ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α,Ε.Α) και των μελών αυτής παρέχονται διευκολύνσεις κλιμακούμενες ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκησης και το επίπεδο που ανήκει ο Φορέας δηλαδή το Σωματείο - Ομοσπονδία ή Πανελλήνιος Σύλλογος και η Ε.Σ.Α.Ε.Α. Για το σκοπό του παρόντος Διατάγματος και σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2430/96, η Ε.Σ.Α.Ε.Α. και οι Φορείς-Μέλη της είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες. Με τον όρο εργοδότες νοούνται το σύνολο των υπηρεσιών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 2
1.  
  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.Ε.Α. άδεια απουσίας με αποδοχές, όσο χρόνο διαρκεί ή θητεία τους.
2.  
  Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.Ε.Α. παρέχονται διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους και μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες το χρόνο, με αποδοχές. Αυτός που χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα υποχρεούται να προσκομίσει αμέσως μετά, βεβαίωση της Ε.Σ.Α.Ε.Α. πιστοποίησης της συμμετοχής του συγκεκριμένου μέλους σε εργασίες.
Άρθρο 3
1.  
  Στους Προέδρους των Εθνικών ή Περιφερειακών Ομοσπονδιών και Πανελληνίων Συλλόγων ή Συνδέσμων που είναι μέλη της Ε.Σ.Α.Ε.Α., παρέχονται 10 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ. Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
2.  
  Στον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των άνω Φορέων παρέχονται 5 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
3.  
  Στα υπόλοιπα μέλη των Διοικήσεων, Γενικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των άνω φορέων παρέχονται 10 εργάσιμες ημέρες το χρόνο με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ, ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 4
1.  
  Στους Προέδρους των Νομαρχιακών Σωματείων των Ατόμων με Αναπηρίες που είναι μέλη της Ε.Σ.Α.Ε.Α. παρέχονται 5 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές, αν τα μέλη του είναι άνω των 500 και 3 ημέρες αν είναι λιγότερα των 500, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 5
1.  
  Στους Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και των Παραρτημάτων ή Τοπικών Ενώσεων Πανελληνίων Συλλόγων ή Συνδέσμων παρέχονται 4 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές, οι οποίες ισχύουν μετά την κοινοποίηση στον εργοδότη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. ως και πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 6
1.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στον Εμπορικό Νόμο, εφ όσον απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους
Άρθρο 7
1.  
  Σε περίπτωση που δημόσιοι υπάλληλοι ενταγμένοι στις Διοικήσεις των παραπάνω αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια εξαιτίας της συμμετοχής τους σε άλλο συνδικαλιστικό φορέα ως εκ της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας, αυτοί θα λαμβάνουν διαζευκτικά και με επιλογή τους την μία εκ των δύο συνδικαλιστικών αδειών. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2430/96 (ΦΕΚ 156/ τ. Α~/10.7.96) Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Θέσπιση του θεσμού της Κάρτας Αναπηρίας και άλλες διατάξεις.
 • Της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/ τ. Α~/ 20.10.98) Ανάπτυξη του Εθνικού συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α~) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α~) με τα οποία καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
 • Το 867/3.7.2001 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2430/96 (ΦΕΚ 156/τ. Α~10.7.1996).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/16.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νικόλαο Μπίστη και την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7.2003 (ΦΕΚ1000/Β) Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 απόφασης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νικόλαο Μπίστη.
 • Την 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την 70697/22.7.2003 (ΦΕΚ 1012/Β~) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όπως προκύπτει και από την αριθ.9313/16.7.2001 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 99/2003 και 454/2003 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/70697 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/70697 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_14145 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία