ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/234

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επαγγελματικά Δικαιώματα. Οι κάτοχοι διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/ 1992 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Άρθρο 2 "Φορείς απασχόλησης του επαγγελματία."
1.  
  Ο κάτοχος διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» εργάζεται, κυρίως, ως Υπεύθυνος Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, Αντικρυστής, Ταμίας, Βοηθός Υπευθύνου Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών και της Αγοράς, Πωλητής αμοιβαίων κεφαλαίων, Υπάλληλος τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων εισηγμένων εταιρειών και ως Υπάλληλος σε ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
2.  
  Απασχολείται σε:
 1. Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.).
 2. Σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία (Α.Χ.Ε.).
 3. Σε Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).
 4. Σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
 5. Σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
 6. Σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.).
 7. Σε Τράπεζες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα
 8. Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες
 9. Σε ασφαλιστικούς φορείς
 10. Σε Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
 11. Σε άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με οικονομικές ή χρηματιστηριακές εργασίες
Άρθρο 3
1.  
  Τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα έχει και ο κάτοχος διπλώματος των ειδικοτήτων «Ειδικός Χρηματιστηριακών συναλλαγών» και «Ειδικός Χρηματιστηριακών εργασιών» των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 4
1.  
  Τελική διάταξη. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/1992), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 9 του Ν. 2743/1999 (Α 221).
 • Τις υπ αριθμ. 32/6.11.2002 και 11/11.5.2004 γνώμες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 80/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία