ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/21

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης στην οποία εντάσσονται τα κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 83/1984 (Α΄ 31), 376/1989 (Α΄ 166) και 316/1997 (Α΄ 223) Τμήματα α) Περιβάλλοντος και β) Επιστήμης της Θάλασσας.
2.  
  Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στην οποία ανήκε το Τμήμα Περιβάλλοντος συγκροτείται εφεξής από τα παρακάτω τμήματα:
 1. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 2. Γεωγραφίας
 3. Κοινωνιολογίας
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1β του Ν. 3027/02 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 152). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. θ του Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). δ) Του Π.Δ. 81/02 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/13773/15.7.2003 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη (Β΄ 985) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της (Β΄ 1000). ζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065956/863/Α0006/ 15.7.2003 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδριάσεις 16η/20.10.1998 και 37/15.11.2000).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το Β1/ 69/30.1.2001 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 3.900 ΕΥΡΩ για τα έξοδα παράστασης του Κοσμήτορα της Σχολής. Για την πενταετία 2004 - 2008 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς εξόδων αντιστοίχων ετών του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ: 0259).
 • Τις 352/03 και 10/04 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-01-28 Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/16
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_14145 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002