ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας χειριστών Η/Υ) στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. (ΤΑΠ-ΟΣΕ) μεταφέρονται τέσσερις (4) κενές θέσεις από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Χειριστών Η/Υ) της κατηγορίας ΔΕ. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (Α΄ 315) και όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, των οποίων η διάρθρωση προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1988 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 111/1998 (Α΄ 99), αναδιαρθρώνονται ως εξής: - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Διοικητικός - Λογιστικός) θέσεις δέκα πέντε (15). - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικ. χειριστών Η/Υ), θέσεις πέντε (5).
Άρθρο 2
1.  
  Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ) σε θέσεις προσωπικού. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/1997, άρθρο 20 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Του Π. Δ/τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β΄ 598), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 80026/9.6.2004 όμοια απόφαση (Β΄ 883).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 4337,76 ευρώ, η οποία για το υπόλοιπο του έτους 2004 ανέρχεται στο ποσό των 2168,88 ευρώ και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ. Για τα επόμενα πέντε έτη η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 21688,80 ευρώ και θα καλυφθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Ταμείου (ΚΑΕ 0238).
 • Τις υπ’ αριθμ. 108/2004 και 176/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80026 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/419 1988
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 1998/111 1998
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία