ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/267

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α) Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων & Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τα αναφερόμενα έργα στο άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α΄): Φράγμα Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα και Φράγμα Τριανταφυλλιάς στη Φλώρινα, αναδιατυπώνονται αντίστοιχα Έργα ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο - Παραπείρο και Έργα άρδευσης και ύδρευσης περιοχών Νομού Φλώρινας.
Άρθρο 2
1.  
    Στο αναφερόμενο άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση α) του Π. Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α), Τμήμα Κατασκευής Έργων Πάτρας, η αρμοδιότητα του έργου Φράγμα Πείρου - Παραπείρου αναδιατυπώνεται ως «Έργα ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο - Παραπείρο». Στο αναφερόμενο άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση δ) του Π.Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α), Τμήμα Κατασκευής Έργων Φλώρινας, η αρμοδιότητα του έργου Φράγμα Τριανταφυλλιάς αναδιατυπώνεται ως Έργα άρδευσης και ύδρευσης περιοχών Νομού Φλώρινας. Στο αναφερόμενο στο άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση β) του Π.Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α), Τμήμα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας, προστίθεται η αρμοδιότητα του έργου το Φράγμα Συκιάς, η οποία διαγράφεται ως αρμοδιότητα από το Τμήμα Κατασκευής Έργων Τρικάλων της περίπτωσης γ) της ιδίας παραγράφου, του ιδίου άρθρου, του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η τυχόν προκαλούμενη από το Διάταγμα δαπάνη.
  • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 287/25.11.2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/352 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία