ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄- 1), αντικαθίσταται ως εξής: 3 Τα Αστυνομικά Τμήματα Αίγινας, Πόρου, Σπετσών, Κυθήρων και ΄Υδρας διαρθρώνονται ως εξής 1 Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης - Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στο εδάφιο α΄ της μόνης παραγράφου του άρθρου 23ΣΤ του παρόντος διατάγματος, καθώς και αυτές που αφορούν στα θέματα αλλοδαπών. 2 Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου .
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων γενικής αστυνόμευσης Περαιτέρω, οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφαλείας, Τροχαίας, Τουριστικής Αστυνομίας και Αλλοδαπών εφόσον στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Σταθμού δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών αυτών Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφαλείας, οι Αστυνομικοί Σταθμοί υπάγονται στα Τμήματα Ασφαλείας των ομώνυμων Αστυνομικών Τμημάτων, στα οποία υπάγονται διοικητικά
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν, για τα θέματα της καθύλην αρμοδιότητάς τους, τη δράση των Αστυνομικών Τμημάτων που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και ασκούν καθήκοντα ασφαλείας.
Άρθρο 2 "Μετά το άρθρο 23 του Π.Δ. 1/2001 προστίθενται άρθρα 23Α, 23Β, 23Γ, 23Δ, 23Ε, 23ΣΤ και 23Ζ ως ακολούθως: «΄Αρθρο 23Α Τμήματα Ασφαλείας Αθηνών."
1.  
  Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών
 1. Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως
 2. Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος
 3. Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου
 4. Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας
 5. Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων
 6. Τμήμα Ασφαλείας Πετραλώνων
 7. Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης
 8. Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού
 9. Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων
 10. Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα
 11. Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων
 12. Τμήμα Ασφαλείας Νέου Κόσμου
 13. Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου
 14. Τμήμα Ασφαλείας Δάφνης
 15. Τμήμα Ασφαλείας Υμηττού
 16. Τμήμα Ασφαλείας Καισαριανής
 17. Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης
 18. Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου
 19. Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου
 20. Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνος
 21. Τμήμα Ασφαλείας Ζωγράφου
 22. Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας
 23. Τμήμα Ασφαλείας Ταύρου
2.  
  ΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των αναφερομένων στα εδάφια α΄ έως και ιβ΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Αθηναίων
Άρθρο 3
1.  
  Η εισαγωγική πρόταση του εδαφίου δ΄ του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 112/2002 (Α΄- 93) αντικαθίσταται, ως εξής: Επίσης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν στις εκθέσεις ικανότητος που συντάσσουν οι υποδιοικητές αυτών για το λοιπό προσωπικό.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 2 Τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Ασφάλειας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Μεταγωγών - Δικαστηρίων, καθώς και τα Τμήματα που προβλέπονται από την εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. είναι ισότιμα μεταξύ τους .
 1. Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθεται
 3. Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους
 4. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους
 5. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος
 6. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτούς από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
3.  
  Το άρθρο 38 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «΄Αρθρο 38. Αρμοδιότητες διοικητών και υποδιοικητών Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας.
Άρθρο 4
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις. Η έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών των εδαφίων ιγ΄, ιε΄ και κγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23Α, του εδαφίου ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 Β, των εδαφίων η΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23Γ, των εδαφίων β΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄, ιζ΄, ιθ΄, κα΄, κγ΄, κδ΄, κε΄, κη΄ και λα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23Δ και των εδαφίων β΄, δ΄, στ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23Ε, όπως τα άρθρα αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από 1.11.2004. Μέχρι της έναρξης λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τα Γραφεία Ασφαλείας των κατά τόπους ομώνυμων Αστυνομικών Τμημάτων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν.
Άρθρο 5
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου του προηγουμένου άρθρου. β. Οι διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Π.Δ. 1/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 112/2001. γ. Οι διατάξεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του Π.Δ. 1/2001.
Άρθρο 6
1.  
  ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 23 "ΣΤ."
1.  
  Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφαλείας. Τα Τμήματα Ασφαλείας διαρθρώνονται ως εξής: α. Στο Γραφείο Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος και των σχετικών, με την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου, διατάξεων. Σε κάθε Γραφείο Ασφαλείας συγκροτείται μόνιμη ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών η οποία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας. β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Τμήματος.
Άρθρο 23Β "Τμήματα Ασφαλείας Πειραιώς."
1.  
  Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιώς:
 1. Τμήμα Ασφαλείας Πειραιώς
 2. Τμήμα Ασφαλείας Καμινίων
 3. Τμήμα Ασφαλείας Δραπετσώνας
 4. Τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου
 5. Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού
 6. Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου
 7. Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας
 8. Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Ιωάννου Ρέντη
 9. Τμήμα Ασφαλείας Περάματος
 10. Τμήμα Ασφαλείας Σαλαμίνας
2.  
  ΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της αναφερόμενης στο εδάφιο β΄, για την οποία ως έδρα ορίζεται ο δήμος Πειραιώς
Άρθρο 23Γ "Τμήματα Ασφαλείας Δυτικής Αττικής."
1.  
  Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής:
 1. Τμήμα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων
 2. Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας
 3. Α΄ Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω
 4. Β΄ Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω
 5. Τμήμα Ασφαλείας ΄Ανω Λιοσίων
 6. Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου
 7. Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών
 8. Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας
 9. Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου
 10. Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου
 11. Τμήμα Ασφαλείας Καματερού
 12. Τμήμα Ασφαλείας Μάνδρας
 13. Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων
 14. Α΄ Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου
 15. Β΄ Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου
 16. Τμήμα Ασφαλείας Πετρούπολης
 17. Τμήμα Ασφαλείας Χαϊδαρίου
2.  
  ΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος
Άρθρο 23Δ "Τμήματα Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής."
1.  
  Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής:
 1. Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής
 2. Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου
 3. Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου
 4. Τμήμα Ασφαλείας Αρτέμιδος
 5. Τμήμα Ασφαλείας Βριλησσίων
 6. Τμήμα Ασφαλείας Γέρακα
 7. Τμήμα Ασφαλείας Γλυκών Νερών
 8. Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου
 9. Τμήμα Ασφαλείας Καλάμου
 10. Τμήμα Ασφαλείας Καπανδριτίου
 11. Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς
 12. Τμήμα Ασφαλείας Μαραθώνα
 13. Τμήμα Ασφαλείας Μελισσίων
 14. Τμήμα Ασφαλείας Μεταμόρφωσης
 15. Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας
 16. Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας
 17. Τμήμα Ασφαλείας Νέας Μάκρης
 18. Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας
 19. Τμήμα Ασφαλείας Νέας Χαλκηδόνας
 20. Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ψυχικού
 21. Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας
 22. Τμήμα Ασφαλείας Παλλήνης
 23. Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου
 24. Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης
 25. Τμήμα Ασφαλείας Πεύκης
 26. Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας
 27. Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων
 28. Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης
 29. Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου
 30. Τμήμα Ασφαλείας Χολαργού
 31. Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού
 32. Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπίων
2.  
  ΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα
Άρθρο 23Ε "Τμήματα Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής."
1.  
  Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής
 1. Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου
 2. Τμήμα Ασφαλείας Αναβύσσου
 3. Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης
 4. Τμήμα Ασφαλείας Βάρης
 5. Τμήμα Ασφαλείας Βούλας
 6. Τμήμα Ασφαλείας Βουλιαγμένης
 7. Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας
 8. Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού
 9. Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης
 10. Τμήμα Ασφαλείας Καλυβίων
 11. Τμήμα Ασφαλείας Κερατέας
 12. Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου
 13. Τμήμα Ασφαλείας Λαυρίου
 14. Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου
2.  
  ΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα
Άρθρο 23Ζ "Συντονισμός - Εποπτεία Τμημάτων Ασφαλείας."
1.  
  Τα Τμήματα Ασφαλείας συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τους διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας στις οποίες υπάγονται διοικητικά
2.  
  Σε περιπτώσεις σοβαρών υποθέσεων ασφαλείας, οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών.».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α΄, β΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗ» (Β΄- 999).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.092.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2004, 2.119.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 2.179.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006, 2.232.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2007, 2.214.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα, η οποία δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στους αντίστοιχους κατ’ έτος Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», για το σκοπό αυτό.
 • Την 483/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001