ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/204

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) « (ΦΕΚ Α~194).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) και συναφή έργα όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ. 231/1999 (ΦΕΚ Α~/194) παρατείνεται για πέντε χρόνια. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α~), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α~).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α~ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α~), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α~) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α~).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α~), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α~).
  • Το Π.Δ/μα 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) (ΦΕΚ Α~194).
  • Το υπ’ αριθμ. ΦΔ/ΓΑοικ 610/26.4.2004 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» (ΕΥΔΕ/ΚΑΡΛΑΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  • Τηνυπ’ αριθμ. 214/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). 1999/231 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/Δ/ΜΑ231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Δ_ΜΑ231 1999