ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001."
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12), προστίθεται εδάφιο (ε) ως εξής: 1 5ο Τμήμα Έκδοσης Διαβατηρίων
2.  
  Μετά την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:«
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η έκδοση των διαβατηρίων
 2. Η μέριμνα για τον καθορισμό προδιαγραφών ασφάλειας και την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την έκδοση των διαβατηρίων
 3. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας και τήρησης του αρχείου διαβατηρίων και των σχετικών στατιστικών στοιχείων
 4. Η μέριμνα για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρησης σε νομίμως υφιστάμενες εθνικές ή και διεθνείς βάσεις δεδομένων των κλαπέντων, απολεσθέντων και ακυρωθέντων διαβατηρίων
 5. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς του
 6. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων αρμόδιων κρατικών αρχών στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα διαβατήρια
Άρθρο 2
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Την 7004/3/36 από 17.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή Τσερτικίδη» (Β΄ 999).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 119.000,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2003, 9.375.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2004, 262.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005, 297.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2006, 323.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2007, 319.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2008 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του οικονομικού έτους 2003 θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις των ΚΑΕ 0819 και 0829 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υ.Δ.Τ. Ε.Φ. 43 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Οι δαπάνες του οικονομικού έτους 2004 θ΄ αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0851, 1723, 0824, 0831, 0864, 1312, 1319, 1324, 1693, 0832, 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1512, 1711, 1713, 1725, 1729, του οικονομικού έτους 2005 από τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0869, 0864, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1512, 1711, 1713, 1729, 1312, 1319, 1324, 1693 του οικονομικού έτους 2006 από τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0869, 0899, 1111, 1211, 1312, 1319, 1324, 1231, 1311, 1329, 1512, 1725, 1729, 1693, 1711 του οικονομικού έτους 2007 από τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1312, 1319, 1324, 1693, 1512, 1725, 1729, του οικονομικού έτους 2008 και επομένων ετών από τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1512, 1725, 1729, 1312, 1319, 1324, 1693 του προαναφερόμενου ειδικού φορέα.
 • Τις 358, 403 και 501/2003 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία