Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού
Άρθρο 2 "(Οδηγία 93/16/ΕΟΚ, άρθρα 1 επ.)"
1.  
  Η περίπτωση γα) του άρθρου 3 του Π.Δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: γα) Να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-1993), όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 98/21/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1998 (ΕΕ L 119/15, 22-4-1998), 98/63/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 (ΕΕ L 253/24, 15-9-1998), 99/46/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 (ΕΕ L 139/25, 2-6-1999) και 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001) και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 14, παρ. 1-2 και Παράρτημα Α Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και άρθρο 9, παρ. 3 Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ)"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι ονομασίες των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής, που απονέμονται από τα κράτη μέλη και στους κατόχους των οποίων χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, χωρίς ειδικότητα, είναι οι εξής 2 Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:« 3 Προκειμένου περί υπηκόων των κρατών μελών, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρού που πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα, εφόσον - πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και - συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρών, που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, πρέπει να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταρτίσεως των άρθρων 23, 24 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 9-10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001). 2 Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 1193/81 «περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας κ.λπ.», εφαρμόζονται και στους ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών, εφόσον τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τους, νευροψυχιατρικής ή ακτινολογίας, πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται είτε στα άρθρα 24, 25 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), είτε στο άρθρο 12 παρ. 2 αυτού.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 14, παρ. 4 και 5 και Παραρτήματα Β και Γ Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που τροποποιούν τα άρθρα 4 και 5 Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ)."
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:« Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι είναι οι ακόλουθοι:.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 84/86 αντικαθίσταται ως εξής:«
Άρθρο 6 "(Άρθρο 8, παρ. 2 και 3 Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 14, παρ. 7 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη, εν όλω ή εν μέρει, τις περιόδους εκπαιδεύσεως οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 υπηκόους των κρατών μελών και πιστοποιούνται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εκπαίδευσης χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, εφόσον οι εν λόγω περίοδοι αντιστοιχούν σ εκείνες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη σχετική ειδίκευση, καθώς επίσης και την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα των ενδιαφερομένων, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευσή τους.
2.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:«.
3.  
  Εφόσον οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές εξακριβώσουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης του ενδιαφερομένου βάσει των υποβαλλόμενων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και αφού λάβουν υπόψη τους την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευσή του, τον πληροφορούν για την διάρκεια της απαιτούμενης συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και για τους τομείς που αυτή πρέπει να καλύπτει
4.  
  Οι ανωτέρω αρμόδιες αρχές πρέπει να εκδώσουν την απόφασή τους εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.».
Άρθρο 7
1.  
  (Άρθρο 9 Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 14, παρ. 8 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ) Το άρθρο 12 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής υπηκόων των κρατών μελών, που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αλλά δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο άρθρο 23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 14, παρ. 9 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), αναγνωρίζονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον - Πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και την Πορτογαλία ή πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1976 για τα άλλη κράτη μέλη και - Συνοδεύονται από βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως. 2 Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας υπηκόων των κρατών μελών, που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αλλά δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10 και 11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), αναγνωρίζονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον - Πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και την Πορτογαλία ή πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1976 για τα άλλη κράτη μέλη, και - Συνοδεύονται από πιστοποιητικό, χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικού ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας επί χρονικό διάστημα ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικεύσεως που αποκτήθηκε στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και της ελάχιστης διάρκειας εκπαιδεύσεως που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι της ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 της προαναφερθείσης Οδηγίας, όπως αυτό ισχύει σήμερα Εάν, πάντως, πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, χρειαζόταν στην Ελλάδα, για συγκεκριμένη ειδικότητα, ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης μικρότερη της προβλεπόμενης από το άρθρο 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, η ως άνω διαφορά στη διάρκεια εκπαιδεύσεως προσδιορίζεται μόνο σε συνάρτηση με την προβλεπόμενη στην Ελλάδα ελάχιστη διάρκεια εκπαιδεύσεως. 2 Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας, που έχουν χορηγηθεί στην Ισπανία, σε ιατρούς που ολοκλήρωσαν ειδική κατάρτιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 η οποία δεν είναι σύμφωνη προς τις τυπικές απαιτήσεις των άρθρων 24 έως 27 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει σήμερα, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση, εκδιδόμενη από τις αρμόδιες Ισπανικές Αρχές, όπου πιστοποιείται το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία ειδικής επαγγελματικής επάρκειας, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμιστικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 1497/99, με σκοπό να εξακριβώνεται ότι το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του ενδιαφερομένου είναι ανάλογο προς εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ιατρικής ειδίκευσης οι οποίοι για την Ισπανία αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 3 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ανωτέρω οδηγίας. 4 Προκειμένου περί υπηκόων των κρατών μελών, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα, εφόσον - πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 Απριλίου 1992 και - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης, υπό την ιδιότητα του ειδικού ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος. - συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές ή οργανισμούς, με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικού ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας επί χρονικό διάστημα ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικεύσεως που αποκτήθηκε στο γερμανικό έδαφος και της ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι της ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 της αυτής Οδηγίας και στο άρθρο 5 του παρόντος. 5 Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας υπηκόων των κρατών μελών που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες οι οποίες περιλαμβάνονται, για το εν λόγω κράτος, στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς του κράτους μέλους, το οποίο χορήγησε τον τίτλο Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2, 4 ή 6 της ίδιας Οδηγίας, όπως αυτή ισχύει σήμερα και ότι εξομοιούνται, από τα κράτη μέλη που τα χορηγούν, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους των οποίων οι ονομασίες περιέχονται ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 5 ή 8 του παρόντος.
Άρθρο 8 "(Άρθρο 14 παράγραφος 11 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄), η φράση «τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της Οδηγίας του Συμβουλίου 75/363/ΕΟΚ (ΕΕ 03 τόμος 001 σελ. 209)», αντικαθίσταται ως εξής: από τους πίνακες του άρθρου 8 του παρόντος
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄), η φράση «της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ», αντικαθίσταται ως εξής: της προθεσμίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ
Άρθρο 9 "(Άρθρο 30 έως 41 Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 12-15 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
1.  
  Στο Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31/Α΄) το Κεφάλαιο Ζ΄, αντικαθίσταται από το κάτωθι κεφάλαιο Ζ΄ με τον τίτλο «Ειδική Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική», περιλαμβάνον τα ακόλουθα άρθρα 22 έως 25, ως εξής: « ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.
Άρθρο 10 "(Άρθρο 14, παρ. 17 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
2.  
  Προστίθεται στο Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄) μετά το Κεφάλαιο Ζ΄, Κεφάλαιο Η΄, υπό τον τίτλο «Τελικές Διατάξεις», περιλαμβάνον τα ακόλουθα άρθρα 26 έως 28, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται : α) η Κ.Υ.Α Α4/1665/90 (ΦΕΚ Β /239) β) η Κ.Υ.Α Α4/οικ 3277/90 (ΦΕΚ Β /382) γ) τα άρθρα 2 και 3 της Κ.Υ.Α Α4/2557/91 (ΦΕΚ Β /624) δ) η Κ.Υ.Α Α5/1181/99 (ΦΕΚ Β /598) ε) η Κ.Υ.Α Α5/4784/99 (ΦΕΚ Β /1974) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Στην Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 22
1.  
 1. Η άσκηση της Γενικής Ιατρικής προϋποθέτει πλήρη κύκλο σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 14 παράγραφος 9 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και ειδική εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική η οποία ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 14 παράγραφοι 13 και 14 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, με τρόπο ώστε τα πρώτα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που την πιστοποιούν να χορηγούνται το αργότερο την 1.1.2006.
 2. Η εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική έχει διάρκεια τριών (3) ετών με πλήρη απασχόληση και πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή Οργανισμών
 3. Όταν ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση που πραγματοποιείται είτε σε εγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον το οποίο διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλες υπηρεσίες στο πεδίο της γενικής ιατρικής, είτε σε εγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής, είτε σε εγκεκριμένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, η διάρκεια αυτής της πρακτικής εκπαίδευσης μπορεί να ενσωματωθεί στη διάρκεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του άρθρου 31 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ με ανώτατο όριο ένα έτος.
 4. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στα κράτη μέλη στα οποία την 1.1.2001 η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης στη γενική ιατρική είναι διετής.
2.  
  Οι ιατροί οι οποίοι έχουν πάρει άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και έχουν δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων του ιατρού με την ιδιότητα του γενικού ιατρού στα πλαίσια του εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, χωρίς το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο προβλεπόμενο από το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις 31.12.1994 και σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι της ημερομηνίας αυτής διατάξεις, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ακόμη και αν δεν έχουν ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική, εφοδιαζόμενοι προς τούτο με το πιστοποιητικό της παρ. 4 του άρθρου 36 της Οδηγίας 93/16/ ΕΟΚ.
Άρθρο 23
1.  
  Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής ή του πιστοποιητικού για το δικαίωμα άσκησης αυτής είναι οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου όπου ο ιατρός έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση
Άρθρο 24
1.  
  Προκειμένου περί ιατρών κατόχων διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που πιστοποιούν ιατρική εκπαίδευση και ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική που έχουν αποκτηθεί αμφότερες ή μία εξ αυτών σε τρίτη χώρα, η Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού χορηγεί στον κάτοχο αυτών πιστοποιητικό περί της δυνατότητας χρησιμοποίησης του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής ή άσκησης της Γενικής Ιατρικής στα πλαίσια του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων μετά σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος είναι κάτοχος άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα
Άρθρο 25
1.  
  Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 5 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα οποία απονέμονται στους υπηκόους των κρατών μελών από άλλα κράτη μέλη, αναγνωρίζονται και έχουν την ίδια ισχύ με τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται στην Ελλάδα. Στους ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόχους των ανωτέρω διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, που έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, επιτρέπεται η άσκηση των δραστηριοτήτων του ιατρού με την ιδιότητα του γενικού ιατρού στα πλαίσια του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Για τον ίδιο σκοπό αναγνωρίζονται, επίσης οι βεβαιώσεις που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τις οποίες πιστοποιείται ότι οι τίτλοι εκπαίδευσης που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι ισότιμοι με τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθώς και τα διπλώματα των υπηκόων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου που πιστοποιούν ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική που έχει εκδοθεί σε τρίτο κράτος και έχει αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Υγείας του Λουξεμβούργου.
2.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο ιατροί στους οποίους ένα κράτος μέλος έχει απονείμει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 7 παράγραφος 4 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/ 19/ΕΚ, έχουν το δικαίωμα να φέρουν στην Ελλάδα τον επαγγελματικό τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, ή τον τίτλο του δικαιούχου άσκησης της Γενικής Ιατρικής στα πλαίσια του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων αντίστοιχα. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσής τους, στη γλώσσα αυτού του Κράτους, με την προϋπόθεση, όμως ότι ο τίτλος αυτός θα συνοδεύεται από το όνομα και την έδρα του Ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον έχει απονείμει. Σε περίπτωση που ο τίτλος αυτός δημιουργεί σύγχυση με κάποιο άλλο Ελληνικό τίτλο ο οποίος απαιτεί συμπληρωματική εκπαίδευση, ο δικαιούχος θα χρησιμοποιεί τον τίτλο της εκπαίδευσής του με την μορφή που θα του υποδείξει η Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας της επαγγελματικής του εγκατάστασης μετά σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.».
Άρθρο 26
1.  
  Αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη, όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την Οδηγία 93/16/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/19/ΕΚ, δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην Οδηγία αυτή για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην Οδηγία αυτή.
Άρθρο 27
1.  
  Η αρμόδια αρχή του άρθρου 22 του παρόντος Π.Δ. εξετάζει τα διπλώματα τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την Οδηγία 93/16/ ΕΟΚ και που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 28 "Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την Οδηγία 93/16/ΕΟΚ πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται. Οι αιτούντες έχουν δ [...]"
3.  
  Το Κεφάλαιο Ζ΄ του Π.Δ. 84/86 (ΦΕΚ 31, τ.Α΄) μετονομάζεται σε Κεφάλαιο Θ΄ και τα άρθρα 22 και 23 αναριθμούνται σε 29 και 30 αντιστοίχως.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α΄), το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α΄), το άρθρο 19 του Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 261/Α΄) και το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α΄). β) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α΄) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄). Καθώς και γ) Την 476/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2Α, του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Την 3418/8-7-2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 861/Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 70697/ 22-7-2003 (ΦΕΚ 1012/Β΄) όμοιά της.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 504/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρακτικά Συνεδριάσεως ΣτΕ, Γ΄ Τμήμα Διακοπών, της 2ας Σεπτεμβρίου 2002) και την 387/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2002/3418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Α4/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Α4_1665 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Α4/ΟΙΚ3277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Α4_ΟΙΚ3277 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Α4/2557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Α4_2557 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Α5/1181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Α5_1181 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Α5/4784 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Α5_4784 1999
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στους τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης και επιστήμης. 1995/2365 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/84 1986