Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ν. 2642/1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Υπηρεσίες Μητρώου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοί-κησης, προκειμένου να εκδώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2642/1998, την πρόσκληση εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ακολουθούν την ακόλουθη διαδικασία: α. Τον μήνα Μάϊο εκάστου έτους δημοσιεύεται εφ άπαξ σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και ανακοινώνεται συγχρόνως μέσω των οικείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Επαγγελματικών τους Οργανώσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων πρόσκληση εγγραφής, ανανέωσης ή τροποποίησης εγγραφής στο Μητρώο. β. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως ανοικτή προκήρυξη με την οποία καλούνται οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και οι Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συ-ντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής ή ανανέωσης ή τροποποίησης της εγγραφής τους στο Μητρώο συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τα οποία γνωστοποιούνται αναλυτικά με την ίδια προκήρυξη.
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση και Ειδική Επιχείρηση που δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την οποία αναφέρει σαφώς την Κατηγορία κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων ή την Κατηγορία κατάταξης των Ειδικών Επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, στις οποίες επιθυμεί να εγγραφεί κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3
1.  
  Η αίτηση που υποβάλλεται από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση των Κατηγοριών του άρθρου 1 του Π.Δ. 4/2004. θα συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 3.1. Τεχνικά στοιχεία και αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης η οποία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας κατάταξης που επιθυμεί να εγγραφεί, ως κατωτέρω: α. Γενικό χωροταξικό σχεδιάγραμμα ολοκλήρου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης υπό κλίμακα 1:500 για την κατηγορία Ι, 1:200 για την Κατηγορία ΙΙ και 1:100 για τις Κατηγορίες ΙΙΙ και ΙV, στο οποίο θα απεικονίζονται : - Τα ακριβή όρια των οικοπέδων με αναγραφή των διαστάσεών τους και αναφορά στη χρήση των όμορων ιδιοκτησιών. - Το μέτωπο επί του θαλασσίου χώρου με αναγραφή του μήκους του, οι σχετικές εγκαταστάσεις όπως προβλήτες, κρηπιδώματα με αναγραφή των διαστάσεών τους καθώς και η θέση των μέσων ανέλκυσης και καθέλκυσης και η πρόσβαση στον αιγιαλό. - Η κάτοψη των στεγασμένων χώρων με αναγραφή των διαστάσεων και εμβαδών τους Στο υπόμνημα του γενικού χωροταξικού σχεδιαγράμματος θα συμπεριλαμβάνεται πίνακας με αναφορά στα γεωμετρικά στοιχεία, τη χρήση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σημαντικών κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων συμπεριλαμβανομένου και του αιγιαλού. Στο ίδιο υπόμνημα θα αναφέρονται επίσης στοιχεία υποδομών, όπως ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικού δικτύου, δικτύου πεπιεσμένου αέρα. β. Τόπος και μέσα ανέλκυσης και εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων : - Ναυπηγική κλίνη. - Μόνιμη δεξαμενή. - Πλωτή δεξαμενή. - Κρηπιδώματα και προβλήτες. - Γερανοί - Λοιπά μέσα. - Χρήση. - Περιγραφή (χαρακτηρισμός, κλίση, διαστάσεις - μήκος, πλάτος, βάθος, κ.λπ.) τρόπος λειτουργίας, προσδιορισμός του μεγέθους και όγκου ναυπήγησης πλοίων και δυνατότητες λοιπών εργασιών. γ. Αναλυτικός προσδιορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας ολόκληρης της επιχείρησης σε μονάδα του χρόνου ανά είδος ναυπηγοεπισκευαστικής εργασίας. δ. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός παραγωγής - Αναλυτικός πίνακας υπαρχόντων μηχανημάτων και φορητού εξοπλισμού κυριότητας της επιχείρησης. - Περιγραφή κυριοτέρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βασικού εξοπλισμού. - Εγκατεστημένη ισχύς. ε. Περιγραφή τμημάτων, συνεργείων και παραγωγικής διαδικασίας που επιτελεί το καθένα. στ. Απασχόληση εργαζομένων - Συνολικός αριθμός εργαζομένων. - Οργανόγραμμα επιχείρησης. - Καταστάσεις μονίμου τεχνικού και μη προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας θεωρημένες από τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Ως τεχνικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό που ασχολείται με τις τεχνικές εργασίες και στις περιπτώσεις που απαιτείται να έχει εφοδιασθεί με επαγγελματική άδεια. 3.2 Καταστατικό της Επιχείρησης εφόσον πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση ή τυχόν τροποποιήσεις του. 3.3 Καταστατικό των εταίρων και συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας εφόσον πρόκειται για κοινοπραξίες. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μόνο ως κοινοπραξία μπορεί να αξιοποιεί τα τεκμήρια της εγγρα-φής της στο Μητρώο. 3.4 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις κοινοπραξίας. 3.5 Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών της επιχείρησης ή των εταίρων της όπου προβλέπεται. Σε περίπτωση μη δημοσιεύσεως ισολογισμού το σχετικό μηχανογραφικό έντυπο οικονομικών στοιχείων και επιτηδευμάτων της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. 3.6 Βεβαιωτικά κατοχής ή χρήσης της επαγγελματικής στέγης (Συμβόλαια ιδιοκτησίας ή ενοικίασης στο όνομα της επιχείρησης ή στο όνομα μιας των επιχειρήσεων της κοινοπραξίας). 3.7 Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 3.8 Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επιμελητήριο. 3.9 Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3.10 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 3.11 Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ.
Άρθρο 4
1.  
  Η αίτηση που υποβάλλεται από Ειδική Επιχείρηση των Κατηγοριών του άρθρου 2 του Π.Δ 4/2004 θα συνοδεύεται από ακόλουθα δικαιολογητικά: 4.1. Τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης η οποία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές στην κατηγορία κατάταξης που επιθυμεί να εγγραφεί, ως κατωτέρω: α. Οικόπεδο - Περιγραφή (θέση, εμβαδόν, όμορες ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτηριστικά) - Λοιπά στοιχεία (ύδρευση), ηλεκτροδότηση, τηλεφωνι-κή σύνδεση κ.λπ.) β. Κτιριακές εγκαταστάσεις - Υπάρχοντα κτίρια - Εστεγασμένοι χώροι - Περιγραφή και χρήση στεγασμένου χώρου (Εμβαδόν, όροφοι, είδος εκτέλεσης εργασιών) γ. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός παραγωγής - Αναλυτικός πίνακας μηχανημάτων και φορητού εξοπλισμού κυριότητας της επιχείρησης. - Εγκατεστημένη ισχύς - Τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας, εφόσον τέτοια άδεια προβλέπεται. δ. Περιγραφή των τμημάτων και των εργασιών λειτουργίας της επιχείρησης ε. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ προκειμένου για επιχειρήσεις που συστάθηκαν στα πλαίσια των μέτρων αυτοαπασχόλησης στ. Απασχόληση εργαζομένων - Καταστάσεις του μονίμου τεχνικού ή μη προσωπικού με εξηρτημένη σχέση εργασίας θεωρημένες από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) . Ως τεχνικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό που α-σχολείται με τις τεχνικές εργασίες και στις περιπτώσεις που απαιτείται να έχει εφοδιασθεί με επαγγελματική ά-δεια. 4.2 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται υπό στοιχεία 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3,7, 3.8, 3.9, 3.10 και 3.11 στο προηγούμενο άρθρο. 4.3 Τα δικαιολογητικά του στοιχείου 3.1 του προηγούμενου άρθρου και της παραγράφου 4.1 του παρόντος κατά περίπτωση καθώς και τα υπό στοιχεία 3.5 και 3.8 δικαιολογητικά του προηγούμενου άρθρου, θα υποβάλλονται από τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει τριετή λειτουργία, κατ έτος και μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας λειτουργίας τους.
Άρθρο 5
1.  
  Προκειμένου για τις αιτήσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων που αφορούν σε ανανέωση ή τροποποίηση εγγραφής στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των ιδίων δικαιολογητικών εκτός αν κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μητρώου ορισμένα εξ αυτών εξακολουθούν να ισχύουν ή καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου ελέγχουν τις υποβαλλόμενες αιτήσεις των επιχειρήσεων που ζητούν την εγγραφή και κατάταξη τους στο Μητρώο, την ανανέωση ή τροποποίηση της εγγραφής τους σε αυτό, και διαπιστώνουν εάν πληρούνται ή όχι οι ελάχιστες προδιαγραφές της Κατηγορίας κατάταξης στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν σύμφωνα με το Π.Δ 4/2004 Ακολούθως προβαίνουν σε ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Ν. 2642/1998 για την έκδοση κατά περίπτωση απόφασης από τον Νομάρχη για την εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης στην οικεία Κατηγορία κατάταξης, την ανανέωση ή τροποποίηση της εγγραφής, και για την απόρριψη ή διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο. Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετά πλήρων δικαιολογητικών. 2 Για τη διαπίστωση της πληρότητας και ακρίβειας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και στοιχείων και των ελάχιστων προδιαγραφών της Κατηγορίας κατάταξης για την οποία ζητείται η κατάταξη της επιχείρησης, οι Υπηρεσίες Μητρώου διενεργούν σχετικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 3 Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου απόρριψης ή διαγραφής επιχείρησης από το Μητρώο μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 7
1.  
  α. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄ αριθμόν 245/23-9-1999 (Α΄ 202). γ. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ν. 2642/1998 Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις (Α΄ 216).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το Π.Δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Α΄ 19).
 • Την 485/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη (Β΄ 1484).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτουν δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την 408/2003 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/245 1923
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/4 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης πλοίων. 2007/3551 2007