ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/33

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 215/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (ΦΕΚ 167/Α’).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 215/1997 (ΦΕΚ 167/Α’) προστίθεται εδάφιο λδ ως εξής: λδ) Α/Δ Ανδραβίδας
2.  
    Το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 215/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Κατασκευής Έργων των Α/Δ Πρέβεζας, Α/Δ Αράξου, Α/Δ Ζακύνθου και Α/Δ Ανδραβίδας, με έδρα την Πάτρα
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, (ΦΕΚ 137/Α’), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α’), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η τυχόν προκαλούμενη απ’ το διάταγμα δαπάνη.
  • Τη γνωμοδότηση 488/2003 Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). 1997/215 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία