολή στην ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών
 4. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανωτάτων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους, καθώς και η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης
 5. Η συμβολή στο έργο της εθνικής άμυνας και πολιτικής προστασίας της χώρας καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις μετά από σχετικό αίτημα των αρμοδίων Αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος
3.  
  Η αποστολή αυτή εκπληρώνεται, είτε με την εκτέλεση αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε και σε συνεργασία και σύμπραξη με άλλες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκτέλεση κοινών πυροσβεστικών επιχειρήσεων
Άρθρο 2 "Έδρα - Διοικητική Υπαγωγή"
1.  
  Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) αποτελεί Ειδική Υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και έχει έδρα Πολεμικό ή Πολιτικό Αεροδρόμιο στο Νομό Αττικής.
2.  
  Τα ιδρυόμενα κατά το άρθρο 25 παρ. 11 του Ν. 2800/ 2000 κλιμάκια της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. σε άλλες περιοχές της χώρας υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν.
Άρθρο 3 "Συγκρότηση - Αρμοδιότητες Τμημάτων"
1.  
  Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 1.1 Τμήμα Επιχειρήσεων - Ασφαλείας Πτήσεων / Εδάφους. 1.2 Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Επιχειρήσεων - Ασφαλείας Πτήσεων/Εδάφους καθώς και του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης κατά το μέρος που αφορούν τον επιχειρησιακό τομέα είναι αυτές που καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διατάξεις
3.  
  Για τα λοιπά θέματα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι:
 1. Η εξασφάλιση και διεκπεραίωση της γραμματειακής εξυπηρέτησης
 2. Η τήρηση του Αρχείου της Υπηρεσίας
 3. Ο χειρισμός θεμάτων του προσωπικού
 4. Η μέριμνα για την εκτέλεση της εσωτερικής υπηρεσίας (Αξιωματικού Υπηρεσίας - Τηλεφωνητή, Αγγελιοφόρου κ.λπ.).
 5. Η μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 6. Η φροντίδα για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής
 7. Κάθε άλλη υπηρεσία που τείνει στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας και του προσωπικού της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 4 "Διοικητής"
1.  
  Διοικητής της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων τοποθετείται Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών που είναι ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες χειριστές και έχει εκτός από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το βαθμό του και τη θέση του από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία και τα ακόλουθα:
 1. Προγραμματίζει, διευθύνει και ελέγχει τη δράση της Υπηρεσίας, με τη βοήθεια των Προϊσταμένων των Τμημάτων
 2. Μεριμνά, ώστε η δράση των Τμημάτων να έχει κοινή κατεύθυνση
 3. Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού, καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας
 4. Αποφασίζει για το σχεδιασμό διάταξης της καθημερινής υπηρεσίας που προτείνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων
 5. Κατανέμει το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων στα επιμέρους Τμήματα ανάλογα με τις ικανότητες και τα προσόντα τους
 6. Προκαλεί τις ενέργειες των προϊσταμένων του για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας, με τα αναγκαία μέσα, μηχανήματα και υλικά
 7. Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των οικείων Τμημάτων:
 8. 1) Τα ημερήσια προγράμματα πτήσεων και επιχειρησιακών αποστολών, με εξαίρεση τις αποστολές για την εκτέλεση των οποίων αποφαίνεται ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 περ. ε του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
 9. 2) Το πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων εδάφους / αέρος.
 10. Προτείνει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος:
 11. 1) Την έγκριση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού (χειριστών-τεχνικών) και συντήρησης και επιθεώρησης των εναερίων μέσων.
 12. 2) Την έγκριση προγραμμάτων και μεθόδων για τη βελτίωση του επιπέδου και της επιχειρησιακής επάρκειας της Υπηρεσίας.
 13. Φροντίζει να ενημερώνεται για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των εναερίων μέσων και το επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο θα εκτελεστεί η αποστολή
 14. Συντονίζει προσωπικά τη δράση των εναέριων μέσων (μεταξύ τους ή με τις λοιπές δυνάμεις και μέσα), σε περιπτώσεις σοβαρών αποστολών και καταστάσεων
 15. Ελέγχει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων
 16. Φροντίζει για την εμφάνιση και παράσταση του προσωπικού και την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων
 17. Εισηγείται στο Αρχηγείο Π.Σ. τη μετάθεση (χειριστών και τεχνικών) από την Υπηρεσίας η οποία τελικά αποφασίζεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Συμβούλιο Κρίσεων στις περιπτώσεις:
 18. 1) Επίδειξης συμπεριφοράς που είναι ασυμβίβαστη με τη σοβαρότητα των αποστολών ή επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια των πτήσεων.
 19. 2) Τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων κατ επανάληψη.
 20. 3) Μείωση της πτητικής τους ικανότητας ή της τεχνικής τους απόδοσης.
 21. Λαμβάνει γνώση της αλληλογραφίας και διατάσσει τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες
 22. Θέτει στο αρχείο, με την υπογραφή του, υποθέσεις που λόγω της σοβαρότητας της φύσης τους τίθενται υπόψη του από τους προϊσταμένους των Τμημάτων
 23. Εκτελεί και κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σε αυτόν από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές
2.  
  Ο Διοικητής σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι Τμημάτων"
1.  
  Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων είναι άμεσοι βοηθοί του Διοικητή και τοποθετούνται, με διαταγή του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. Αξιωματικοί ως εξής: Στο Τμήμα Επιχειρήσεων-Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους ο αρχαιότερος εκ των χειριστών, στο Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης, ο Αρχαιότερος Αξιωματικός κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Τεχνικών Αεροσκαφών. Εισηγούνται σ αυτόν τη διάταξη της καθημερινής υπηρεσίας, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, ευθύνονται για την εκτέλεση των αποστολών και αρμοδιοτήτων των Τμημάτων τους και γενικώς διευθύνουν, εποπτεύουν, συντονίζουν και ελέγχουν τις εργασίες και το προσωπικό των Τμημάτων τους .
2.  
  Ειδικότερα: (1) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους μεριμνά για:
 1. Την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή των προγραμμάτων πτήσεων, εκπαίδευσης χειριστών και των σχεδίων δράσης
 2. Τη διαθεσιμότητα των εναέριων μέσων και των μέσων υποστήριξης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο
 3. Την υποστήριξη των προγραμμάτων πτήσεων, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους
 4. Την ενέργεια, προσωπικά ή δια τεχνικού με πτυχίο αναλόγου ειδικότητας, προγραμματισμένων ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών και η ποιότητα των εργασιών σε όλες τις δραστηριότητες των εναέριων μέσων
 5. Την εκτέλεση, από το τεχνικό προσωπικό, των εργασιών, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προτεραιότητες αυτών
 6. Την εξοικείωση του προσωπικού με τις εν χρήσει διαδικασίες και τη διακρίβωση του βαθμού ετοιμότητας αυτού
 7. Τον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού, υποβάλλοντας στο Διοικητή της Υπηρεσίας ειδική έκθεση στις περιπτώσεις (1-3) του εδαφ. ιγ΄ του προηγούμενου άρθρου.
 8. Τη συγκέντρωση από κάθε χειριστή των ελάχιστων πτητικών απαιτήσεων
 9. Τη βελτίωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεθόδων
 10. Την ενημέρωση του Διοικητή της Υπηρεσίας και του προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, αναφορικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε υλικοτεχνικά μέσα
 11. Τη συγκέντρωση από κάθε τεχνικό των ελάχιστων πτητικών απαιτήσεων
 12. Τη βελτίωση των προγραμμάτων και μεθόδων
 13. Την αναφορά στο Διοικητή της Υπηρεσίας και στις αρμόδιες κρατικές αρχές κάθε συμβάντος που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ασφάλεια πτήσεων ή των χώρων που χρησιμοποιούνται για στάθμευση ή άλλη χρήση από τα εναέρια μέσα
 14. Την έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης των εναερίων μέσων, από τους τεχνικούς του Τμήματός του, που κατέχουν πτυχίο αναλόγου ειδικότητας
 15. (2) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης μεριμνά για:.
 16. Την έκδοση, ανανέωση ή αναγνώριση των πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας των εναερίων μέσων από την Υ.Π.Α.
 17. Την ενημέρωση του Διοικητή επί θεμάτων εφοδιασμού της Υπηρεσίας με τα αναγκαία μέσα και υλικά και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, καθώς και την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στο Διοικητή της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση θεμάτων τεχνικής υποστήριξης των εναέριων μέσων και ιδίως για τη συντήρηση και επισκευή τους από άλλους φορείς
 18. Τον έλεγχο των μέτρων που λαμβάνονται από το Τμήμα του για την πρόληψη των ατυχημάτων, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων/Εδάφους
 19. Την εκτέλεση και κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτόν από τις κείμενες διατάξεις
 20. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας και ειδικότερα:
 21. (1) Φροντίζει για την παραλαβή και αποσφράγιση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και για την αναγραφή επί των εγγράφων της χρονολογίας εξόδου.
 22. (2) Λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των εγγράφων και μονογράφει αυτά.
 23. (3) Φροντίζει να τεθεί η εισερχόμενη αλληλογραφία υπόψη του Διοικητή της Υπηρεσίας, ώστε εγγράφως να δοθούν οι δέουσες οδηγίες, για το χειρισμό των θεμάτων από τα αρμόδια Τμήματα.
 24. (4) Φροντίζει για την παράδοση στους χειριστές της χρεωθείσης αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση των κειμένων και την αρχειοθέτηση των εγγράφων.
 25. (5) Μετά την υπογραφή των εγγράφων από τους αρμόδιους παραλαμβάνει την αλληλογραφία και μεριμνά για την σφράγιση και διεκπεραίωσή της.
 26. (6) Παραδίδει στο Διοικητή της Υπηρεσίας την αλληλογραφία που φέρει την ένδειξη «προσωπική», χωρίς να αποσφραγίζει αυτή.
3.  
  Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων μεριμνούν για την εκτέλεση και κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτούς
Άρθρο 6 "Κυβερνήτης - Συγκυβερνήτης"
1.  
  Ως κυβερνήτης και συγκυβερνήτης κάθε εναέριου μέσου που βρίσκεται σε ετοιμότητα και για κάθε πτήση ορίζονται από το Διοικητή της Υπηρεσίας χειριστές με το ημερήσιο πρόγραμμα πτήσεων
2.  
  Ο κυβερνήτης του εναέριου μέσου:
 1. Κυβερνά το εναέριο μέσο, διοικεί το πλήρωμα και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του εναέριου μέσου κατά το χρόνο της πτήσης
 2. Εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού Εναέριας Κυκλοφορίας
 3. Βεβαιούται προ της πτήσεως, ότι το εναέριο μέσο έχει ετοιμασθεί για την πτήση, κατά τρόπο ενδεδειγμένο και ότι εντός αυτού υπάρχουν τα απαραίτητα έντυπα και βοηθήματα
 4. Πιστοποιεί, αν η πτήση μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια και σύμφωνα με το σχέδιο και τους κανονισμούς που ισχύουν
3.  
  Ο συγκυβερνήτης του εναέριου μέσου ενεργεί ως βοηθός του κυβερνήτη και αντικαθιστά αυτόν στη διακυβέρνηση του εναέριου μέσου, σε περίπτωση ανάγκης ή κατόπιν αδείας του
Άρθρο 7 "Επιμελητές Πτήσεων"
1.  
  Καθήκοντα επιμελητού πτήσεων εκτελούν αξιωματικοί του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους, κάτοχοι πτυχίου επιμελητού πτήσεων ή χειριστού
2.  
  Ο επιμελητής πτήσεων:
 1. Συντάσσει και καταθέτει στην Υ.Π.Α. σχέδιο πτήσης, για κάθε πτήση εναέριου μέσου.
 2. Πιστοποιεί αν η πτήση δύναται να εκτελεστεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν
 3. Συντάσσει για κάθε πτήση κατάλογο επιβαινόντων
 4. Λαμβάνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όλα τα απαιτούμενα μετεωρολογικά στοιχεία και αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους
 5. Ενημερώνει τους χειριστές για τις ισχύουσες αγγελίες (ΝΟΤΑΜS), τα υφιστάμενα μετεωρολογικά δελτία και προγνωστικά της αεροπορικής οδού και για τις απαγορευμένες περιοχές πτήσεων και παρέχει σε αυτούς τα αναγκαία στοιχεία (όπως χάρτες) για την ασφαλή εκτέλεση στης πτήσης
 6. Σε περίπτωση κατάστασης επειγούσης ανάγκης, που περιέχεται σε γνώση του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, και εφόσον υπάρχει επικοινωνία, πληροφορεί σχετικά τον κυβερνήτη, βεβαιώνεται για την απόφαση που λαμβάνει αυτός και προβαίνει στην καταχώρησή της σε σχετικό έντυπο, άλλως αναφέρει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων - Ασφάλειας Πτήσεων / Εδάφους, εισηγούμενος τη λήψη των αναγκαίων, κατά την κρίση του, μέτρων
 7. Ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την περιοχή πτήσης των εναέριων μέσων, ώστε να παρέχουν σε αυτά κάθε δυνατή συνδρομή, εφόσον τους ζητηθεί
 8. Τηρεί εγχειρίδια αεροναυτικών πληροφοριών, έντυπα διαδικασιών ενόργανης προσέγγισης αεροδρομίων, χάρτες περιοχής πληροφοριών πτήσης Αθηνών (F.Ι.R.) και κάθε άλλο έντυπο ή βιβλίο αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Άρθρο 8 "Επιθεωρητές"
1.  
  Σε υπηρεσία επιθεωρητή ορίζονται οι τεχνικοί της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων που έχουν σε ισχύ τεχνικό αεροπορικό πτυχίο αναλόγου ειδικότητας και τους επιτρέπει την εκτέλεση συντήρησης και επισκευής των εναέριων μέσων και των μέσων εξυπηρέτησης αυτών. Ο επιθεωρητής έχει τα εξής βασικά καθήκοντα:.
 1. Ενεργεί επιθεωρήσεις των εκτελουμένων, από τους υπολόγους, τεχνικών εργασιών
 2. Επιβλέπει την εκτέλεση και την ποιότητα των εκτελουμένων εργασιών, ανάλογα με την ειδικότητά του
 3. Βεβαιώνει ενυπογράφως για την ετοιμότητα των εναέριων μέσων, μετά το τέλος οποιασδήποτε εργασίας (αποδέσμευση πτήσεων)
 4. Ελέγχει τις κινήσεις του προσωπικού και των εναέριων και επίγειων μέσων σε όλες τις φάσεις συντήρησης, προς αποφυγή νεκρών χρόνων και άσκοπων ενεργειών και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα
 5. Διερευνά τις παρουσιαζόμενες βλάβες ή ανωμαλίες κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και μεριμνά για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (προσωπικά ή δια υπολόγων)
 6. Μεριμνά για τον έλεγχο ποιοτικής κατάσταση του καυσίμου εναέριων μέσων
 7. Μελετά και αναλύει τα στοιχεία συντήρησης για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
 8. Ελέγχει για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας εδάφους και την πρόληψη των ατυχημάτων
 9. Αναφέρει στο προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την πρόοδο των εργασιών και για τις παρουσιαζόμενες ανωμαλίες
2.  
  Σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δε διατάσσεται η εκτέλεση υπηρεσίας επιθεωρητή, τα καθήκοντα αυτού εκτελούνται από τεχνικό του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής υποστήριξης, που έχει σε ισχύ τεχνικό αεροπορικό πτυχίο αναλόγου ειδικότητας
Άρθρο 9 "Τεχνικοί Υπόλογοι"
1.  
  Σε υπηρεσία τεχνικού υπολόγου ορίζονται οι τεχνικοί της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων που έχουν σε ισχύ τεχνικό αεροπορικό πτυχίο και το οποίο τους επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των εναέριων μέσων και των μέσων εξυπηρέτησης αυτών. Ο υπόλογος έχει τα εξής καθήκοντα: α. Εκτελεί τις ημερήσιες επιθεωρήσεις και όλες τις προβλεπόμενες ειδικές επιθεωρήσεις και βεβαιώνει ενυπογράφως για την ετοιμότητα των εναέριων μέσων (αποδέσμευση πτήσεων). β. Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και τους λειτουργικούς ελέγχους επί του εδάφους που προβλέπονται από την επίσημη βιβλιογραφία κάθε εναέριου μέσου. γ. Ενεργεί επιθεώρηση και συντήρηση των μέσων και υλικών που προορίζονται για την υποστήριξη των εναέριων μέσων και αναφέρει στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για τυχόν λήξη των ορίων ζωής ή λειτουργίας τους. δ. Ενημερώνει τον επιθεωρητή ή, σε περίπτωση που δεν έχει διαταχθεί υπηρεσία επιθεωρητή, τον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία, που θα αντιληφθεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. ε. Τηρεί σχολαστικά τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας κατά την πλήρωση των εναέριων μέσων με καύσιμα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και για την προστασία τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. στ. Μεριμνά για τον καθαρισμό των εναέριων μέσων, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους. ζ. Εκτιμά τις ανάγκες σε μέσα και υλικά και ενημερώνει σχετικά τον επιθεωρητή και τον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Άρθρο 10 "Αξιωματικός Υπηρεσίας"
1.  
  Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας εκτελούν Υποπυραγοί ή Ανθυποπυραγοί και αν δεν υπάρχουν ανατίθενται σε Πυρονόμους ή Αρχιπυροσβέστες, από αυτούς που υπηρετούν στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
2.  
  Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας εκτός από τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για το βαθμό του και τη θέση του από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει και τα ακόλουθα:
 1. Επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων των άλλων οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας που ορίζονται από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Ευθύνεται για τη φρούρηση των εγκαταστάσεων και των εναέριων μέσων
 3. Επιβλέπει για την τάξη και την καθαριότητα των χώρων της Υπηρεσίας
 4. Φροντίζει για τη λειτουργία του φωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας (όπως θέρμανσης, ύδρευσης)
 5. Παραλαμβάνει, κατά τις ώρες μη λειτουργίας των γραφείων, την αλληλογραφία, αποσφραγίζει τους φακέλους που έχουν την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ», εκτός των διαβαθμισμένων ως «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ» και άνω και των «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ» και, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο Τμήματος, ενεργεί ότι επιβάλλεται για όσα απαιτούν άμεση ενέργεια
 6. Δέχεται, κατά τις ώρες μη λειτουργίας των γραφείων, τα αιτήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, για την εκτέλεση πτήσεων και αποστολών, και ενημερώνει τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων-Ασφάλειας Πτήσεων/Εδάφους, προκειμένου να επιληφθεί σχετικά
 7. Ειδοποιεί τον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων σημάτων
 8. Αναφέρει στον αρμόδιο Τμηματάρχη και στο Διοικητή της Υπηρεσίας κάθε σπουδαίο γεγονός ή πληροφορία που ενδιαφέρει την Υπηρεσία και ενημερώνει τις αρμόδιες αστυνομικές και άλλες αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές
 9. Αναφέρει στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης το αποτέλεσμα της υπηρεσίας του και κάθε παράλειψη ή παράπτωμα που διαπράχθηκε από υφιστάμενό του, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του
 10. Καταχωρεί στα υπηρεσιακά βιβλία τις αναγκαίες εγγραφές, σύμφωνα με τα ισχύοντα
 11. Έχει στη διάθεσή του τους εξής πίνακες:
 12. (1) Διάταξης της υπηρεσίας.
 13. (2) Προσωπικού της Υπηρεσίας, με τις διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων της κατοικίας και του αστυνομικού τμήματος της περιοχής.
 14. (3) Τηλεφώνων άμεσης ανάγκης.
 15. (4) Τηλεφώνων των λοιπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και τοπικών αστυνομικών, δικαστικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 "Γενικές Ρυθμίσεις"
1.  
  Το προσωπικό της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων που προβλέπονται γι αυτό και επιπλέον εφαρμόζεται και σε αυτό η σχετική με την εκτέλεση της ειδικής αποστολής του νομοθεσία και οι κανονισμοί της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
2.  
  Για τα καθήκοντα των λοιπών οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας, καθώς και τα καθήκοντα του προσωπικού των γραφείων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99).
3.  
  Για την εκτέλεση της αποστολής της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό: (1) Ένας Ανώτερος Αξιωματικός Γ. Υ., ως Διοικητής (2) Εννιά (9) χειριστές. (3) Δεκαπέντε (15) τεχνίτες και (4) Δέκα (10) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι Γ.Υ. για τη στελέχωση του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
4.  
  Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα σύνταξης των εκθέσεων ικανότητας των Αξιωματικών και φύλλων ποιότητας του λοιπού προσωπικού εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις, που εφαρμόζονται και για το πυροσβεστικό προσωπικό των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος. Γνωματεύων στην έκθεση ικανότητας του Διοικητή είναι ο Υπαρχηγός αρμόδιος για επιχειρησιακά θέματα.
Άρθρο 12 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μέχρι τη στελέχωση της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό σε χειριστές και τεχνικούς και την ανάθεση σε αυτούς της ειδικής αποστολής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη σχετική Σύμβαση Παραχώρησης της υποστήριξής της σε ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 2800/2000.
Άρθρο 13 "Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Με διαταγές του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζονται επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β), (δ) και (στ) του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 25 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 48/2003 και 173/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-08-09 Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/152
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2005/118 2005