ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4398/ 1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» Α΄ 308.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικατάσταση Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4398/ 1929 «Περί οργανώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 308) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ [...]"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 336/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το 1ο Τμήμα Ατομικών Αθλημάτων περιλαμβάνει τα αθλήματα Στίβου, Πάλης, Πυγμαχίας, Άρσης Βαρών, Σκοποβολής, Ξιφασκίας, Κολύμβησης, Χιονοδρομίας, Κωπηλασίας, Ποδηλασίας, ΤΑΕ ΚWΟΝ DΟ, Τζούντο, και Καράτε».
2.  
  Στην τελευταία παράγραφο του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται η φράση «των υπαρχόντων τακτικών μελών» με την φράση «των εν ενεργεία τακτικών μελών»
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. 1 Οι αθλητές που τοποθετούνται στην Υ.Φ.Α.Α. προέρχονται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει τα εξής προσόντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .
2.  
  Οι περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 336/2000 αντικαθίστανται ως εξής: ιβ΄ Καλαθοσφαίριση Έξι (6) αθλητές και έξι (6) αθλήτριες. ιγ΄ Πετοσφαίριση Έξι (6) αθλητές και έξι (6) αθλήτριες .
3.  
  Στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής: Α΄ του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
4.  
  Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στην Υ.Φ.Α.Α. δύναται να υπηρετεί ένας προπονητής για κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας Ειδικά για την αθλητική ομάδα του Στίβου δύνανται να υπηρετούν μέχρι και τρεις προπονητές .
5.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 19 του Π.Δ. 336/2000 αντικαθίστανται ως εξής: Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται φύλλο πορείας αδαπάνως για το Δημόσιο και μόνο μέχρι δέκα (10) ημέρες, κατ έτος Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου .
6.  
  Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
7.  
  Τις διατάξεις της αριθ. 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
8.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 6.200,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2004, 900,00 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 3.750,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006, 1.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2007, 2.400,00 ευρώ περίπου για το έτος 2008 και 1.800,00 ευρώ περίπου για το έτος 2009. Οι δαπάνες έτους 2004 ύψους 6.200,00 ευρώ περίπου θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1432 του Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Οι δαπάνες ετών 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 ύψους 900,00 ευρώ, 3.750,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 2.400,00 ευρώ και 1.800,00 ευρώ περίπου, αντίστοιχα, θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους κατ΄ έτος Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
9.  
  Την υπ’ αριθμ. 184/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το άρθρο 19 του Π.Δ. 336/2000 προστίθεται άρθρο 19Α ως ακολούθως: Άρθρο 19Α. Διευκολύνσεις αθλητών που υπηρετούν εκτός Υ.Φ.Α.Α. Αστυνομικοί αθλητές που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Σώματος εκτός Υ.Φ.Α.Α. και καταλαμβάνουν στα εθνικά πρωταθλήματα, σε ατομικό άθλημα, μέχρι και την 12η θέση, διατίθενται για εκτέλεση πρωινής υπηρεσίας με απόφαση της Αθλητικής Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 10, που ισχύει για ένα (1) χρόνο .
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4398/1929 (Α΄ 308).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 30).
 • Την πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση 6nς.6.2003) και την 2401/12.6.2003 απόφαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Την 62/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1929/4398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4398 1929
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/336 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία