ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/190

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στο λιμάνι της Σκάλας Καλλονής Λέσβου
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Σκάλας Καλλονής ορίζονται μεταξύ των γεωγραφικών στιγμάτων φ 39° 10΄ 20 ΄΄ Β, λ 026° 17΄ 20΄΄ Α και φ. 30° 06΄00΄΄ β, λ 026° 05΄ 09΄΄ Α.
3.  
  Με την ίδρυση του Λιμενικού Σταθμού Καλλονής Λέσβου, τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου, που είχαν ορισθεί με την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 9333/489 της 8/13/4-1946 απόφασης ΥΕΝ (Β΄ 66), τροποποιούνται και ορίζονται μεταξύ των γεωγραφικών στιγμάτων φ. 39° 00΄40΄΄ Β και λ 026° 10΄ 25΄΄ Α, φ 39° 10΄ 20΄΄ Β και λ 026° 17΄20΄΄ Α.
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ’ αυτόν Αξιωματικού, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με αδικήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Την βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Την βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 15. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ΄ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ). 2.- Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως καθορίζονται παραπάνω.
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Σκάλας Καλλονής Λέσβου υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, αναφέρεται σ΄ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής
3.  
  Η τοποθέτηση προσωπικού στον Λιμενικό Σταθμό γίνεται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος
Άρθρο 4
1.  
  Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 190/2003 (Α 145) μετά τις λέξεις «Δεύτερη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές: ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΚΑΨΑΛΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΩ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΧΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΛΙΝΔΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ» προστίθεται «ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • 1.α. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 119 και της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν. 3079/ 2002 «Κύρωση του Κώδικα του προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). β. Την διάταξη του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ. Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). δ. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519). ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνης σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια (13.800) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2004 και ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 2005 - 2009. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2004 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0712, 1711, 1723, 1713, 1712, 0824, 0831, 0832, 0899 για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0824, 0831, 0832, 0899).
 • Την υπ’ αριθμ. 164/9.7.2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2003/190 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία