ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1 "Τίτλος - Σκοπός"
1.  
  Συνιστάται Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται οι όροι Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου ή Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, και Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ή Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, νοούνται, εφεξής η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης αντίστοιχα.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό
3.  
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διϋπουργικές επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, ή ανατίθενται σε αυτή από άλλες διατάξεις
Άρθρο 2 "Γενική Διάρθρωση"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου .
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα β) το Νομικό Γραφείο γ) το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των κυβερνητικών οργάνων και δ) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου
1.  
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων και στ) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου .
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα β) το Νομικό Γραφείο γ) το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των κυβερνητικών οργάνων και δ) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου
1.  
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στ) το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα β) το Νομικό Γραφείο γ) το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των κυβερνητικών οργάνων και δ) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάγονται η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και οι υπηρεσίες των οποίων έχει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη, εξυπηρετούνται από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή
Άρθρο 3 "Γενικός Γραμματέας"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ασκεί πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Πρωθυπουργό με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Η θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλης θέσης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
4.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
5.  
  Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
 2. Είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού στη διεκπεραίωση των εντολών του, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του, και ιδίως εκείνων που αφορούν το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς
 3. Ασκεί καθήκοντα γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τις διυπουργικές επιτροπές εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα
 4. Οι γραμματείς των λοιπών κυβερνητικών οργάνων όπου δεν μετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης του κοινοποιούν τις προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη την οποία καταρτίζουν και αντίγραφο των πρακτικών που τηρούν
 5. Ενημερώνει τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και παρακολουθεί την εφαρμογή τους
 6. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
6.  
  Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να:
 1. μεταβιβάζει αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
 2. κατανέμει και ανακατανέμει τις θέσεις και να καθορίζει τη σύνθεση του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
 3. συνιστά με απόφασή του, επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση εργασίας νομοπαρασκευαστικού ή άλλου έργου συναφούς με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
 4. Με την απόφαση αυτή μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου.
 5. Σε περίπτωση καθορισμού αμοιβής ή αποζημίωσης των επιτροπών ή ομάδων αυτών η απόφαση υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 4 "Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα"
1.  
  Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
2.  
  Ειδικότερα, στο Ιδιαίτερο Γραφείο υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. η οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα με τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, το Προεδρείο και τη Γενική Γραμματεία της Βουλής, τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων, τη Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τις δικαστικές και δημόσιες αρχές και τους πολίτες,
 2. η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα και η υποβοήθησή του στην άσκηση των καθηκόντων του και την επιτέλεση της αποστολής του,
 3. ο προγραμματισμός και η οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 4. ο χειρισμός των ζητημάτων πρωτοκόλλου κατά τη συμμετοχή των μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, ή Γενικών Γραμματέων ως εκπροσώπων της Κυβέρνησης στις εθνικές εορτές και τις επίσημες τελετές,
 5. ε) η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης για τα δημοσιεύματα του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου που αφορούν την Κυβέρνηση και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Άρθρο 5 "Νομικό Γραφείο"
1.  
  Το Νομικό Γραφείο παρακολουθεί το νομοθετικό και κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης και ιδίως:
 1. Παραλαμβάνει τα σχέδια νόμων και τις υπουργικές τροπολογίες και ελέγχει τη συνδρομή των κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτουμένων προϋποθέσεων προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή
 2. Διαβιβάζει τα σχέδια νόμων και όσες υπουργικές τροπολογίες κρίνεται αναγκαίο προς επεξεργασία στη Κ.Ε.Ν.Ε. και συνεργάζεται με αυτή για τη ρύθμιση κάθε διαδικαστικού θέματος που σχετίζεται με τη λειτουργία της και την επεξεργασία των σχεδίων από την Επιτροπή, στις συνεδριάσεις της οποίας παρίσταται υποχρεωτικώς εκπρόσωπος του Νομικού Γραφείου.
 3. Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης η Κ.Ε.Ν.Ε. μπορεί να συνεδριάσει και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του Νομικού Γραφείου, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γραφείου προς την Επιτροπή.
 4. Καταθέτει τα σχέδια των νόμων και των υπουργικών τροπολογιών στη Βουλή
 5. Παρακολουθεί τις εργασίες νομοθετικού έργου της Βουλής μέχρι την ψήφιση των νομοσχεδίων και την περαιτέρω διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης νόμων
 6. Διαβιβάζει τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων με κανονιστικό χαρακτήρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία και προωθεί τα σχέδια αυτά μετά την επεξεργασία τους προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
 7. Εξετάζει τη νομιμότητα των σχεδίων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσεων του Πρωθυπουργού καθώς και προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου
 8. Μεριμνά για τη θεώρηση των δοκιμίων των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την αποστολή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο
2.  
  Το Νομικό Γραφείο έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Εκπονεί μελέτες, καταρτίζει προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στον Πρωθυπουργό για κάθε θέμα νομιμότητας της κυβερνητικής λειτουργίας καθώς και για ειδικά θέματα νομοθετικής πολιτικής της Κυβέρνησης και συντονισμού και προώθησης του Κυβερνητικού έργου
 2. Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται από τον Πρωθυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και
 3. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Πρωθυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης
6.  
  Συνεργάζεται με το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 6
1.  
  Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των Κυβερνητικών Οργάνων και Επιτροπών Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των Κυβερνητικών Οργάνων ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα καθώς και στις διϋπουργικές επιτροπές εκτός εάν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, και ειδικότερα: αα) Προετοιμάζει τους φακέλους και καταρτίζει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να εισαχθούν για συζήτηση ή λήψη απόφασης στα παραπάνω όργανα. ββ) Τηρεί πρακτικά των συζητήσεων. γγ) Συντάσσει σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και το Νομικό Γραφείο σχέδια Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μεριμνά για την υπογραφή τους από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. δδ) Συντάσσει σε συνεργασία με το Νομικό Γραφείο σχέδια αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων, προτάσεων και κάθε άλλης πράξης των ανωτέρω κυβερνητικών οργάνων και μεριμνά για την υπογραφή και κοινοποίηση τους στους αρμόδιους Υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εν γένει διακίνησή τους. β) Εκπονεί μελέτες και συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του, για τη βελτίωση της λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων καθώς και άλλων υπηρεσιών, των οποίων η διοικητική και οικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Άρθρο 7 "Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης"
1.  
  Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής
 1. Προϊσταμένων των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις έξι εκ των οποίων.1Μία θέση προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 2Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, 3Μια θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. 4Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 5Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. 6Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών κυβερνητικών Οργάνων.
 2. Προσωπικού του Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις σαράντα εννέα, ως εξής.1Ειδικών Συμβούλων.θέσεις δεκαέξι. 2Ειδικών Συνεργατών.θέσεις δεκατέσσερις. 3Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.θέσεις δέκα. 4Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.θέσεις εννέα .
Το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης μεριμνά για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού αυτής καθώς και τα θέματα οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τηρεί το Πρωτόκολλο και το Αρχείο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσίες της έγγραφα που απευθύνονται σε αυτήν. Κάθε Γραφείο δύναται να τηρεί ίδιο αρχείο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. β) Μεριμνά για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, των Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και των διυπουργικών επιτροπών, των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου ή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθώς και για την κοινοποίηση επίσημων αντιγράφων τους στους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσίες. γ) Διεκπεραιώνει την εν γένει αλληλογραφία της Κυβέρνησης και μεριμνά για την επικοινωνία της με δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα και τους πολίτες. δ) Αντιμετωπίζει, σε συνεργασία με τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων, ζητήματα που έχουν σχέση με τη θητεία των εν ενεργεία ή τέως μελών της κυβέρνησης, τηρεί τα σχετικά στοιχεία και εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά. ε) Τηρεί και ενημερώνει τους φακέλους του προσωπικού του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, του προσωπικού των Επιτροπών και των άλλων υπηρεσιών των οποίων η διοικητική και οικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. στ) Μεριμνά για την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. ζ) Συνεργάζεται για τα θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτατης Ανάγκης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με την αντίστοιχη Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία και έχει την σχετική ευθύνη. η) Επιφορτίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, της ΚΕΝΕ, της ΚΕΚ, της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Επιτροπής για τα Αρχεία του Πρωθυπουργού. θ) Καταρτίζει, και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο η΄. ι) Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων. ια) Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο η΄. ιβ) Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας. ιγ) Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών. ιδ) Μεριμνά για την προμήθεια παγίων και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο η, και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών. ιε) Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών. ιστ) Μεριμνά για τη βελτίωση συνθηκών στέγασης υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών. ιζ) Μεριμνά για την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής βάσεων δεδομένων και συναφών θεμάτων. ιη) Μεριμνά για την τήρηση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. ιθ) Τηρεί αρχείο των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των μελών των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων και Κυβερνητικών Επιτροπών και παρέχει σχετικές βεβαιώσεις. κ) Τηρεί αρχείο των διοριζομένων προσώπων από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Κυβερνητικά Όργανα και τους Υπουργούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως Προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων δημόσιων οργανισμών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 8 "Σύσταση θέσεων προσωπικού Συνιστώνται τριάντα τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής: Α. Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κ [...]"
1.  
  Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής
 1. Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις πέντε εκ των οποίων.1Μία θέση προϊστάμενου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 2Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου. 3Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. 4Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων. 5Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
 2. Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις τριάντα εννέα, ως εξής.1Ειδικών Συμβούλων.θέσεις δώδεκα 2Ειδικών Συνεργατών.θέσεις δέκα. 3Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.θέσεις οκτώ. 4Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.θέσεις εννέα.
2.  
  Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης μπορεί να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, έως δώδεκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας και κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 .
Άρθρο 8 "Σύσταση θέσεων προσωπικού Συνιστώνται τριάντα τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής: Α. Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κ [...]"
2.  
  Κλάδος Τ.Ε Πληροφορικής: Θέσεις 1 Ειδικότητας α) επιστήμης των υπολογιστών (sοftware) ή β) μηχανικών Η/Υ (hardware).
3.  
  Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού: Θέσεις 6 Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας εισαγωγής στοιχείων στους Η/Υ: Θέσεις 2.
4.  
  Κλάδος Υ.Ε. επιμελητών: Θέσεις 1 οδηγών: Θέσεις 2 υπαλλήλων καθαριότητας Θέσεις 3 Γ. Ειδικών Συμβούλων: Θέσεις 6 Ειδικών Συνεργατών: Θέσεις 4.
Άρθρο 9 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 Προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Καθήκοντα ειδικού συμβούλου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ανατίθενται σε πανεπιστημιακούς λειτουργούς ή σε μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους ή σε δικηγόρους ή σε συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή πολιτικούς επιστήμονες ή οικονομολόγους. Καθήκοντα ειδικού συνεργάτη ανατίθενται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατοχή θέσης ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη δεν συνεπάγεται αναστολή ασκήσεως του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.
Άρθρο 10 "Πλήρωση θέσεων"
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων γίνεται: Α. Στις θέσεις προϊσταμένου του νομικού γραφείου με ανάθεση καθηκόντων σε συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή σε νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή σε Πανεπιστημιακό λειτουργό μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στο δίκαιο με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του ή αποκλειστικώς, ή σε δικηγόρο στον Άρειο Πάγο. Β. Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή με απόσπαση προσωπικού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. Γ. Στις υπόλοιπες θέσεις με απόσπαση ή διορισμό.
2.  
  Ο διορισμός και η παύση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του Δημοσίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28), μπορούν να αποσπώνται σε κενές οργανικές θέσεις αντιστοίχων κλάδων ή ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή.
Άρθρο 11 "Αποδοχές"
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχει αποσπασθεί
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτή επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, το μισθολογικό κλιμάκιο των μετακλητών υπαλλήλων καθορίζεται με την πράξη διορισμού τους και μπορεί να ανέρχεται έως το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο για καθεμιά κατηγορία υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297),.
3.  
  Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων και των προϊσταμένων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης των Κυβερνητικών Οργάνων και του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ορίζονται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο 95% για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο 90%, για τους κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. στο 85%, και για τους ειδικούς συνεργάτες στο 75% - 85% του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό Ειδικών Θέσεων.
4.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί με ανάθεση καθηκόντων στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης λαμβάνει επιμίσθιο που καθορίζεται με την απόφαση της ανάθεσης σε ποσοστό από 30% έως 50% του συνόλου των αποδοχών της κύριας θέσης τους ανάλογα με τα καθήκοντα και το χρόνο της απασχόλησης
Άρθρο 12 "Δαπάνες"
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ως κύριο διατάκτη.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων της και των κτιρίων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
3.  
  Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος κατά την προηγούμενη παράγραφο διαχείρισης συντήρησης και εποπτείας όπως και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης
Άρθρο 13 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου εντάσσονται αυτοδικαίως και με το ίδιο νομικό καθεστώς σε προβλεπόμενες από το άρθρο 8 αντίστοιχες θέσεις. Το Π.Δ. 86/1996 (ΦΕΚ Α 70) καταργείται με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1968/1991 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α΄ 150), και 32 του Ν. 1558/ 1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), β) του άρθρου 25 του Ν. 2362/1995, Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 247), γ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (α΄ 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38). δ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη: α) ύψους 1.292.000,00 Ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το οικονομικό έτος 2004, η οποία θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του ειδικού φορέα 23-640 και β) για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, το παραπάνω ποσό της δαπάνης δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό την ετήσια προβλεπόμενη αύξηση των πιστώσεων που ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Το πρακτικό επεξεργασίας 12/2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-06 Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/28
2009-02-27 Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 (ΦΕΚ Α 156)
Τροποποίηση Τύπος
Συνεργάζεται με το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
Προσθήκη
Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής
προσωπικού
 • Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις πέντε εκ των οποίων.1Μία θέση προϊστάμενου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 2Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου. 3Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. 4Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων. 5Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
 • Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις τριάντα εννέα, ως εξής.1Ειδικών Συμβούλων.θέσεις δώδεκα 2Ειδικών Συνεργατών.θέσεις δέκα. 3Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.θέσεις οκτώ. 4Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.θέσεις εννέα.
 • Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης μπορεί να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, έως δώδεκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας και κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 .
  Αντικατάσταση
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου .
  Αντικατάσταση
 • ε) η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης για τα δημοσιεύματα του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου που αφορούν την Κυβέρνηση και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 • Αντικατάσταση
  Οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να αμείβονται με τις αποδοχές της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί .
  Αντικατάσταση
  A/2009/33
  2010-03-16 Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης»(Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/2004(Α΄ 156) και 17/2009 (Α΄ 33).
  Τροποποίηση Τύπος
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων και στ) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου .
  Αντικατάσταση
  A/2010/46
  2014-03-04 Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5)».
  Τροποποίηση Τύπος
  Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτή επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
  Αντικατάσταση
  A/2014/53
  2017-07-28 Τρποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28).
  Τροποποίηση Τύπος
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στ) το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.
  Αντικατάσταση
  Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής
 • Προϊσταμένων των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις έξι εκ των οποίων.1Μία θέση προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 2Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, 3Μια θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. 4Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 5Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. 6Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών κυβερνητικών Οργάνων.
 • Προσωπικού του Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις σαράντα εννέα, ως εξής.1Ειδικών Συμβούλων.θέσεις δεκαέξι. 2Ειδικών Συνεργατών.θέσεις δεκατέσσερις. 3Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.θέσεις δέκα. 4Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.θέσεις εννέα .
 • Αντικατάσταση
  A/2017/105
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. 1996/86 1996
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
  Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
  Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 (ΦΕΚ Α 156) 2009/17 2009
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης»(Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/2004(Α΄ 156) και 17/2009 (Α΄ 33). 2010/18 2010
  Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4024/2011 του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2012/77 2012
  Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2013/149 2013
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5). 2013/57 2013
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5)». 2014/29 2014
  Τρποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28). 2017/73 2017