ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/182

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες ΚΥΣΔΙΠ Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού Συμβουλίου: α) Για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύμ [...]"
1.  
  Συντάσσει τους πίνακες προακτέων σε θέσεις διευθυντών των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
2.  
  Προτείνει την τοποθέτηση των προαγόμενων σε θέσεις της προηγουμένης περίπτωσης
3.  
  Γνωμοδοτεί για τη μετάθεση των διοικητικών υπαλλήλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε βαθμού, από νομό σε νομό
4.  
  Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΚΥΣΔΙΠ και των ΠΥΣΔΙΠ
5.  
  Εκδικάζει ενστάσεις των διοικητικών υπαλλήλων κάθε βαθμού, κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
6.  
  Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη των διοικητικών υπαλλήλων κάθε βαθμού
7.  
  Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΔΙΠ και των ΠΥΣΔΙΠ
8.  
  Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και τον αναδιορισμό των απολυομένων όλων των διοικητικών υπαλλήλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9.  
  Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, τη θέση σε δυνητική αργία και την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΚΥΣΔΙΠ και των ΠΥΣΔΙΠ
10.  
  Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και την ανάκληση αυτών
11.  
  Γνωμοδοτεί για τον αριθμό των θέσεων διοικητικού προσωπικού ανά κλάδο, που κατανέμονται σε κάθε έδρα σχολικών συμβούλων για την στελέχωση της γραμματείας τους
12.  
  Προτείνει την κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού προσωπικού σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες κατά νομούς
13.  
  Εξετάζει ενστάσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατά των υπηρεσιακών τους εκθέσεων
14.  
  Γνωμοδοτεί για την απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων από υπηρεσίες και σχολικές μονάδες σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων
15.  
  Ασκεί όλες τις λοιπές αρμοδιότητες Υπηρεσιακού και πειθαρχικού Συμβουλίου για τους διοικητικούς υπαλλήλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΠΥΣΔΙΠ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες ΠΥΣΔΙΠ Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) έχουν τις εξής αρμοδιότητες:"
1.  
  Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων διοικητικών υπαλλήλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  
  Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διοικητικών υπαλλήλων, εκτός των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
3.  
  Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στους διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
4.  
  Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές
5.  
  Εξετάζουν ενστάσεις των διοικητικών υπαλλήλων, εκτός των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατά των υπηρεσιακών τους εκθέσεων
6.  
  Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, τη θέση σε δυνητική αργία και την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων των διοικητικών υπαλλήλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
7.  
  Επιλέγουν τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των γραμματειών των Γραφείων Εκπαίδευσης και προτείνουν την τοποθέτηση αυτών
8.  
  Γνωμοδοτούν για την τοποθέτηση των μετατεθέντων στο νομό διοικητικών υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις και σχολικές μονάδες, εξετάζοντας ταυτόχρονα τυχόν αιτήσεις για μετάθεση διοικητικών υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του ιδίου νομού
9.  
  Εισηγούνται την κατανομή και ανακατανομή των θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες εντός του ιδίου νομού
10.  
  Γνωμοδοτούν για την τοποθέτηση των διοριζομένων διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες εντός του νομού
11.  
  Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, όπου απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου
12.  
  Αποφασίζουν για την επιστροφή αποδοχών λόγω θέσεως σε αργία
Άρθρο 3 "Λειτουργία"
1.  
  Το ΚΥΣΔΙΠ συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ΠΥΣΔΙΠ συνεδριάζουν στα γραφεία της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
2.  
  Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος η θητεία αυτών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.
3.  
  Τα Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων και παρίσταται ο Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής Προέδρου και καλείται στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος του Προέδρου.
4.  
  Τα θέματα εισηγούνται:
 1. στο ΚΥΣΔΙΠ ο αρμόδιος Προϊστάμενος διεύθυνσης ή τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. στα ΠΥΣΔΙΠ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει και μέλος του Συμβουλίου για την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.
5.  
  Τα Συμβούλια αλληλογραφούν δια του Προέδρου τους
6.  
  Τα τακτικά αιρετά μέλη των Συμβουλίων, όταν αποχωρούν από την υπηρεσία ή μετατίθενται εκτός της περιοχής του Συμβουλίου, αντικαθίστανται μέχρι να λήξει η θητεία του Συμβουλίου, από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη που καθίστανται τακτικά
7.  
  Στις περιπτώσεις έλλειψης των τακτικών ή αναπληρωματικών αιρετών μελών ή και των τεσσάρων αιρετών μελών των Συμβουλίων, ορίζονται εκπρόσωποι για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο από τις οικείες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των διοικητικών υπαλλήλων
8.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
Άρθρο 4 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παράγραφος 29 περίπτωση ιζ΄ του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). β) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το υπ αριθμ. 18059/Η/18.2.2004 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο τροποποιήθηκε το σχέδιο του Διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ αριθμ. 95/2004 και 157/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014