ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του από 27.9.1956 Β.Δ. (Α΄295) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό ορίων των Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο) των περιοχών νήσου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣκαι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής^

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το από 27-9-1956 Β.Δ Περί καθορισμού των ορίων Αμυντικών Περιοχών (ΑΠ.) και Ν. Οχυρών (Ν.Ο.) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ Α΄ 295/56), κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό των ορίων των περιοχών των Ναυτικών Οχυρών νήσου Σαλαμίνας και Σκαραμαγκά του νομού Αττικής, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, ως εξής:.
  • Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του Νόμου 2292/95 Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 35).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29Α παρ.2 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137, τ.Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154, τΑ΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38, τ Α΄).
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό 27/20-7-2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το 12/5-4-2001).
  • Την 391/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,