ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/1988, 79/1990 και 206/2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συνιστάται «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης», επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων.
2.  
  Η συνιστώμενη Υπηρεσία διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Λογιστικού
3.  
  Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Υ.Δ.Ε. ορίζονται και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:.
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128) με στοιχεία γ, δ, ε, στ, θ και ιγ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2362/1995 (Α΄ 247), όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η τήρηση του μητρώου προσωπικού του εν λόγω Υπουργείου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/1988 με στοιχεία γ, δ και ε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2362/1995, όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου με στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ια, ιβ και ιδ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2362/1995, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/1988 λογιστικών βιβλίων.
4.  
  Η Υ.Δ.Ε., που συνιστάται με την παράγραφο 1, προστίθεται στις υπηρεσίες, που συγκροτούν τη Γ.Γ.Δ.Π. - Γ.Λ.Κ. και υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Της εν λόγω Υπηρεσίας και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Δημοσιονομικών ή ΠΕ Δημοσιονομικού (προσωρινός).
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αρμοδιότητα του ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης παύει να ασκείται από την Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 3 περ. β΄ του Π.Δ. 206/01 (Α΄ 163).
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνιστάται Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό (Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης), επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων.
2.  
  Η ανωτέρω Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 284/1988, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/1995 (Α΄ 247), όσον αφορά τις δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και των Γενικών Γραμματειών της Κυβέρνησης, της Επικοινωνίας και της Ενημέρωσης.
3.  
  Της εν λόγω Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ή ΠΕ Δημοσιονομικού (προσωρινός)
4.  
  Για τη στελέχωση της ανωτέρω Υπηρεσίας μεταφέρονται οι οργανικές θέσεις της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίες συνεστήθησαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 432/1994 (Α΄ 243). Η Υπηρεσία αυτή, η οποία μετονομάσθηκε σε Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.3242/2004 (Α΄ 102), καταργείται.
5.  
  Η αρμοδιότητα του ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης παύει να ασκείται από την Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην Υπ. Οικονομικών), όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 206/01 (Α΄ 163). Το Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Δαπανών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μετονομάζεται σε Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Δαπανών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 23 του Π.Δ./τος 284/1988 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Δ21 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ"
1.  
  Η Δ21 - Διεύθυνση Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄ Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων
 2. Τμήμα Β΄ Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων
 3. Τμήμα Γ΄ Επεξεργασίας Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ορίζονται και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
 1. Τμήμα Α΄ Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων.
 2. Επεξεργασία των σχεδίων νόμων και τροπολογιών αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κατάρτιση της προβλεπόμενης από το άρθρο 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία καθορίζονται τα προκαλούμενα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οικονομικά αποτελέσματα.
 3. Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί των προτάσεων των αρμοδίων Υπουργών για τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης από τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες δαπάνης ή της ελάττωσης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο.
 4. Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί των νομοσχεδίων των παραπάνω Υπουργείων, με τα οποία ρυθμίζονται και θέματα συναρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 5. Κατάρτιση σχεδίων νόμων ή τροπολογιών ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί σε άλλη Διεύθυνση.
 6. Τμήμα Β΄ Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων.
 7. Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος, όσον αφορά στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και τα τυχόν συνιστώμενα νέα Υπουργεία.
 8. Τμήμα Γ΄ Επεξεργασίας Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων.
 9. Επεξεργασία όλων των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και κοινών υπουργικών αποφάσεων, που ρυθμίζουν θέματα Υπουργείων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, εκτίμηση των προκαλούμενων από τις διατάξεις τους οικονομικών αποτελεσμάτων και έλεγχος του τρόπου αντιμετώπισής τους, καθώς και εισήγηση για την υπογραφή αυτών από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 10. Επεξεργασία όλων των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και κοινών υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς ή λογαριασμούς α) των οποίων οι δαπάνες βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό, β) των οποίων το προσωπικό εξομοιούται με δημοσίους υπαλλήλους, γ) των οποίων το προσωπικό συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ταμείο, εκτίμηση των προκαλούμενων από αυτά οικονομικών αποτελεσμάτων, έλεγχος του τρόπου αντιμετώπισής τους και εισήγηση για υπογραφή αυτών από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 4 "Σύσταση Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων και προστίθεται στις υπηρεσίες που συγκροτούν την Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Π.-Γ.Λ.Κ.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος ορίζονται ως εξής:
 1. Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα θέματα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, όπως για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, τον υπολογισμό αυτής και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
 2. Επιμέλεια άμεσης διαβίβασης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πολιτών στις καθ΄ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης και αποστολή αιτιολογημένων απαντήσεων προς τους πολίτες, εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών
 3. Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 4. Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντάξεων και με το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της
 5. Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
 6. Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδοτικών πράξεων νέων συνταξιούχων και ενημέρωσή τους για τα συνταξιοδοτικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής τους
 7. Ενέργειες για αντιμετώπιση μεταβολών της συνταξιοδοτικής κατάστασης των συνταξιούχων, όπως διαγραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού
 8. Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και οδηγιών σχετικά με θέματα των Διευθύνσεων Συντάξεων
 9. Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 10. Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για την αξιοποίησή τους
3.  
  Του ανωτέρω Τμήματος προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών ή ΠΕ-Δημοσιονομικού (προσωρινός)
4.  
  Το Τμήμα Διεκπεραίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 79/1990, μετονομάζεται σε Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. Το Γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου, που προβλέπεται από την περ. α του άρθρου 13 του Π.Δ. 79/1990, καταργείται, οι δε αρμοδιότητές του ασκούνται από το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου του παρόντος άρθρου. Καταργείται ομοίως το Γραφείο Πληροφόρησης Πολιτών που προβλέπεται από την περ. β του άρθρου 13 του Π.Δ. 79/1990.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από 1.1.2005. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 23 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.3.2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100,00) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το τρέχον έτος και επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (7.680,00) ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε (5) έτη, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
 • Την υπ’ αριθμ. 276/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/79 1990
Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1994/432 1994
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικού Λογιστηρίου και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/88, 305/89, 141/92 και 200/97. 2001/206 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012