Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου και του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στο λιμάνι Κόκκινου Πύργου Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου ορίζονται στη νότια πλευρά του νομού Ηρακλείου από το ακρωτήριο Λίθινο έως και τα νοτιοδυτικά όρια του νομού Ηρακλείου και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χωρική θάλασσα
3.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, στην νότια πλευρά της Κρήτης, τα οποία καθορίσθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 128/1994 (Α΄ 92), τροποποιούνται και ορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του νομού Ηρακλείου και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χωρική θάλασσα .
4.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, στο νότιο τμήμα της Κρήτης, τα οποία καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 του Π.Δ 128/1994 (Α΄ 92), τροποποιούνται και ορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του νομού Ρεθύμνου και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χωρική θάλασσα.
5.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης, που διοικητικά υπάγεται στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, τα οποία καθορίσθηκαν με την αριθμ. 9333/489 της 8/13 Απριλίου 1946 (Β΄ 66) απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τροποποιούνται και ορίζονται τα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χωρική θάλασσα.
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ΄ αυτόν Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με αδικήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Την βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Την βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 15. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ΄ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως καθορίζονται παραπάνω
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Κόκκινου Πύργου Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναφέρεται σ΄ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Ηρακλείου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής. (Η τοποθέτηση προσωπικού στον Λιμενικό Σταθμό γίνεται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος).
Άρθρο 4
1.  
  Στην περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 190/2003 (Α΄ 145) μετά τις λέξεις «Πέμπτη κατηγορία»: Λιμενικές Αρχές - Α.Ε.Ν.: ΡΑΦΗΝΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ/Α΄Λ/Τ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΓΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ, ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΚΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ, ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ προστίθεται ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 119 παρ. 1 και 127 παρ. 1 του Ν. 3079/ 2002 «Κύρωση του Κώδικα του προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). β. Του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970» «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 172). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α΄ 247). ε. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). στ. Της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2004 και ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 2005 - 2009. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2004 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 5115) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0824, 0831,0832).
 • Την 232/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/9333/4898 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/9333_4898 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Ρεθύμνου σε Λιμεναρχείο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. 1994/128 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2003/190 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία