ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση"
1.  
    Το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 210/1999 (Α 179) καταργείται .
2.  
    Επίσης καταργείται κάθε διάταξη του ως άνω προεδρικού διατάγματος, κατά το μέρος που αφορά το με το παρόν διάταγμα καταργούμενο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : α)Του άρθρου 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(Α΄87),όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α΄173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ,1β του Ν.3027/2002 Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄152) β) του άρθρου 15 παρ.2 εδ. (θ) του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/13773/15-7-2003 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση Νίκο Μπίστη (Β΄ 985), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/14145/21 -7-03, (Β΄ 1000) όμοια της. στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065956/863/Α0006/15-7-03 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985). 2.Τη γνώμη της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 38η/7-11-02)
  • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 119328/Β1/4-12-02 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
  • Τις 205/03 και 28/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1921/1/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1921/1_2_14145 1921
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/210 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία