Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για α) τον έλεγχο της διαχείρισης της ασφάλειας των εταιρειών και των πλοίων των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά, β) τον έλεγχο της διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά, γ) την αναγνώριση και παροχή εξουσιοδότησης σε Οργανισμούς και άλλους φορείς για τον έλεγχο διαχείρισης της ασφάλειας των πλοίων και των εταιρειών που τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά και δ) τον έλεγχο των πλοίων και την αξιολόγηση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων έναντι μη νόμιμων ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του ΥΕΝ ζζ) Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
2.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Άρθρο 18 ΚΛΑΔΟΣ Γ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο Κλάδος Γ Ναυτιλιακής Πολιτικής συντονίζει τις ενέργειες για την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, τη σύνδεση αυτής με την εθνική οικονομία, την στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την έρευνα και διάσωση, την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και την παρακολούθηση θεμάτων ναυτικής εργασίας, μητρώων ναυτικών και ναυτικής εκπαίδευσης, τον έλεγχο ασφαλούς διαχείρισης εταιρειών και πλοίων και τον έλεγχο της διαχείρισης της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες.
 1. Έλεγχου Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων
 2. Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) στα Πλοία
 3. Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις
 4. Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας και Διεθνών Σχέσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: Άρθρο 25 Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 1. Στο Τμήμα Ελέγχου Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων
  • Ο έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΙΧ της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
  • Ο έλεγχος των πλοίων στον τομέα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΙΧ της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσής τους
  • Η τήρηση του αρχείου εταιρειών-πλοίων
 2. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) στα Πλοία
  • Ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση σχεδίων ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΧΙ-2 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
  • Η έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης των πλοίων σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ-1 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά
  • Η τήρηση του αρχείου πλοίων και Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης
 3. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας (από μη νόμιμες ενέργειες) των Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  • Η διενέργεια αξιολόγησης της ασφάλειας, η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας και ο έλεγχος των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ ΧΙ-2 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και η έγκριση της αξιολόγησης της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας, με την συνεργασία και την σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, των αρμόδιων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ
  • Η τήρηση του αρχείου των λιμενικών εγκαταστάσεων
 4. Στο Τμήμα Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας και Διεθνών Σχέσεων
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Η σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλες Συμβαλλόμενες στην ΔΣ SΟLΑS Κυβερνήσεις παράκτιων κρατών στα πλαίσια των Κανονισμών ΧΙ-2/11 και ΧΙ-2/12 της Σύμβασης όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις
  • Η εξέταση των προϋποθέσεων αναγνώρισης και παροχής εξουσιοδότησης σε Νηογνώμονες και άλλους φορείς για τον έλεγχο και πιστοποίηση των πλοίων και των εταιρειών που τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.
  • ΙΧ της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Η εξέταση των προϋποθέσεων για την αναγνώριση και την παροχή εξουσιοδότησης σε Νηογνώμονες και άλλους φορείς προκειμένου να ελέγχουν και να πιστοποιούν πλοία σε θέματα ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες, καθώς και για τη διενέργεια αξιολόγησης της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.
  • ΧΙ-2 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Η παρακολούθηση εποπτεία και έλεγχος του έργου και της δραστηριότητας των εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνων και φορέων σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας όπως προβλέπονται στα Κεφάλαια ΙΧ και ΧΙ-2 της ΔΣ SΟLΑS όπως ισχύει κάθε φορά, η εισήγηση και λήψη των επιβαλλομένων μέτρων σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων..
4.  
  Στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός ΛΣ προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ή ανώτερος Αξιωματικός ΛΣ(Τ). Στα προαναφερόμενα Τμήματα της Διευθύνσεως προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός ΛΣ προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ή ανώτερος Αξιωματικός ΛΣ(Τ).
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 30 του ΠΔ 242/1999, όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 26, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 320/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 26 ΚΛΑΔΟΣ Δ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ο Κλάδος Δ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων συντονίζει τον έλεγχο των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών, τον έλεγχο έγκρισης και θεώρησης σχεδίων και μελετών και παρακολούθησης ναυπηγουμένων , μετασκευαζομένων ή αρχικά επιθεωρουμένων πλοίων, την έγκριση των υλικών κατασκευής και μέσων εξοπλισμού των πλοίων, την επιθεώρηση και έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοϊας τους.
2.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΠΔ 242/99, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 27, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 320/2001, και η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΠΔ 242/99, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 27, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 320/2001, αριθμείται σε (γ) και η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου αριθμείται σε (γ).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς τους παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄ 107). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985). δ) Της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 985/2003) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της (Β΄1000/2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 5.000 ΕΥΡΩ περίπου, που θα καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Επιθεωρήσεων.
 • Την 7/12.1.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-03 Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201).
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/23
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2007/48 2007
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009