ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/183

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, β) του Δήμου Κουρητών Νομού Ρεθύμνης, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου, δ) της Κοινότητας Πεντέλης Νομού Αττικής, ε) της Κοινότητας Μαγούλας Νομού Αττικής και στ) της Κοινότητας Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επί των δαπανών: α) του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία υπάγονται στην εποπτεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 και 203 του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄ 231) και των άρθρων 12 και 14 του Ν. 2880/2001 (Α΄ 9), β) του Δήμου Κουρητών Νομού Ρεθύμνης, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 και 203 του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄ 231) και των άρθρων 12 και 14 του Ν. 2880/2001 (Α΄ 9), δ) της Κοινότητας Πεντέλης Νομού Αττικής, ε) της Κοινότητας Μαγούλας Νομού Αττικής και στ) της Κοινότητας Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος.
2.  
  Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών:
 1. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 2. Υπόκεινται σε έλεγχο οι πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά το διορισμό ή τη μονιμοποίηση.
 3. Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και φόρων)
 4. Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως
 5. Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
 6. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 και του ε΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 144/2004/27.5.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία