ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 262 της 27.9.1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της περιοχής Λιμνοναρίου της νήσου Σκύρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το Π.Δ. 262 της 27.9.1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της περιοχής Λιμνοναρίου της νήσου Σκύρου, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, ως εξής: α. Απαγορευμένη Ζώνη(Α.Ζ.) ΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 1987) β. Επιτηρούμενη Ζώνη (Ε.Ζ) ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 1987) γ. Όρια περιοχής περιορισμών ναυσιπλοΐας Η περιοχή μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων από την ακτή που εκτείνεται από τα παρακάτω σημεία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ (Ιnternatiοnal).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων» (Α΄ 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του Ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 35).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29Α παρ. 2 του Ν. 1558/1985 (τ.Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (τ.Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (τ.Α΄ 38).
  • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ αριθμ. 27/20.7.2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ αριθμ. 12/5.4.2001).
  • Την υπ αριθμ. Δ206/18.8.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία