Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διε-θνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία 96/53/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το Π.Δ. 77/1998 (Α΄ 71) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στο άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής»:
 1. στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 στις διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και των ρυμουλκουμένων τους κατηγορίας Ο και των οχημάτων με κινητήρα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 και των ρυμουλκουμένων τους κατηγορίας Ο3 και Ο4, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 431/1983 (Α΄160 ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει .
 3. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«
2.  
  Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται ως ακολούθως: -- για εθνικές μεταφορές, οχημάτων που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος για λόγους που αφορούν τις διαστάσεις
3.  
  3.1. Η παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 77/1998 διαγράφεται, μεταφέρεται ως έχει και προστίθεται μετά την παράγραφο 3 του Παραρτήματος Ι του ιδίου π.δ. 3.2. Στο άρθρο 5:.
 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 2. 1 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ελληνικό έδαφος 1 οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων για την εθνική μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 και 4.4. 2 οχημάτων, για την εθνική μεταφορά προσώπων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.1, 1.2, 1.4α, 1.5 και 1.5α. 2 Επιτρέπεται η κυκλοφορία στο ελληνικό έδαφος 1 οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων για την εθνική μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.3, 2, 3, 4.1 και 4.3., υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/1977 (Α΄ 380), όπως ισχύει .
 3. Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
 4. (1) στο πρώτο εδάφιο, η φράση:
 5. «οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εμπορευμάτων και τα οποία» αντικαθίσταται από τη φράση:
 6. «οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και τα οποία» (2) στο τέταρτο εδάφιο, η φράση:
 7. «την κυκλοφορία στο Ελληνικό έδαφος, για εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων, οχημάτων» αντικαθίσταται από τη φράση:
 8. «την κυκλοφορία στο Ελληνικό έδαφος, για εθνικές μεταφορές, οχημάτων»,
 9. Μετά το τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«
4.  
  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 Οι ισχύουσες διατάξεις περί οδικής κυκλοφορίας που περιορίζουν το βάρος ή / και τις διαστάσεις των οχημάτων σε ορισμένους δρόμους ή ορισμένα τεχνικά έργα, στο Ελληνικό έδαφος, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ανεξάρτητα από το κράτος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ή θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Τοπικοί περιορισμοί, ως προς τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη και/ή τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή συγκεκριμένες οδούς, όταν η υποδομή δεν προσφέρεται για μακριά και βαριά οχήματα, όπως στο κέντρο των πόλεων, σε μικρά χωριά ή σε τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, επιβάλλονται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 52, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α΄57) όπως ισχύει».
5.  
  Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:
 1. Η περίπτωση 1.1., της παρ.1, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 1.1 Μέγιστο μήκος - μηχανοκίνητο όχημα εκτός από λεωφορείο 12, 00 m - ρυμουλκούμενο 12, 00 m - αρθρωτό όχημα 16, 50 m - οδικός συρμός 18, 75 m - αρθρωτό λεωφορείο 18, 75 m - λεωφορείο με 2 άξονες 13, 50 m - λεωφορείο με περισσότερους από 2 άξονες 15, 00 m - λεωφορείο + ρυμουλκούμενο 18, 75 m .
 3. Μετά την περίπτωση 1.4, της παραγράφου 1, προστίθεται νέα περίπτωση που έχει ως εξής:
 4. 1.4.α. Εάν σε λεωφορείο προσαρτάται προσθαφαιρούμενο τμήμα, όπως κουτιά για σκι, το μέγιστο μήκος του οχήματος, περιλαμβανομένου του πρόσθετου τμήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο μήκος που προβλέπεται στο σημείο 1.1.
 5. Μετά την περίπτωση 1.4α, που προστέθηκε με την περίπτωση β του παρόντος και μετά την περίπτωση 1.5, προστίθεται νέα περίπτωση 1.5α που έχει ως εξής:
 6. 1.5.α. Συμπληρωματικές απαιτήσεις για λεωφορεία Όταν το λεωφορείο είναι σταθμευμένο, ορίζεται κατακόρυφο επίπεδο εφαπτόμενο στην πλευρά του οχήματος και με κατεύθυνση προς το εξωτερικό του κύκλου χαράσσοντας γραμμή επί του εδάφους Στην περίπτωση αρθρωτού λεωφορείου, τα δύο άκαμπτα τμήματα ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο Όταν το λεωφορείο εισέρχεται, από ευθύγραμμη πορεία, εντός της κυκλικής επιφανείας που περιγράφεται στο σημείο 1.5, κανένα σημείο του δεν δύναται να εξέχει άνω των 0,60 m από αυτό το κατακόρυφο επίπεδο .
7.  
  Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο ελληνικό έδαφος λεωφορείων τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και έχουν διαστάσεις που υπερβαίνουν εκείνες οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.1, 1.2, 1.5 και 1.5α.».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 1 και 2, του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α~ 34 ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) και του άρθρου 3 του ιδίου νόμου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α~ 101). β. Του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄101), το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄130), το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄261) και το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄21), και την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α~ 21). γ. Του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη» (Α~ 136). δ. Των άρθρων 52, 53, 54 και 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που κυρώθηκε με τον Ν. 2696/1999 (Α~ 57). ε. Του άρθρου 11 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268). στ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 212/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/1161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/1161 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/431 1983
(1) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθν[...]" 1998/77 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία