ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/208

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/1981 «Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Α~ 334).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η περίπτωση β~ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 1338/1981 «Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Α~ 334), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 248/2003 (Α~ 223) και ισχύει, αντικαθίσταται όπως παρακάτω: «Πληροφορική: [...]"
2.  
    Η ισχύς του παρόντος Π. Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εφαρμογή του από το εκπαιδευτικό έτος 2004-2005 και μετέπειτα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
  • Τα άρθρα 2 περίπτωση ε και 6 παρ. 1 του ΑΝ 428/1937 «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α~ 15).
  • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Έμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α~35).
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν.2469/1997 (Α~ 38).
  • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Αριθμ. Πρακτ. 20/14.5.2004).
  • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 11.6.2004.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση με αριθμό Δ 168 από 14.7.2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία