Τροποποίηση του Π.Δ. 232/1998 Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 1 του Π.Δ. 232/1998 Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π. (ΦΕΚ 179/Α/29-7-1998) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στα εδάφια (α), (β) και (ε) του άρθρου 1, όπου αναφέρονται οι λέξεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
2.  
  Το εδάφιο (στ) του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: στ. Ο προσδιορισμός αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων.
3.  
  Προστίθεται εδάφιο (ια) στο άρθρο 1 ως εξής: ια. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που εντάσσονται στους σκοπούς του Ε.Κ.Ε.Π., είτε από το ίδιο το Κέντρο είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 2 του Π.Δ. 232/1998 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το εδάφιο (θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: θ) Έναν εμπειρογνώμονα μέλος Δ.Ε.Π. Ελληνικού Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή πτυχιούχο Α.Ε.Ι. εξειδικευμένο σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ή Αγοράς Εργασίας, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου ή αξιόλογης επαγγελματικής εμπειρίας..
2.  
  Το εδάφιο (γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: …Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι επιστήμονες αυξημένων προσόντων και υψηλού επιπέδου γνώσης και εμπειρίας στη διοίκηση ή στα θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης ή/και αγοράς εργασίας ή/και απασχόλησης..
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο Πρόεδρος δύναται, όταν κρίνεται αναγκαίο, να εξουσιοδοτεί με απόφασή του, μέλος του Δ.Σ., ή τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου ή τους Δικηγόρους του Κέντρου, να εκπροσωπούν το Κέντρο στα δικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να ορίζει εισηγητές μέλη του Δ.Σ. ή ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντού, στελέχη του Κέντρου για θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ..
Άρθρο 3 "Το άρθρο 3 του Π.Δ. 232/1998 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στο τέλος του εδαφίου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθενται τα εξής: Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το έργο και η διάρκεια της λειτουργίας τους..
2.  
  Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 3 ως εξής: 3. Αποφασίζει για τον αναπληρωτή του Γενικού Διευθυντή από το προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Π., ο οποίος τον αντικαθιστά όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει..
Άρθρο 4 "Το άρθρο 4 του Π.Δ. 232/1998 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το εδάφιο (α) του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: α. Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατά 50% από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά 50% από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 5
1.  
  Δημιουργείται θέση Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Π. με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας. Γενικός Διευθυντής
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής, είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων και κατευθύνσεων της διοίκησης του Ε.Κ.Ε.Π., προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού αυτού, διευθύνει τις εργασίες του και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα.
 1. Η μία θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, η οποία περιλαμβάνεται στο εδάφιο 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 5, μετατρέπεται σε θέση Νομικού Συμβούλου του Ε.Κ.Ε.Π.
 2. Οι δέκα (10) θέσεις ψυχολόγων, που αναφέρονται στο εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 5, μειώνονται σε πέντε (5)
 3. Οι δώδεκα (12) θέσεις Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που αναφέρονται στο εδάφ. 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 5, αυξάνονται σε δέκα πέντε (15).
 4. Οι δέκα (10) θέσεις Κοινωνιολόγων κατηγορίας Π.Ε. του εδαφίου 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 5, μειώνονται σε επτά (7).
 5. Οι δέκα (10) θέσεις Κοινωνιολόγων κατηγορίας Π.Ε. του εδαφίου 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 5, που αναφέρεται στο Επιστημονικό προσωπικό, μειώνονται σε επτά (7).
3.  
  Επίσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες πέραν από εκείνες που τυχόν ανατεθούν σ αυτόν με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου ή προβλέπονται από τους κανονισμούς του Ε.Κ.Ε.Π. 11. Δύο (2) θέσεις Π.Ε. Διοικητικού και/ή Οικονομικού με πτυχίο Α.Ε.Ι. στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή εναλλακτικά με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων. Οι παραπάνω πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, και γνώσεις Η/Υ.
 1. Τοποθετεί και κατανέμει το προσωπικό του Κέντρου, αναθέτοντας σε αυτό συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες του Κέντρου, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του προσωπικού αυτού
 2. Διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει το διοικητικό, διαχειριστικό και το επιστημονικό έργοτου Κέντρου
 3. Εισηγείται στο Δ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Κέντρου και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των υπηρεσιών του Κέντρου.
 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον Απολογισμό και Ισολογισμό του Κέντρου καθώς και την αναλυτική ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και προοπτικών του Κέντρου.
 5. Εισηγείται στο Δ.Σ. όλα τα θέματα που αφορούν την εν γένει λειτουργία του Κέντρου.
 6. Εγκρίνει δαπάνες και αποφασίζει για τις προμήθειες και εκτελέσεις έργων μέχρι ορισμένου ποσού, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικονομικό κανονισμό ή και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 7. Συμμετέχει σε Γνωμοδοτικές και Επιστημονικές Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας
 8. Μεριμνά για την διασφάλιση του συντονισμού και επικοινωνίας του Κέντρου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλες υπηρεσίες, Κέντρα, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και εν γένει φορείς πουασχολούνται με θέματα αρμοδιότητος του Κέντρου
 9. Μεριμνά για την εύρυθμη εκπροσώπηση και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου και για την αποτελεσματική εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού, υποστηρικτικού και συντονιστικού έργου, που έχει ανατεθεί σ αυτό στο πλαίσιο των σκοπών του
4.  
  Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή σε θέματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης ή Αγοράς Εργασίας ή συνδυασμού των ανωτέρω
 2. Να έχει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Αγοράς Εργασίας ή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή στον σχεδιασμό, διαχείριση αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα προαναφερόμενα πεδία εφαρμογής
 3. Να έχει πενταετή (5) προϋπηρεσία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης ή και διοίκησης προσωπικού στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα
 4. Να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..
12.  
  Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. με μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα αξιολόγησης συστημάτων και υπηρεσιών που εντάσσονται στους σκοπούς του Ε.Κ.Ε.Π. (όπως Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Αγορά εργασίας καθώς και συνδυασμός αυτών). Για την κάλυψη των θέσεων αυτών απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής, αντίστοιχος αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, και γνώσεις Η/Υ..
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2525/97 Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Α΄ 188).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Την 1065956/863/0006/15.7.2003 (Β΄ 985) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773/15.7.2003 (Β΄ 985) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της ΔΙΔΚ/Φ 2/2/14145/03 (Β΄ 1000).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν.2469/97 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 4.783,70 Ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).
 • Την Δ 505/29.12.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ1_2_13773 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ2/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ2_2_14145 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία