Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και τροποποίηση των Π.Δ. 306/1994, 143/2001, 214/2001 και 352/2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Ιδρύονται τα εξής Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας:"
1.  
  Ιδρύεται Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένο με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Τεχνολογικών Εφαρμογών
 2. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
 3. Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 4. Διοίκησης και Οικονομίας
 5. Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2.  
  Ιδρύεται Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Σερρών με έδρα τις Σέρρες, συνδεδεμένο με το Τ.Ε.Ι. Σερρών, στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Σχεδιασμού και κατασκευής Μηχανολογικών Συστημάτων
 2. Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενεργειακών Συστημάτων
 3. Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Νέων Υλικών
 4. Αντισεισμικής Τεχνολογίας
 5. Οργάνωσης - Διοίκησης και Ανάπτυξης μέσω διαδικτύου
 6. Περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης
 7. Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 8. Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών
3.  
  Ιδρύεται Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα, συνδεδεμένο με το Τ.Ε.Ι. Καβάλας, στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. Μελέτης - Σχεδιασμού, Παραγωγής και Προώθησης νέων προϊόντων
 3. Τεχνολογίας Καυσίμων Υλών
 4. Επιχειρησιακών Ερευνών
 5. Ανάδειξης, προστασίας και αξιοποίησης Βιοτόπων
 6. Τεχνολογίας Μαρμάρου
 7. Τεχνολογίας Ακτινοβολιών.
 8. Β. Τα παραπάνω Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια των άρθρων 11 και 12 παράγρ. 1 του Ν. 1771/1988, της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού τους.
 9. Γ. Σκοπός των Κ.Τ.Ε. είναι η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, η εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειάς τους, η βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας τους και κατ επέκταση της χώρας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η υποστήριξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων.
 10. Όλες οι δραστηριότητες των Κ.Τ.Ε. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των οικείων Ιδρυμάτων.
 11. Δ. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.):.
 12. Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής τους και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους
  • Συνεργάζονται με τα αντίστοιχα Τ.Ε.Ι. με τα οποία είναι συνδεδεμένα και προωθούν την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα Ιδρύματα, Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα κ.λ.π. της χώρας ή του εξωτερικού και με Υπουργεία ή άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. ιιι.
  • Εκπονούν μελέτες και εκτελούν συγκεκριμένα τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους ή άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς τους.
  • Επιμελούνται την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων. ν. Παράγουν τεχνολογικά προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά- τεχνολογικά τους ενδιαφέροντα.
  • Αναπτύσσουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς τους. νιι.
  • Προωθούν τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Κ.Τ.Ε. εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Η εποπτεία των Κ.Τ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτών.
3.  
  Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των Κ.Τ.Ε., όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τα Κ.Τ.Ε.
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε Κ.Τ.Ε. διευθύνεται από το Διευθυντή, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από πίνακα με ονόματα τριών (3) υποψηφίων, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό το Συμβούλιο του οικείου Τ.Ε.Ι. εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που η θέση του Διευθυντή μένει κενή. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός διορίζει ελευθέρως το Διευθυντή. Ο πίνακας υποψηφίων για την πρώτη πλήρωση της θέσης του Διευθυντή υποβάλλεται εντός 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2.  
  Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι.
3.  
  Ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Τ.Ε.Ι. με αξιόλογο ερευνητικό έργο σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς δραστηριότητας του Κ.Τ.Ε. ή εμπειρία στη διοίκηση της έρευνας.
4.  
  Στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Διευθυντή, εκτός των όσων αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή ανατίθενται σ αυτόν από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Τ.Ε., περιλαμβάνονται ιδιαίτερα και τα ακόλουθα:.
 1. Εποπτεύει το Κ.Τ.Ε. και διευθύνει όλες τις υπηρεσίες του.
 2. Προεδρεύει και εισηγείται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Ε.Γ.Σ.).
 3. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Γ.Σ.
 4. Εκπροσωπεί το Κ.Τ.Ε. στα δικαστήρια και στις κάθε μορφής σχέσεις του με τους τρίτους.
 5. Ασκεί όλες τις άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση του Κ.Τ.Ε. που δεν ανατίθενται σε άλλο όργανο από το παρόν διάταγμα ή από τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Τ.Ε.
5.  
  Εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα ο Διευθυντής μπορεί να έχει και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο ίδιο Κ.Τ.Ε.
6.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Ε.Γ.Σ., διορίζεται και Αναπληρωτής Διευθυντής του Κ.Τ.Ε., ο οποίος:.
 2. Αναπληρώνει το Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του
  • Ασκεί άλλες αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής για την υποβοήθηση του διοικητικού έργου του
 3. Ως Αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγεται ένα από τα μέλη του Ε.Γ.Σ. του Κ.Τ.Ε.
 4. Η διάρκεια της θητείας του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται.
 5. Ο πρώτος Αναπληρωτής Διευθυντής διορίζεται εντός 60 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου Ε.Γ.Σ. του Κ.Τ.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Σε κάθε Κ.Τ.Ε. συνιστάται Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή του Κ.Τ.Ε., από τους Προϊσταμένους των Τομέων Μεταφοράς - Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.) και από έναν ερευνητή- εκπρόσωπο από το Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π.) του οικείου Τ.Ε.Ι.
2.  
  Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες
 1. Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κ.Τ.Ε., το οποίο υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για έγκριση.
 2. Αποτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του Κ.Τ.Ε. και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για ενημέρωση.
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κ.Τ.Ε.
 4. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Τ.Ε. και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
 5. Έχει την οικονομική διαχείριση του Κ.Τ.Ε. και αποφασίζει για το διορισμό προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3.  
  Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
4.  
  Σε κάθε Τομέα προΐσταται μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Τομέα, κατηγορίας Κύριου Ερευνητή ή Επίκουρου Ερευνητή
5.  
  Ο Προϊστάμενος κάθε Τομέα διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του Κ.Τ.Ε., ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι.
6.  
  Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου κάθε Τομέα είναι ανάλογα με αυτά του Διευθυντή του Κ.Τ.Ε., όσον αφορά τη λειτουργία του Τομέα και αναλύονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό.
Άρθρο 5
1.  
  Το Προσωπικό των Κ.Τ.Ε. διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό-βοηθητικό. Α. Ερευνητικό προσωπικό α. Το ερευνητικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο σε έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας του Κ.Τ.Ε. και εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: ι. Κύριου Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά της τακτικής θέσης Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε περιοχές δραστηριότητας του Κ.Τ.Ε. και εμπειρία στην αυτοδύναμη ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτουμένων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. ιι. Επίκουρου Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά της τακτικής θέσης του Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και επιπλέον να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα εκτέλεσης ερευνητικού έργου. ιιι. Συνεργάτη Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο με τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου. ιν. Επισκέπτη Ερευνητή: που αντιστοιχεί σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού με τα αντίστοιχα προσόντα. Ο Επισκέπτης Ερευνητής μπορεί να είναι και αλλοδαπός. Η πρόσληψη και η σχέση εργασίας του Επισκέπτη Ερευνητή καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Ε.Γ.Σ. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β. Η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού των κατηγοριών ι, ιι, ιιι γίνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών ύστερα από κρίση του Ε.Γ.Σ., με δυνατότητα ανανέωσης, χωρίς προκήρυξη, μέχρι δύο (2) ακόμη έτη. γ. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού, στην οποία ορίζονται οι βαθμίδες των προς πλήρωση θέσεων και η διάρκεια της σύμβασης εργασίας γίνεται με απόφαση του Ε.Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου του αντίστοιχου Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας και δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία της Θεσσαλονίκης και σε μία εφημερίδα της έδρας εκάστου Κ.Τ.Ε. δ. Μέχρι να συγκροτηθεί το Ε.Γ.Σ. η πρόσληψη μπορεί να γίνει με απόφαση του Διευθυντή ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου εκάστου Τ.Ε.Ι., χωρίς προκήρυξη, με σύμβαση μέχρι δύο ετών. ε. Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν μετά από αίτησή τους να ενταχθούν στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Κ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 1771/1988. στ. Σε πρώτη εφαρμογή και μέχρι να συγκροτηθεί το Ε.Γ.Σ., μέλη Ε.Π. των οικείων Τ.Ε.Ι. μπορούν να ενταχθούν μερικώς ή ολικώς στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Κ.Τ.Ε. μετά από γνώμη του Συμβουλίου των Τ.Ε.Ι. και απόφαση των Διευθυντών των Κ.Τ.Ε. ζ. Για τα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των Κέντρων ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (Α 18). Β. Τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό. α. Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας των Κ.Τ.Ε., την υποστήριξη της έρευνας και τη στελέχωση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών μπορεί ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται στις εφημερίδες της έδρας των οικείων Κ.Τ.Ε. και απόφαση των οικείων Ε.Γ.Σ., να προσλαμβάνεται το απαραίτητο τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατά περίπτωση από το οικείο Ε.Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Κ.Τ.Ε. β. Για το τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό κάθε Κ.Τ.Ε. και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, πειθαρχικό δίκαιο, λύση σύμβασης εργασίας και εν γένει θέματα που το αφορούν, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
Άρθρο 7
1.  
  Τα έσοδα των Κ.Τ.Ε., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό Τραπέζης. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Διευθυντή εκάστου Κ.Τ.Ε. η του αναπληρωτή του, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
2.  
  Οι προμήθειες αναλώσιμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων ή η δωρεάν παραχώρηση στα αντίστοιχα Τ.Ε.Ι. τέτοιων ειδών, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στα Κ.Τ.Ε., καθώς επίσης οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή εκάστου Κ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση εκάστου Ε.Γ.Σ. Για τα παραπάνω και για είδη μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ δεν απαιτείται υποχρεωτικά και εισήγηση του οικείου Ε.Γ.Σ., εκτός αν πρόκειται για δωρεά στα Τ.Ε.Ι., οπότε χρειάζεται πάντοτε εισήγηση του οικείου Ε.Γ.Σ.
Άρθρο 8
1.  
  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των Κ.Τ.Ε. γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με απόφαση του οικείου Ε.Γ.Σ. από πίνακα δέκα ορκωτών λογιστών, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση του Διευθυντή εκάστου Κ.Τ.Ε. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των Κ.Τ.Ε. γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τα Κ.Τ.Ε.
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών
3.  
  Το διαχειριστικό έτος των Κ.Τ.Ε. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Οι Ορκωτοί Λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης εκάστου Κ.Τ.Ε. υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Ε.Γ.Σ. και στο Διευθυντή εκάστου Κ.Τ.Ε., στο Συμβούλιο εκάστου Τ.Ε.Ι. καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιοδήποτε τρόπο τα Κ.Τ.Ε., κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
5.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και το Συμβούλιο των Τ.Ε.Ι. δύνανται να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Κ.Τ.Ε.
Άρθρο 9
1.  
  Η εσωτερική διάρθρωση, τα θέματα του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Κ.Τ.Ε. που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό εκάστου Κ.Τ.Ε., ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από απόφαση του οικείου Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου εκάστου Κ.Τ.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός για την υποβολή πρότασης, ο εσωτερικός κανονισμός εκδίδεται και χωρίς την πρόταση αυτή.
Άρθρο 10
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης των Κ.Τ.Ε., η εκκαθάριση εκτελείται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η περιουσία του Νομικού Προσώπου περιέρχεται, με ίδια απόφαση, στα οικεία Τ.Ε.Ι. με τα οποία είναι συνδεδεμένα τα Κ.Τ.Ε. και σε φορείς του δημοσίου.
2.  
  Το εδ. γ της παρ. 6 του άρθρου 3 των Π.Δ. 306/1994 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτ. Μακεδονίας» (Α΄ 163), 143/2001 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής ΄Ερευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων, Πελοποννήσου» (Α΄123), 214/2001 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας(Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» (Α΄ 167) και 352/2002. «Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα (Α΄ 90)» (Α΄291) αντικαθίσταται ως εξής: Η διάρκεια της θητείας του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο πρώτος Αναπληρωτής Διευθυντής διορίζεται εντός 60 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου ΕΓΣ του Κ.Τ.Ε.».
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Οι πόροι των Κ.Τ.Ε. προέρχονται από:.
 1. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) για την αρχική ή κατά περίπτωση κάλυψη εξόδων λειτουργίας τους και των δαπανών μόνιμης υποδομής σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
 2. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή και άλλα Υπουργεία με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 3. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών κ.λπ.), τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθώς και τυχόν συμμετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν. 1514/1985.
 4. Ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους Διεθνείς Οργανισμούς κ.λ.π.
 5. Έσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά αμοιβές από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας , τεχνογνωσίας, σημάτων, συμβουλών κ.λ.π.
 6. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων
 7. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων
 8. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
 9. Κάθε είδους δάνεια
2.  
  Τα Κ.Τ.Ε. απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτά ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού τους, κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1514/1985.
 • : Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα, συνδεδεμένο με το Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
 • Τις γνώμες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (πρακτικό 1/22.6.2000): Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη συνδεδεμένου με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. β. Τ.Ε.Ι. Σερρών (πρακτικό 20/4.12.2002): Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών με έδρα τις Σέρρες, συνδεδεμένου με το Τ.Ε.Ι. Σερρών. γ. Τ.Ε.Ι. Καβάλας (πρακτικό 5/12.9.200
 • Το 54617/Ε5 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1404/1983 (Α 173).
 • Τη γνώμη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πρακτικά Συνεδρίασης 13/12ης.7.2002 και 8/22.4.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται η ακόλουθη δαπάνη: Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Δαπάνη ύψους 15.000 ευρώ, για κάθε ιδρυόμενο Κ.Τ.Ε. κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους και συνολικά 45.000 ευρώ καθώς και 22.500 ευρώ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος από την επιχορήγηση των εν λόγω Κέντρων. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ειδικό φορέα Φ19-240 και τον ΚΑΕ 2489). Επί του Προϋπολογισμού των ΚΤΕ Θεσ/νίκης, Σερρών και Καβάλας: Δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων Οικονομικού ελέγχου των Κέντρων, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών εκάστου Κέντρου.
 • Την 468/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
( Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα. 1990/233 1990
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας. 1994/306 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία