ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/268

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1, περ. α του Π.Δ. 118/95 (75 Α΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως: «ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι., της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή».
2.  
  Το άρθρο 2, περ. α του Π.Δ. 118/95 (75 Α΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως: «ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. ή».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (167 Α΄)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 2009/1992 (18 Α΄)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8α του Ν. 3194/2003 (267 Α΄)
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ»(ΦΕΚ 608 Β).
 • Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 285/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-12-28 Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄)
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/268
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1995/118 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία