ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/227

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της Κοινότητας, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/49/ΕΚ (L209/98).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.6.1998 «σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της Κοινότητας»(L 209/1998).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 και 2, οδηγίας 98/49/ΕΚ)"
1.  
  Πεδίο Εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούχους σε συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης οι οποίοι διακινούνται, από το ένα κράτος μέλος σε άλλο, και οι οποίοι έχουν θεμελιώσει ή πρόκειται να θεμελιώσουν σχετικά δικαιώματα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι τόσο προαιρετικής όσο και υποχρεωτικής συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, με εξαίρεση τα συστήματα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971.
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 της οδηγίας 98/49/ΕΚ)"
1.  
  ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος νοούνται ως: α)«συμπληρωματική σύνταξη», η σύνταξη και, όπου αυτό προβλέπεται από τους κανόνες των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και πρακτική, τα επιδόματα αναπηρίας και επιζώντων που συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις παροχές που προβλέπονται για τις ίδιες περιπτώσεις στα πλαίσια των κατά νόμο συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. β) «σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης», κάθε επαγγελματικό σύστημα συνταξιοδότησης, το οποίο έχει θεσπισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την πρακτική , όπως ομαδική σύμβαση ασφάλισης, ή διανεμητικό σύστημα, το οποίο έχει συμφωνηθεί με έναν ή περισσότερους κλάδους ή τομείς, κεφαλαιοποιητικό σύστημα , ή υπόσχεση συνταξιοδότησης που υποστηρίζεται από λογιστικά αποθέματα, ή οποιαδήποτε συλλογική ή άλλη παραπλήσια συμφωνία, που προορίζεται για την χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. γ) «συνταξιοδοτικά δικαιώματα», κάθε παροχή που δικαιούται ο ασφαλισμένος και άλλοι δικαιούχοι βάσει των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας εφ’ όσον υφίσταται σχετική ρύθμιση. δ) «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα» όλα τα δικαιώματα σε επιδόματα που έχουν αποκτηθεί με την πλήρωση των όρων που θέτουν οι κανόνες της κείμενης νομοθεσίας εφ’ όσον υφίσταται σχετική ρύθμιση. ε) «αποσπασμένος εργαζόμενος», το άτομο που έχει αποσπασθεί για εργασία σε άλλο κράτος μέλος το οποίο, βάσει των διατάξεων του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, συνεχίζει να υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής, η δε «απόσπαση» ερμηνεύεται αναλόγως. στ) «εισφορά», κάθε καταβολή χρηματικού ποσού που έγινε ή θεωρείται ότι έχει γίνει σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 και 5 οδηγίας 98/49/ΕΚ) Ίση μεταχείριση όσον αφορά την διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και διασυνοριακές καταβολές."
1.  
  Διατηρούνται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και των δικαιούχων σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, για τους οποίους δεν καταβάλλονται πλέον εισφορές στο σύστημα αυτό, ως απόρροια της μετακίνησης τους από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος, στον ίδιο βαθμό στον οποίο τα δικαιώματα αυτά εξασφαλίζονται και στην περίπτωση των ασφαλισμένων για τους οποίους δεν καταβάλλονται πλέον εισφορές σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν να παραμένουν στην Ελλάδα
2.  
  Τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καταβάλλουν στους ασφαλισμένους και άλλους δικαιούχους των συστημάτων αυτών, σε άλλο κράτος μέλος όλα τα επιδόματα που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων, μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων και τραπεζικών επιβαρύνσεων
Άρθρο 5 "(άρθρο 6 οδηγίας 98/49/ΕΚ) Εισφορές σε συνταξιοδοτικά συστήματα από ή για λογαριασμό αποσπασμένων εργαζομένων"
1.  
  Ο αποσπασθείς εργαζόμενος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόσπασης του, δηλώνει με γραπτή δήλωση του στον φορέα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στον οποίο είναι ασφαλισμένος ή στην ασφαλιστική επιχείρηση, ότι επιθυμεί τη συνέχιση της καταβολής των εισφορών από τον ίδιο ή, εφ όσον συντρέχει περίπτωση, για λογαριασμό του από τον εργοδότη
2.  
  Η καταβολή των εισφορών μπορεί να συνεχισθεί από τον ίδιο τον αποσπασμένο ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, και κατά την διάρκεια απόσπασης του σε άλλο κράτος μέλος
3.  
  Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανωτέρω δυνατότητα, τότε ο αποσπασθείς εργαζόμενος και όπου προβλέπεται, ο εργοδότης του απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση καταβολής εισφορών σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης άλλου κράτους μέλους
Άρθρο 6 "(άρθρο 7 της οδηγίας 98/49/ΕΚ) Ενημέρωση ασφαλισμένων"
1.  
  Οι εργοδότες, καθώς και οι διευθύνοντες ή αρμόδιοι για την διαχείριση των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση των μελών του συστήματος για τα δικαιώματα που έχουν και τις επιλογές στην περίπτωση που διακινούνται σε άλλο κράτος μέλος
2.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου ενημέρωση των ασφαλισμένων των συνιστώμενων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (Α~160), Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων και τις ειδικότερες καταστατικές τους διατάξεις.
3.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις , στην περίπτωση που αναλαμβάνουν βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την διαχείριση επαγγελματικού συστήματος συνταξιοδότησης, οφείλουν να περιλαμβάνουν στις ασφαλιστήριες συμβάσεις, στο σχετικό κεφάλαιο ενημέρωση ασφαλισμένων, τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν οι ασφαλισμένοι στην περίπτωση που διακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Η ενημέρωση γίνεται εγγράφως και αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση ασφαλισμένος.
Άρθρο 7 "(άρθρο 9 της οδηγίας 98/49/ΕΚ)"
1.  
  Δικαστική προστασία Ο ενδιαφερόμενος, που έχει έννομο συμφέρον και θίγεται από τη μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, μπορεί πέρα από το δικαίωμα αναφοράς του στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, να διεκδικεί τα δικαιώματά του ασκώντας κάθε ένδικο βοήθημα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
Άρθρο 8 "(άρθρο 3 της οδηγίας 98/49/ΕΚ)"
1.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στους κλάδους ασφάλισης (άρθρο 13 Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει), VΙΙ «κλάδος διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων» και ΙΧ «κλάδος παρομοίων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση», λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 4,5, 6 και 7 του παρόντος, ώστε να διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μισθωτών και μη μισθωτών που συμμετέχουν στα συμβόλαια αυτά (ασφαλισμένοι και δικαιούχοι), στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι μετακινούνται ή ο τόπος εργασίας μετατίθεται σε άλλο κράτος μέλος. Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος, θα πρέπει να αναγράφονται στους γενικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Άρθρο 9
1.  
  Τα συνιστώμενα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που παρέχουν στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματική ασφαλιστική προστασία πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, λαμβάνουν υπόψη τους υποχρεωτικά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μισθωτών και μη μισθωτών που ασφαλίζονται σ’ αυτά σε περίπτωση που οι ανωτέρω μετακινούνται ή ο τόπος εργασίας τους μετατίθεται σε άλλο κράτος μέλος.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 14 Αυγούστου 2001. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α~ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101) και το άρθρο 4 του ιδίου Νόμου Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α~34), όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α~ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α~101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α~130) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α~ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α~ 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγρ. 2 περίπτ. α~) του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513 Β~).
 • Το Π. Δ/μα 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84 Α~).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/Β΄/26.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 114/2004 και 193/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ19_ΟΙΚ_4889 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1971/1408 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1408 1971
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/Δ/ΜΑ121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ_ΜΑ121 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία