ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 266/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτή υπευθύνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 266/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ,89/595/ΕΟΚ,90/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας» (ΦΕΚ Α/239/2003) σε συμμόρφωση προς το παράτημα ΙΙ της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). καιτης Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας μετά των Δηλώσεων αυτής στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που κυρώθηκε με το Ν.3236/2004 (ΦΕΚ Α/60/2004).
Άρθρο 2 "(Οδηγία 2001/19 άρθρο 1 παρ. 2 α )"
1.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 40/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 266/2003 προστίθενται τα εξής: «στην Τσεχική Δημοκρατία: “ν�eοbecnα sestra/ν�eοbecny ο�etrονatel», στην Εσθονία: “υde”,στην Κύπρο: “Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής», στη Λετονία: “mγsa”,στη Λιθουανία: “Βendrοsiοs praktikοs slaugytοjas», στην Ουγγαρία: “αpοlσ”,στη Μάλτα: “Ιnfermier Registrat tal - Εwwel Liνel», στην Πολωνία: “pielegniarka”,στη Σλοβενία: “diplοmirana medicinska sestra / diplοmirani zdraνstνenik”, στη Σλοβακία: sestra”».
Άρθρο 3 "( Οδηγία 2001/19 άρθρο 1 παρ. 2 β)"
1.  
  Στο άρθρο 10 του Π.Δ/τος 40/86 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 266/2003 προστίθενται οι παράγραφοι 3 και 4 ως εξής : 3.Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες μόνον, ισχύουν μόνον οι εξής διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην Πολωνία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και τα οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/453/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα ακόλουθα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων ως επαρκή απόδειξη εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι του κράτους μέλους ασκούν στην Πολωνία, πραγματικά και νομίμως την δραστηριότητα νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατωτέρω - δίπλωμα νοσηλευτή (dyplοm licenjata pielegniarstwa) - τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, - δίπλωμα νοσηλευτή (dyplοm pielegniarki albο pielegniarki dyplοmο - wanej) με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση επαγγελματικής ιατρικής σχολής - πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχει περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενούς. 4 1 Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 2 Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 3 Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 4 Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας , πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 5 Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1 Ιανουαρίου 1993, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας , πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 6 Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού .
Άρθρο 4
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 40/86 (ΦΕΚ Α/14/86) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 266/03 παρεμβάλλονται τα εξής: Μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και για τη Δανία παρεμβάλλεται:.
Άρθρο 5 "(Οδηγία 2001/19 άρθρο 1 περ. α) Στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 97/1986 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ/τος 266/2003 προστίθενται τα εξής: « στην Τσεχική Δημοκρατία: -“Ροrοdni asistentka/ pοrοdni asistent”, στην Εσθονία: -“Δmmaemand”,στην Κύπρ [...]"
4.  
  «Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους μαιών μόνον, ισχύουν οι εξής διατάξεις κεκτημένων δικαιωμάτων: Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην Πολωνία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , και τα οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 80/155/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα ακόλουθα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους μαίας ως επαρκή απόδειξη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην Πολωνία, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες της μαίας κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατωτέρω: - δίπλωμα μαίας (dyplοm licencjata pοlοznictwa) - για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, δίπλωμα μαίας (dyplοm pοlοznej) με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ιατρικής επαγγελματικής σχολής - για πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού
5.  
 1. Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων μαίας, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα μαίας , όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
 2. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων μαίας, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
 4. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 5. Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων μαίας, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
 6. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 7. Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων μαίας, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
 8. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας , πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 9. Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1 Ιανουαρίου 1993, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων μαίας , όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
 10. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας , πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 11. Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων μαίας, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
 12. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού».
Άρθρο 7
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 97/1986 (ΦΕΚ Α/35/86) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ/τος 266/2003 παρεμβάλλονται τα εξής:.
Άρθρο 8 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν.3236/2004 (ΦΕΚ Α/60/27.2.2004) . Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του ίδιου Ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και το άρθρο δεύτερο του Ν. 2077/1992 (Α΄ 136). β) Του άρθρου δευτέρου του Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α/60/2004) «Κύρωση συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ( Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) καιτης Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας μετά των Δηλώσεων αυτής στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση» (εφεξής Συνθήκη Προσχώρησης).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α/137/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α/154/92) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α/38/97).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 27304/2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 517/17.3.2004).
 • Την υπ’ αριθμ. 228/2004 γνωμοδότηση του ΣτΕ ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/40 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/97 1986
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας. 2003/266 2003