ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ερευνητών σε Κέντρα ~Ερευνας Ακαδημίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
    Συνιστώνται θέσεις ερευνητών, αδιαβάθμητες και κοινές ως προς τις βαθμίδες Α~, Β~, Γ~ και Δ~, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 1514/1985, σε Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών; ως ακολούθως: α. Στο κατά πς διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 636/1977 (Α~ 199) Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητας: θέση μία (1). β. Στο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4545/66 (Α~ 190) Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: θέσεις είκοσι (20). γ. Στο κατά τις δίατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4545/66 (Α~ 190) Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας καί Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, θέσείς τρεις (3).
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ίσχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : 1.α) Του άρθρου 25 παρ. 1γ~ και 15 του Ν. 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και Τεχνολογικής έρευνας (Α~ 13). β) Του άρθ. 1 παρ. 2 και 9 του Ν. 1894/1990 Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις (Α΄ 110). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α΄ 247). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 187), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α~ 38). ε) Της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β~ 985). 2.Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου Ακαδημίας Αθηνών (συνεδριάσεις 23ης-2-2001, 6ης - 2001, και 6ης -11-2001). 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57 Α~).
  • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 300.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2003, 550.000 ΕΥΡΩ για καθένα των ετών 2004 και 2005, 670.000 ΕΥΡΩ για καθένα των ετών 2006 και 2007 και 680.000 ΕΥΡΩ, περίπου, για το έτος 2008 και κάθε επόμενο έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται για μεν το τρέχον έτος από τις εγγεγραμένες πιστώσεις των Κ.Α. Ε. της ομάδας 0200 του Ε.Φ. 19-610 του Προϋπολογισμού του ΥΠ-Ε.Π.Θ., κατά δε τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον κρατικό πρϋπολογισμό.
  • Τις 238 και 428/03 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-01-27 Σύσταση θέσεων ερευνητών σε Κέντρα ~Ερευνας Ακαδημίας Αθηνών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/11
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1977/636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/636 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4545 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία