ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/181

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (Α΄ 298).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κατ απόκλιση προς όσα ορίζονται από το άρθρο 45 παρ. 3 του Β.Δ. 846/1968 (Α 298), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 206/1997 (Α 163), για τα εκπαιδευτικά έτη 2003-04 και 2004-05 Ναυτικός Δόκιμος που απέτυχε σε τρία το πολύ από τα διδασκόμενα μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Οργανισμού της Σχολής, μπορεί να επανεξετασθεί σε αυτά. Η επανεξέταση και η βαθμολογία της γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου 45.
2.  
  Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Το άρθρο μόνο του Α.Ν. 602/1968 «Περί συμπληρώσεως των περί Σχολής Ν. Δοκίμων διατάξεων» (Α΄ 259/1968).
 • Το άρθρο 2 παράγραφος α του Α.Ν. 428/1937 «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15/1937)
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 35/1995).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ αριθμ. 20/14.5.2004).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 21.5.2004.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση υπ αριθμ. 163/2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-08-26 Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (Α΄ 298).
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/161
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/602 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/602 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/206 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/846 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία