ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/194

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α΄) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι παράγραφοι 1 και 2α του άρθρου 9 του ΒΔ 160/70 (ΦΕΚ 44 Α) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ΠΔ 26/1998 (ΦΕΚ 29 Α) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 308/1986 (ΦΕΚ 135 Α) αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής : 1. Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,5% επί των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους του Ταμείου και στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, το επίδομα ειδικής απασχόλησης και το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης . 2.α). Πρόσθετες εισφορές ολόκληρης της διαφοράς για τρεις μήνες λόγω προσαύξησης του μισθού των μετόχων από βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή από χορήγηση ή αύξηση του χρονοεπιδόματος . Οι παραπάνω εισφορές κρατούνται με τις μισθολογικές καταστάσεις.
Άρθρο 2
1.  
    Η παράγραφος 1α του άρθρου 15 του ΒΔ 160/70 (ΦΕΚ 44 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 26/1998 (ΦΕΚ 29 Α) αντικαθίσταται ως εξής : 1 .α. Το παρεχόμενο στους ασφαλισμένους εφάπαξ βοήθημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 160/70 ως νυν ισχύει ορίζεται στα 57/100 των αποδοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τα 50/100 των επιδομάτων εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών και ειδικής απασχόλησης, για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια, του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία, καθώς και το ποσό του επιδόματος θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης που αναλογεί στον οργανικό βαθμό με τον οποίο αποστρατεύθηκε, πολλαπλασιαζόμενων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες της πραγματικής στρατιωτικής του υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα .
Άρθρο 3 "Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης"
1.  
    Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
  • α) Το άρθρο 27 του Ν. 2066/1952 Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 99 Α), β) Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/1954 Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 27 του Ν.2066/1952 Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 78 Α), γ) Το άρθρο 71 του Ν.2084/1992 Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 165 Α) δ) Την υπ αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/ 17-3-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ. 519 Β), ε) Την υπ αριθ. ΥΔ1/10-3-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 513Β) με την οποία μεταβλήθηκε μεταξύ άλλων ο τίτλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 1 εδάφιο α), στ) Το υπ αριθ. 06 της 16 - 7 - 2004 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 247 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΤΑΛΣ οικονομικού έτους 2004 ύψους 700.000,002 η οποία εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί από τα προβλεπόμενα στο παρόν έσοδα. Για τα επόμενα οικονομικά έτη προβλέπεται ετησίως δαπάνη ύψους 800.000,002 με την εγγραφή αναλόγου ποσού στο ΚΑΕ 0631 του προϋπολογισμού του ΤΑΛΣ η οποία επίσης θα υπερκαλυφθεί από τα προβλεπόμενα στο παρόν έσοδα. Σημειωτέον δε ότι το Ταμείο δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Την υπ αριθ. 223/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΠΡΑΞΗ 2004/ΥΔ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΥΔ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/308 1986
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (Α` 44) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1998/26 1998
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/160 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος». 2014/1 2014