ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/196

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

~Ιδρυση Πρεσβειών Ελλάδας στη Μικρονησία και το Ρalau χωρίς τη δημιουργία θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μικρονησία με έδρα την πρωτεύουσα Ρalikir χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ρalau με έδρα την πρωτεύουσα Κοrοr χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 3 εδ. α΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62).
 • Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Τη διάταξη της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 519).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση των Επιμελητηρίων (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300,00) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0715.
 • Την 179/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-09-16 ~Ιδρυση Πρεσβειών Ελλάδας στη Μικρονησία και το Ρalau χωρίς τη δημιουργία θέσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/174
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία