ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/226

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός Προσόντων Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών-βαρήκοων και τυφλών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας Κωφών-Βαρηκόων και Τυφλών"
1.  
  Υποψήφιοι για τις δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής Ειδικότητας κωφών - βαρήκοων μπορεί να είναι: α) για τη μία θέση εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και β)για τη δεύτερη θέση εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, οι οποίοι και στις δύο περιπτώσεις έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα επιλογής σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και επιπλέον γνώση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ιδίου κλάδου. Από την οκταετή αυτή υπηρεσία επτά έτη τουλάχιστον πρέπει να έχουν διανυθεί σε ΣΜΕΑ κωφών-βαρηκόων μαθητών.
2.  
  Υποψήφιοι για τη θέση Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής Ειδικότητας τυφλών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα επιλογής σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και επιπλέον γνώση της γραφής Βraille καθώς και της κινητικότητας και του προσανατολισμού των τυφλών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ιδίου κλάδου. Από την οκταετή αυτή υπηρεσία, επτά έτη τουλάχιστον πρέπει να έχουν διανυθεί σε ΣΜΕΑ τυφλών μαθητών.
3.  
  Η Γνώση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας της γραφής Βraille καθώς και της κινητικότητας και του προσανατολισμού των τυφλών διαπιστώνεται από αποδεικτικά σπουδών και τη συνέντευξη κατά το στάδιο της κρίσης και επιλογής μετά από εισήγηση των Ειδικών Εισηγητών του άρθρου 14 παρ. 31 περ. γ΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄).
4.  
  Το Π.Δ. 78/2003 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Προσόντα Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας Κωφών Βαρηκόων και Τυφλών» καταργείται. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγ. 1 και 4 παραγ. 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14.3.2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 519/17.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ αριθμ. 3/2002 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. Δ 113/27.2.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-11-03 Καθορισμός Προσόντων Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών-βαρήκοων και τυφλών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/211
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Προσόντα Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών - βαρήκοων και τυφλών. 2003/78 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία