ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/228

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α 70).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας"
1.  
  Η πρώτη περίοδος των εδαφίων δ και ε του άρθρου 4 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α~) αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής: δ. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών». ε. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, δύο ή περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και δύο ή περισσότερων γιατρών και οδοντιάτρων, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθεμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α~ του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το εδ. η~ της παρ.1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: η. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Τμημάτων, γιατροί και οδοντίατροι και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από ένα φορείς Π.Φ.Υ. Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ. πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από έναν φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το λοιπό ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Άρθρο 3 "Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας Ειδικές Απαγορεύσεις Το εδ. α~ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α~) αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.:.
 1. Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για τις οποίες ο Ιδιωτικός Φορέας παροχής στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού.
 2. Άδεια χρήσης ακτινολογικού μηχανήματος απαιτείται μόνον εφόσον η ισχύς του υπερβαίνει τα 100 ΚW, άλλως αρκεί απλή κοινοποίηση στην αρμόδια Αρχή .
Άρθρο 4
1.  
  Τα ήδη κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/2001 (10.4.2001) λειτουργούντα ιατρεία και οδοντιατρεία, συστεγαζόμενα με κατοικίας των δικαιούχων, επιτρέπεται να παραμείνουν για τρία ακόμη χρόνια μετά τη λήξη της αρχικής τριετούς προθεσμίας, που χορηγήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 84/2001, δηλαδή μέχρι 10.4.2007. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α 123), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 1 του Ν. 1469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~).
 • Την με αριθ.Υ1/10.3.2004 (ΦΕΚ Β~513) Απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία μεταξύ άλλων μεταβλήθηκε ο τίτλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( άρθρο 1 εδάφ. β΄).
 • Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 185/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
ΝΟΜΟΣ 1997/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1469 1997
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 2001/84 2001