ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/214

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αντικείμενο 1.Με το παρόν διάταγμα επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. L 149 της 2.6. 2001). Σκοπός του παρόντος είναι να καταστεί δυνατή η αναγνώριση της απόφασης που λαμβάνει η αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) κατά υπηκόου τρίτης χώρας ευρισκομένου σε ελληνικό έδαφος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23 και 96 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Σ.Ε.Σ.Σ.), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2514/1997 (Α΄ - 140). 2.Οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν για τα μέλη των οικογενειών των πολιτών της Ε.Ε. που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 3.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: α) «κράτος μέλος της απόφασης»: το κράτος μέλος της Ε.Ε. που λαμβάνει την απόφαση απομάκρυνσης, β) «κράτος μέλος της εκτέλεσης»: το κράτος μέλος της Ε.Ε. που εκτελεί την απόφαση απομάκρυνσης, γ) «υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγένεια ενός των κρατών μελών της Ε.Ε., δ) «απόφαση απομάκρυνσης»: κάθε απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής του κράτους μέλους της απόφασης με την οποία διατάσσεται η απομάκρυνση του αλλοδαπού από την επικράτειά του, ε) «εκτελεστικό μέτρο»: κάθε μέτρο που λαμβάνει το κράτος μέλος της εκτέλεσης για την εφαρμογή μιας απόφασης απομάκρυνσης. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις εκτέλεσης 1.Η κατ’ άρθρο 1 του παρόντος απομάκρυνση αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Όταν σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης λόγω σοβαρής και παρούσας απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, η απόφαση δε αυτή έχει ληφθεί: 1) λόγω καταδίκης του υπηκόου τρίτης χώρας από το κράτος μέλος της απόφασης για αξιόποινη πράξη που επισύρει στερητική της ελευθερίας ποινή ενός τουλάχιστον έτους, 2) όταν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει διαπράξει ή προτίθεται να διαπράξει σοβαρές αξιόποινες πράξεις στο έδαφος κράτους μέλους. Μετά την έκδοση απόφασης απομάκρυνσης, η οποία πληροί τους ανωτέρω όρους ανακαλείται και η τυχόν άδεια παραμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 2910/2001 (Α΄- 91). Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 της Σ.Ε.Σ.Σ., εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης, είναι κάτοχος άδειας παραμονής που χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η κατ’ άρθρο 6 του παρόντος Υπηρεσία προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος αυτό καθώς και με το κράτος μέλος της απόφασης. 2)Όταν σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης λόγω παραβάσεως των περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών διατάξεις της χώρας της απόφασης. 2.Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση απομάκρυνσης δεν πρέπει να έχει ανακληθεί ή ανασταλεί από το κράτος μέλος της απόφασης. 3.Οι αποφάσεις απομάκρυνσης εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 2910/2001 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση τούτου. Η κατά το άρθρο 6 του παρόντος αρμόδια αρχή διενεργεί προηγούμενη έρευνα της κατάστασης του προσώπου, στο οποίο αφορά η απόφαση απομάκρυνσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εκτέλεση της απόφασης αυτής δεν προσκρούει σε διατάξεις του Ν. 2910/ 2001, της εθνικής εν γένει νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου. 4.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου, η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων (Σύμβαση του Δουβλίνου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1996/1991, Α΄- 196) και συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ κρατών μελών. Άρθρο 4 Δικαίωμα προσφυγής Κατά της διοικητικής πράξης εκτελέσεως της απόφασης απομάκρυνσης, ο υπό απομάκρυνση υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις και την προσφυγή που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5, αντιστοίχως, του άρθρου 44, του Ν. 2910/ 2001, όπως αυτές ισχύουν, και υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται στις διατάξεις αυτές. Άρθρο 5 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ασφάλεια των δεδομένων εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Α΄- 50). Με την επιφύλαξη των άρθρων 101 και 102 της Σ.Ε.Σ.Σ., τα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται μόνον για τους προβλεπόμενους από το παρόν διάταγμα σκοπούς. Άρθρο 6 Μέθοδοι συνεργασίας Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας: α) χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. για την εφαρμογή του παρόντος. β) παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της εκτέλεσης όλα τα αναγκαία έγγραφα για να πιστοποιήσει ότι απόφαση απομάκρυνσης που εκδόθηκε από τη Χώρα μας συνεχίζει να είναι εκτελεστή, χρησιμοποιώντας τα ταχύτερα πρόσφορα μέσα, εφόσον συντρέχει λόγος, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του εγχειριδίου SΙRΕΝΕ. γ) διενεργεί την κατ’ άρθρο 3 παράγραφο 3 του παρόντος έρευνα. δ) ενημερώνει το κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση απομάκρυνσης, σχετικά με την εφαρμογή του εκτελεστικού μέτρου. Άρθρο 7 Αντιστάθμιση οικονομικών ανισορροπιών Όταν η δαπάνη της απομάκρυνσης δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από τον υπήκοο τρίτης χώρας που απομακρύνεται, η δαπάνη αυτή αντισταθμίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2004/191/Ε.Κ. απόφαση του Συμβουλίου (Ε.Ε. L-60 της 27.2.2004) σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων και των πρακτικών λεπτομερειών εφαρμογής για την αντιστάθμιση των οικονομικών ανισορροπιών που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/40/Ε.Κ. του Συμβουλίου. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ - 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ - 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ - 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ -130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ - 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ - 21).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄- 57).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 6.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2004 και δαπάνες του αυτού ύψους για καθένα από τα επόμενα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009. Οι δαπάνες του έτους 2004 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5143 του Π/Υ εξόδων Ε.Φ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Οι δαπάνες των επόμενων ετών θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»), για το σκοπό αυτό.
  • Την υπ’ αριθμ. 197/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία