ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του Π.Δ. 281/2002(ΦΕΚ Α 249)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μονό του Π.Δ. 3/2003(ΦΕΚ Α~ 3), τροποποιούνται ως εξής: 1) Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση ιγ ως εξής: ιγ Το Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων» 2) Μετά το άρθρο 14 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής «Άρθρο 14 Α Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων Αποτελεί ανεξάρτητο γραφείο, που υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή, Το Γραφείο Ισότητας α. συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται κατά την κείμενη νομοθεσία στοιχεία και πληροφορίες για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας καθώς και άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και άλλων Διεθνών Οργανισμών β. διατυπώνει θεσμικές προτάσεις και προωθεί τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας γ. συνεργάζεται για αντικείμενα ισότητας των δύο φύλων με,τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές υπηρεσίες τόυ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 107).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 17.500 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί, για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Φ. 11-110) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 35).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α~ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38).
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών « Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 985 Β/16.7.2003).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 985 Β/16.7.2003), τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της απόφαση 1000Β~).
 • Την Δ 467/8.12.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-09 Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/36
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2002/281 2002
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 281/2002 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249). 2003/3 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2005/105 2005