ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/179

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 32/ 2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το Π.Δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το υπό στοιχείο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των Κυβερνητικών Οργάνων καταργείται και το στοιχείο δ αναριθμείται σε γ
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και οι υπηρεσίες των οποίων έχει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη, εξυπηρετούνται από αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που συνιστάται για το σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή.
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1° της κατηγορίας Ειδικών θέσεων Η θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων σε ανώτατο δημόσιο λειτουργό, με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του.
5.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 προστίθεται στοιχείο δ ως εξής: 1 Να αναθέτει σε ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη μελετών ή άλλων επιστημονικών εργασιών που σχετίζονται με τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Η απόφαση αυτή συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
6.  
  Το στοιχείο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 1 ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για τα δημοσιεύματα του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου, που αφορούν την Κυβέρνηση και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
7.  
  Στην ίδια παράγραφο του αυτού άρθρου προστίθενται στοιχεία στ και ζ ως εξής: 1 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα καθώς και στις διυπουργικές επιτροπές εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα και ειδικότερα προετοιμάζει τους φακέλους, καταρτίζει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να εισαχθούν για συζήτηση ή λήψη απόφασης από τα παραπάνω όργανα και τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων αυτών. 2 ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.
8.  
  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Γραφείο Το Νομικό Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες 1 Υποστηρίζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης και ιδίως α) Παραλαμβάνει τα σχέδια νόμων και τις υπουργικές τροπολογίες και ελέγχει τη συνδρομή των κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτουμένων προϋποθέσεων προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή. 1 Διαβιβάζει τα σχέδια νόμων και όσες υπουργικές τροπολογίες κρίνεται αναγκαίο προς επεξεργασία στη Κ.Ε.Ν.Ε. και συνεργάζεται με αυτή για τη ρύθμιση κάθε διαδικαστικού θέματος που σχετίζεται με τη λειτουργία της και την επεξεργασία των σχεδίων από την Επιτροπή, στις συνεδριάσεις της οποίας παρίσταται υποχρεωτικώς εκπρόσωπος του Νομικού Γραφείου Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Κ.Ε.Ν.Ε. μπορεί να συνεδριάσει και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του Νομικού Γραφείου, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γραφείου προς την Επιτροπή. 2 Καταθέτει τα σχέδια των νόμων και των υπουργικών τροπολογιών στη Βουλή. 3 Παρακολουθεί τις εργασίες νομοθετικού έργου της Βουλής μέχρι την ψήφιση των νομοσχεδίων και την περαιτέρω διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης των νόμων. 2 Υποστηρίζει το κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης και των άλλων κρατικών οργάνων και νομικών προσώπων που διαθέτουν κανονιστική αρμοδιότητα και ιδίως 1 Παραλαμβάνει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων με κανονιστικό χαρακτήρα και ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που τα συνοδεύουν, ασκεί προέλεγχο επί του περιεχομένου τους, τα διαβιβάζει περαιτέρω στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατά το Σύνταγμα επεξεργασία τους, ελέγχει εάν η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα προωθεί προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2 Συντάσσει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου. 3 Συντάσσει τα σχέδια των αποφάσεων που εκδίδει ο Πρωθυπουργός και ελέγχει τα σχέδια των κοινών αποφάσεων που εκδίδονται από τον Πρωθυπουργό και άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς. 4 Συντάσσει σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία τα σχέδια Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και μεριμνά για την υπογραφή τους από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 5 Συντάσσει ή εξετάζει τη νομιμότητα των σχεδίων Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, και μεριμνά για την υπογραφή τους από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 3 Μεριμνά για τη θεώρηση των δοκιμίων των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την αποστολή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο. 4 1 Εκπονεί μελέτες, καταρτίζει προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στον Πρωθυπουργό για κάθε θέμα νομιμότητας της κυβερνητικής λειτουργίας καθώς και για ειδικά θέματα νομοθετικής πολιτικής της Κυβέρνησης και συντονισμού και προώθησης του Κυβερνητικού έργου. 2 Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται από τον Πρωθυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και 3 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Πρωθυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. 5 1 Συντάσσει σχέδια αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων, προτάσεων και κάθε άλλης πράξης των ανωτέρω κυβερνητικών οργάνων και μεριμνά για την υπογραφή και κοινοποίησή τους στους αρμόδιους Υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εν γένει διακίνησή τους. 2 Εκπονεί μελέτες και συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του, για τη βελτίωση της λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων καθώς και άλλων υπηρεσιών, των οποίων η διοικητική και οικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
9.  
 1. Το άρθρο 6 καταργείται
 2. Τα άρθρα 7-14 αναριθμούνται σε 6-13
10.  
  Οι αρμοδιότητες υπό στοιχεία ιζ-κ, από το αναριθμημένο άρθρο 6, του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, μεταφέρονται ως αρμοδιότητες υπό στοιχεία η-ια στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
11.  
  Το αναριθμημένο άρθρο 7, Σύσταση θέσεων προσωπικού, αντικαθίσταται ως εξής: 7 θέσεων προσωπικού Συνιστώνται σαράντα τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής Α. Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης θέσεις 3 εκ των οποίων 1 Μια θέση προϊσταμένου του ιδιαίτερου γραφείου του Γενικού Γραμματέα 2 Μια θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου 3 Μια θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Β.1 Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού θέσεις 7 2 Κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις 8 3 Κλάδου Υ.Ε. Επιμελητών θέσεις 1 Οδηγών θέσεις 2 Υπαλλήλων καθαριότητας θέσεις 3 Γ.1 Ειδικών Συμβούλων θέσεις 12 2 Ειδικών Συνεργατών θέσεις 8 .
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του αναριθμημένου άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:«
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος. β) Του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α΄ 150), και των άρθρων 10 παρ. 1 και 32 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38). δ) Των άρθρων 22 παρ. 3 και 25 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247). ε) Του άρθρου 17 του Ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατάσταση Λειτουργών - Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 234). στ) Της υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 519).
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Δαπάνη ύψους 182.000 ΕΥΡΩ για το τρέχον οικονομικό έτος και 342.000 ΕΥΡΩ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. β) Ενδεχόμενη δαπάνη από την ανάθεση, από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σε ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα, της διενέργειας ερευνών και σύνταξης μελετών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, που σχετίζονται με το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν, κατά το τρέχον έτος, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φ. 23/ 640, ΚΑΕ Ομάδων 0200, 0800 και Ειδ. Φ. 23/630, ΚΑΕ 1711), και κατά τα επόμενα έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Υπουργείου, για το σκοπό αυτό.
 • Το πρακτικό επεξεργασίας 175/2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 (ΦΕΚ Α 156) 2009/17 2009
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης»(Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/2004(Α΄ 156) και 17/2009 (Α΄ 33). 2010/18 2010
Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4024/2011 του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2012/77 2012
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5). 2013/57 2013
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5)». 2014/29 2014