ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Περιφερειακού Γραφείου Οίκου Ναύτου (ΠΕ.Γ.Ο.Ν.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Περιφερειακό Γραφείο Οίκου Ναύτου (ΠΕ.Γ.Ο.Ν.) Μεσολογγίου μετατάσσεται σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.), διοικούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ναύτου Πειραιά (Δ.Σ./Ο.Ν.) και δια του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής που εδρεύει στην περιφέρεια αυτού.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του εδαφ. ε του άρθρου 5 του Ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α~ 37), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του Επιστημονικού και Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του Οίκου Ναύτου» (Α~ 111). β) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 953/1980 «Περί ιδρύσεως περιφερειακών μονάδων ``Οίκου Ναύτου’’ εις διάφορα επιλιμένια Κέντρα της Χώρας» (Α~ 241). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Την αριθ. 4690/07/21.4.2004 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
  • Την αριθ. 370/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Οίκου Ναύτου.
  • Την αριθ. 200/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/953 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/953 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177). 2005/174 2005