ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/195

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1412 (2002), 1432 (2002), 1439 (2002) και 1448 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αναστέλλονται οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 132/1999 περί εφαρμογής των αποφάσεων 1127 (1997) και 1130 (1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε (Α΄132) για μια περίοδο ενενήντα ημερών από την 17η Μαίου 2002, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1412 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Α΄ 236), και στη συνέχεια για άλλη μία περίοδο ενενήντα ημερών από την 15η Αυγούστου 2002, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1432 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Α΄ 323). ~Αρθρο 2 Αίρονται οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 132/1999 περί εφαρμογής των αποφάσεων 1127 (1997) και 1130 (1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε (Α΄ 132) , από την 00.01 Ανατολική Ώρα της 14ης Νοεμβρίου 2002, δυνάμει της υιοθετηθείσας την 18η Οκτωβρίου 2002 απόφασης 1439 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Α΄46). ~Αρθρο 3 Αίρονται οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 279/1994 περί εφαρμογής της αποφάσεως 864 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 148), των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του Προεδρικού Διατάγματος 132/1999 περί εφαρμογής των αποφάσεων 1127 (1997) και 1130 (1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 132) και των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Προεδρικού Διατάγματος 155/1999 περί εφαρμογής των αποφάσεων 1173 (1998) και 1176 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε (Α΄ 153) από την 9η Δεκεμβρίου 2002, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1448 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Α~ 97). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το Π.Δ. 279/1994 Περί εφαρμογής της αποφάσεως 864 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄148).
 • Το Π.Δ. 132/1999 Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1127 (1997) και 1130 (1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄132)
 • Το Π.Δ. 155/1999 Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1173 (1998) και 1176 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄153).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν 585/1945. (Α΄ 242)
 • Την υπ αριθ. 66/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 (Α΄ 139) περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993. (Α΄ 88)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1412 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 236).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1432 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 323).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1439 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 46).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1448 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 97).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή αποφάσεως(1993)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/279 1994
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1127(1997) και 1130(1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1999/132 1999
Περί εφαρμογής αποφάσεων 1173(1998) και 1176(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1999/155 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία