ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων, που ιδρύθηκε με το Β.Δ. 571/1963 (Α,158) και αποκαλείται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος διατάγματος «Ταμείο», συγχωνεύεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
2.  
 1. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
 2. Ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτός που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του, καθίσταται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
 3. Μετά τη συγχώνευση η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου διέπεται από τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και του Καταστατικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. δ.Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων αυτών απαιτούνται οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
3.  
  Οι συνταξιούχοι του Ταμείου γίνονται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Άρθρο 2
1.  
  Από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού μεταφέρονται με το υπηρετούν προσωπικό στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός τρείς (3) θέσεις. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός οκτώ (8) θέσεις.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από την πρώτη του δευτέρου μηνός από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 451/4.12.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ύψους 1.614.086 ευρώ κατά το πρώτο πλήρες έτος από τη συγχώνευση, η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδα αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν. 3029/2002 (Α, 160).
 • Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθ. 11 του Ν. 997/1979 (Α,287), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 2084/1992 (Α,165) και συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2335/1995 (Α, 185). 3.Τις διατάξεις του άρθ. 29 Α του Ν.1558/1985, όπως έχουν προστεθεί με το άρθ. 27 του Ν.2081/1992 (Α, 154) και τροποποιηθεί με το άρθ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α, 38).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 (Α, 195).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/13773/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β, 985) και την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/ 14145/21.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β, 1000), με την οποία τροποποιείται η προηγουμένη.
 • Την 80088/31.10.2001 (Β,1485) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Την από τον 10ο/1997 Αναλογιστική Μελέτη για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε , η οποία έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων η οποία έχει ληφθεί κατά την 10η/14.3.2002 συνεδρίαση του (απόφ. 48).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει ληφθεί κατά τη 2η/4.2.2003 συνεδρίασή του.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_14145 2003
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/571 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία