Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (L223) ,όπως η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (L 223/21.8.85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 85/ 614/ΕΟΚ (L 376/ 31.12.85), 86/17/ΕΟΚ (L 27/ 1.2.86), όπως η τελευταία αυτή Οδηγία διορθώθηκε (L 87 /2.4.1986) και 90/658/ΕΟΚ (L 353/ 17.12.90), τις διατάξεις της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2155/1993 (Α΄104). Κύρωση συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου προσαρμογής της συμφωνίας για τον ΕΟΧ μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού, τις διατάξεις της Συνθήκης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ), που κυρώθηκε με το Ν. 2272/1994 Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας,της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας της Ελληνικής Δημοκρατίας,του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας,της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας ,του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας,της Δημοκρατίας της Φινλανδίας ,του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Α΄230), όπως οι διατάξεις της ανωτέρω Συνθήκης προσαρμόστηκαν με την 95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ της 1ης Ιανουαρίου 1995 (L1) και τη δημοσιευθείσα στο τεύχος L 72/ 21.3.1996 της ΕΕ των ΕΚ διόρθωση της Απόφασης αυτής, την Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 206/31.7.2001), την Απόφαση 2002/309/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής ,σχετικά με τη Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της 4ης Απριλίου 2002 για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία (L114/30.4.2002), καθώς και προς τις διατάξεις της 2003/ C294/02 Ανακοίνωσης της Επιτροπής (C 294), που εκδθόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
1.  
  Υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δύνανται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για να ασκήσουν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), κατά τις διατάξεις του παρόντος. Δύνανται επίσης, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
Άρθρο 3 "(Άρθρα 3 και 4 παρ. 1 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που παρέχουν στον ΄Ελληνα και στον υπήκοο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική. Οι σπουδές αυτές επιδιώκουν τη σύμμετρη ανάπτυξη της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική και εξασφαλίζουν την απόκτηση :.
 1. Ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις,
 2. Προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών
 3. Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης
 4. Προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας ,του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού
 5. Της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφ΄ενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και αφ΄ετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα
 6. Της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα δια μέσου της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες
 7. Της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης
 8. Της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με τον σχεδιασμό των κτιρίων
 9. Προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευών ώστε να είναι εφοδιασμένες με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας
 10. Τεχνικής ικανότητας χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς
 11. Προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στον γενικό σχεδιασμό
2.  
  Η προαναφερθείσα εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έτη σπουδών με πλήρη απασχόληση σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τουλάχιστον 6 έτη σπουδών σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη με πλήρη απασχόληση. Η εκπαίδευση επισφραγίζεται με την επιτυχία σε διαγωνισμό πανεπιστημιακού επιπέδου.
Άρθρο 4 "(Άρθρα 10,12 και 14 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Τα κατωτέρω πτυχία ,πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι, που χορηγούνται από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε Έλληνες και σε υπηκόους των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ, οι οποίοι είχαν τα απαιτούμενα για την απόκτηση των πτυχίων αυτών προσόντα την 5η Αυγούστου 1985 ή, το αργότερο κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος μετά την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν αρχίσει σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση των σχετικών πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, και έχουν την ίδια ισχύ με τα πτυχία που χορηγεί η Ελλάδα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράρτημα Ι του παρόντος. β) Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σε ΄Ελληνες και σε υπηκόους των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) από τα άλλα κράτη-μέλη ,στα οποία ίσχυαν την 5η Αυγούστου 1985 ή θεσπίστηκαν μέχρι την 5η Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις πιστοποιούν, ότι ο δικαιούχος είχε άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα είτε πριν από την 5η Αυγούστου 1985 είτε κατά την ημερομηνία αυτή και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για διάστημα τουλάχιστον 3 συνεχών ετών κατά τα πέντε χρόνια πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων. γ) Οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοτιμία των τίτλων εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί μετά τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της τέως Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους του άρθρου 13 Παραρτήματος Ι στοιχείο Α.
Άρθρο 5 "(Άρθρα 2, 5, 4 παρ. 2, 6 και 6α της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Τα κατωτέρω πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στους ΄Ελληνες και στους υπηκόους των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αναγνωρίζονται και έχουν την ίδια ισχύ με τους χορηγούμενους στην Ελλάδα τίτλους που επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτεκτονικής με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος:
 1. Πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράρτημα ΙΙ τα οποία πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος, έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας 85/384 και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ανακοίνωση 2003/C 294/02, δημοσιευθείσα στην ΕΕ, τεύχος C 294/ 4.12.2003).
 2. Το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 13 τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνον σύμφωνα με της πίνακες που δημοσιεύονται περιοδικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 της Οδηγίας 85/384 ΕΟΚ.
 3. Τα πιστοποιητικά, που βεβαιώνουν ότι οι κάτοχοί τους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατ΄εφαρμογή του νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής
 4. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από της αρμόδιες αρχές κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε) ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μετά από επιτυχία σε διαγωνισμό επιπέδου ισοδύναμου με διαγωνισμό τερματισμού πανεπιστημιακών σπουδών του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο β΄ του παρόντος, σε πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α του παρόντος, εφόσον η εκπαίδευσή τους πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος και εργάζονται τουλάχιστον 7 χρόνια στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο αρχιτέκτονα ή γραφείου αρχιτεκτόνων.
2.  
  Το ΤΕΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, εξετάζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα της αρχιτεκτονικής που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ), εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωριστεί σε άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και /ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το ΤΕΕ εκδίδει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλλου του ενδιαφερομένου. Όταν η αίτηση απορρίπτεται η εν λόγω απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 6 "(Άρθρο 17, 18 και 19 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ απαιτούνται:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος από εκείνους που μνημονεύονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος με ένδειξη του χρόνου έναρξης σπουδών όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 3. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι και τα ιδρύματα που τα χορηγούν δεν αναφέρονται ονομαστικά στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 13 του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου η Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην οποία αυτοί έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της Οδηγίας 85/384/ ΕΟΚ.
 4. Πιστοποιητικά ιθαγένειας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στον αναγκαίο βαθμό για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή δήλωση του ενδιαφερομένου ,σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 530/1991 Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (205 Α΄).
 7. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαίκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σχετικά με τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, εφόσον έχει ασκήσει το επάγγελμα στο κράτος αυτό
 8. Πληρωμή στο ΤΕΕ δικαιώματος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες, για τους ΄Ελληνες αρχιτέκτονες, διατάξεις
2.  
  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, ε, και στ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης
3.  
  Ο ενδιαφερόμενος που στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης του δεν έχει το δικαίωμα συντάξεως στατικής μελέτης και αντισεισμικού ελέγχου κτιρίων δεν έχει ούτε στην Ελλάδα το δικαίωμα αυτό
4.  
  Εάν το ΤΕΕ γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν έξω από την ελληνική επικράτεια πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα ή εάν γνωρίζει ότι τα στοιχεία των περιπτώσεων ε και στ της παρ. 1 περιέχουν λανθασμένες πληροφορίες,οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτέκτονα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα αυτά ή σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία από το κράτος-μέλος καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή το κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μετά από σχετική εξέταση, τα γεγονότα αυτά σημαίνουν έλλειψη ήθους ή εντιμότητας και έχουν συνέπειες σ΄αυτό το κράτος-μέλος στο δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας του αρχιτέκτονα ή αντίκεινται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, η αίτηση για χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ απορρίπτεται. Εάν η άδεια έχει χορηγηθεί, αυτή ανακαλείται . Οι ελληνικές αρχές εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζομένων πληροφοριών.
5.  
  Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περιπ. ε και στ του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Άρθρο 7 "(Άρθρο 20 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Η διαδικασία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ ολοκληρώνεται, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου,μέσα σε τρείς μήνες από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών οπότε,με τη χορήγηση της σχετικής άδειας αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα
2.  
  Η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του παρόντος. Η διαδικασία της παραγρ. 1 συνεχίζεται μόλις ληφθεί η απάντηση από το κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή το κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ από το οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες ή μετά τη λήξη τριμήνου από την ημερομηνία που ζητήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες.
3.  
  Κατά της απόρριψης ή της παράλειψης χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εντός της κατά τα ανωτέρω οριζομένης προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 επ. του Π.Δ. 18/1999 (Α΄18),όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8
1.  
  Οι υπήκοοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας για τους διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς
Άρθρο 9 "(Άρθρο 22 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Υπήκοοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ, που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος, κάτοχοι των πτυχίων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων των άρθρων 4 και 5, με την επιφύλαξη της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής.Το ΤΕΕ και τα περιφερειακά τμήματά του τηρούν ειδικό μητρώο, στο οποίο εγγράφουν υποχρεωτικώς τους παρέχοντες υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για την εγγραφή αυτή δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού.
2.  
  Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών συνεπάγεται την εκπόνηση μελέτης στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει προηγουμένως στο ΤΕΕ δήλωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
3.  
  Κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ,στο οποίο είναι εγκατεστημένος, α) ότι ασκεί νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες στο κράτος αυτό, β) ότι διαθέτει τα πτυχία, πιστοποιητικά ή τους άλλους τίτλους, που απαιτούνται για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και ανταποκρίνονται στα κριτήρια των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος. Η ανωτέρω βεβαίωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσή της.
4.  
  Δεν επιτρέπεται εγγραφή στο μητρώο παρεχόντων υπηρεσίες όταν από τον ενδιαφερόμενο έχει αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή το κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στην Ελλάδα, με απόφαση του ΤΕΕ
5.  
  Διαγραφή αρχιτέκτονα από τα ανωτέρω μητρώα γίνεται όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου ,καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος ασκήσει το δικαίωμα εγκαταστάσεως στην Ελλάδα
6.  
  Όταν το ΤΕΕ αφαιρεί προσωρινά ή οριστικά από μέλος του, Έλληνα ή υπήκοο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά τη βεβαίωση της παρ. 3 περιπτ. α του άρθρου αυτού.
7.  
  Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, έχουν στην Ελλάδα όσον αφορά στην παροχή των υπηρεσιών όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διπλωματούχων αρχιτεκτόνων μηχανικών και υπόκεινται στις πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν στην εγγραφή στο ΤΕΕ
Άρθρο 10 "(Άρθρα 26 §1, 27 και 28 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών μπορεί να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) τη βεβαίωση της γνησιότητας των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν εκδοθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος
2.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και την επαγγελματική δεοντολογία
Άρθρο 11 "(Άρθρο 16 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που πληρούν της προϋποθέσεις των άρθρων 4 ή 5 του παρόντος και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εγκατασταθούν ή να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα αρχιτεκτονικής βάσει των άρθρων 2, 6 και 9 του παρόντος, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο σπουδών τους και τη σχετική σύντμηση του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσής τους της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης (ΕΕ) ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στη γλώσσα του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης (ΕΕ) ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) αυτού. Ο τίτλος αυτός συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αναφέρει την εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.
2.  
  Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα απαιτεί συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Άρθρο 12 "(Άρθρο 29 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίοι ασκούν ή θα ασκήσουν το επάγγελμα στον τομέα της αρχιτεκτονικής ως μισθωτοί σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ αριθμός 1612/88,όπως ισχύει
Άρθρο 13
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους παρόντος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ* ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 περ. (α). (Άρθρο 11 ,όπως ισχύει, και 13 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ) Α) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (Dipl.-Ιng. Αrchitekt (Ηfbk) 2.Τα πτυχία που χορηγούν οι Τechnische Ηοchschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/Ηοchbau), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/ Ηοchbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/ Ηοchbau) όπως επίσης και οι Gesamthοchschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/ Ηοchbau), εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthοchschulen, (Dipl. - Ιng. και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά). 3.Τα διπλώματα που χορηγούν οι Fachhοchschulen τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/ Ηοchbau) και εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthοchschulen, οι Gesamthοchschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, (Αrchitektur/Ηοchbau), που συνοδεύονται, όταν η διάρκεια σπουδών είναι κατώτερη των 4 ετών, αλλά διαρκεί το λιγότερο 3 έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει μία περίοδο επαγγελματικής εμπειρίας τεσσάρων ετών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ από τον επαγγελματικό σύλλογο στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας (Ιngenieur grad), και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά). 4.Τα πιστοποιητικά (Ρrufungszeugnisse) που έχουν χορηγήσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973, οι Ιngenieurschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, και οι Werkkunstschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις βάσει των τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο. Β) ΒΕΛΓΙΟ 1.Τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής (Αrchitecte - Αrchitect). 2.Τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Ηasselt (Αrchitect). 3.Τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Αrchitecte - Αrchitect). 4.Τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές Saint -Luc (Αrchitecte - Αrchitect). 5.Τα πανεπιστημιακά πτυχία πολιτικού μηχανικού που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής εξάσκησης, που χορηγεί η Ένωση Αρχιτεκτόνων, και τα οποία δίνουν δικαίωμα στον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα (Αrchitecte - Αrchitect). 6.Τα πτυχία αρχιτέκτονα που χορηγεί η Κεντρική ή Κρατική Επιτροπή Εξετάσεων Αρχιτεκτονικής (Αrchitecte - Αrchitect). 7.Τα πτυχία πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα και μηχανικού-αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές εφηρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και η Faculte Ροlytechnique της Μοns (Ιngenieur - Αrchitecte, Ιngenieur-Αrchitect). Γ) ΔΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Αrhus (Αrkitekt). 2.Το ειδικό πιστοποιητικό που χορηγεί η Επιτροπή Αρχιτεκτόνων, σύμφωνα με το Νόμο αριθμός 202 της 28ης Μαΐου 1975 (Registeret Αrkitekt). 3.Τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (Βygningskοnstruktοr) που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις, βάσει τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 85/304/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα αρχιτεκτονικής για περίοδο 6 χρόνων το λιγότερο. Δ) ΓΑΛΛΙΑ 1.Τα πτυχία Αrchitecte Diplοme Ρar Le Gοuνernement, που χορηγήθηκαν μέχρι το 1959 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και μετά την ημερομηνία αυτή από το Υπουργείο Πολιτιστικών υποθέσεων (Αrchitect Dplg). 2.Τα πτυχία που χορηγεί η Εcοle D Αrchitecture (Αrchitecte Desa). 3.Τα πτυχία που χορηγεί από το 1955 και μετά η Εcοle Νatiοnale Superieure Des Αrts Εt Ιndustries De Strasbοurg (Εθνική Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων του Στρασβούργου) (Εx Εcοle Νatiοnale D Ιngenieurs De Strasbοurg) (Πρώην Εθνική Σχολή Μηχανικών του Στρασβούργου) τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitecte Εnsais). Ε) ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.Ο τίτλος του Βachelοr Οf Αrchitecture που χορηγείται από το Νatiοnal Uniνersity Οf Ιreland Β. Αrch (ΝUΙ) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του Uniνersity Cοllege του Δουβλίνου. 2.Το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου που χορηγεί το Cοllege Οf Τechnοlοgy, Βοltοn Street, Dublin (Dipl. Αrch). 3.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους του Rοyal Ιnstitute Οf Αrchitects Οf Ιreland (ΑRΙΑΙ). 4.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Rοyal Ιnstitute Οf Αrchtects Οf Ιreland (ΜRΙΑΙ) . ΣΤ) ΙΤΑΛΙΑ 1.Τα πτυχία Laurea Ιn Αrchitettura που χορηγούν τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και του Reggiο-Calabria, τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα (Dοtt. Αrchitettο) . 2.Τα πτυχία Laurea Ιn Ιngegneria στον τομέα των κατασκευών που χορηγούν τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, και τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος (Dοtt. Ιng. Αrchitettο-Dοtt. Ιng. Ιn Ιngegneria Ciνile). Ζ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στο διαγωνισμό για το πτυχίο αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Delft ή του Εindhονen (Βοuwkundig Ιngenieur). 2.Τα πτυχία των Ακαδημιών Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισμένες από το κράτος (Αrchitect). 3.Τα πτυχία που χορηγήθηκαν έως το 1971 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Ηοger Βοuwkunstοnderricht) (Αrchitect Ηbο). 4.Τα πτυχία που χορηγήθηκαν μέχρι το 1970 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Vοοrtgezet Βοuwkunstοnderricht) (Αrchitect Vbο). 5.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό που οργανώνει το συμβούλιο αρχιτεκτόνων του Βοnd Van Νederlandse Αrchitecten(Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, ΒΝΑ) (Αrchitect). 6.Το πτυχίο του Stichting Ιnstitut Vοοr Αrchitectuur (Ίδρυμα Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής), (ΙVΑ), που χορηγείται μετά από σειρά μαθημάτων που οργανώνει το Ίδρυμα αυτό διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον χρόνων (Αrchitect), και που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος επέτυχε σε εξετάσεις βάσει τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο. 7.Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που πιστοποιεί ότι πριν από την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 85/384/ ΕΟΚ/5 Αυγούστου 1985 ο ενδιαφερόμενος επέτυχε στο διαγωνισμό Κandidaat Ιn De Βοuwkunde, που οργανώνει η Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Delft ή του Εindhονen και ότι, για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων, αμέσως πριν την ημερομηνία αυτή, έχει ασκήσει αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, η φύση και η σημασία των οποίων εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (Αrchitect). 8.Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που έχουν ηλικία σαράντα ετών, πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ/5 Αυγούστου 1985 και που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει για μία περίοδο το λιγότερο πέντε χρόνων αμέσως πριν από την ημερομηνία αυτή, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, των οποίων η φύση και η σημασία εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (Αrchitect). Σημείωση : Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο έβδομο και όγδοο εδάφιο θα πάψουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα άσκησης αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και την άσκησή τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των παραπάνω διατάξεων, δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό τον παραπάνω επαγγελματικό τίτλο. Η) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.Οι τίτλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς εξετάσεις : • στο Rοyal Ιnstitute οf Βritish Αrchitects • στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολλεγίων, Κολλεγίων, Ακαδημιών (ιδιωτικά κολλέγια), Κολλέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών, τα οποία ήταν, ή είναι αναγνωρισμένα κατά την 5η Αυγούστου 1985, από το Αrchitects Registratiοn Cοuncil του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο Μητρώο του επαγγέλματος (Αrchitect). 2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημεία α) και β), ή σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημείο δ) της Αrchitects Registratiοn Αct του 1931 (Αrchitect). 3.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 2 της Αrchitects Registratiοn Αct του 1938 (Αrchitect). Θ) ΙΣΠΑΝΙΑ 1.Ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (Τitulο Οficial De Αrquitectο) που χορηγούν το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή τα Πανεπιστήμια. Ι) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.Το πτυχίο Diplοma Dο Cursο Εspecial De Αrquitectura) που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Ροrtο. 2.Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplοma De Αrquitectο) που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Ροrtο. 3.Το πτυχίο Diplοma Dο Cursο De Αrquitectura που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Ροrtο. 4.Το πτυχίο Diplοma De Licenciatura Εm Αrquitectura που χορηγεί η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Λισαβώνας. 5.Το πτυχίο Carta De Cursο De Licenciatura Εm Αrquitectura που χορηγούν το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας και το Πανεπιστήμιο του Ροrtο. 6.Το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού (Licenciatura Εm Εngenharia Ciνil) που χορηγεί το Ανώτατο Τεχνικό Ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισαβώνας. 7.Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (Licenciatura Εm Εngenharia Ciνil) που χορηγεί η Σχολή Μηχανικών (Εngenharia) του Πανεπιστημίου του Ροrtο. 8.Το πτυχίο πολιτικού Μηχανικού (Licenciatura Εm Εngenharia Ciνil) που χορηγεί η σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του πανεπιστημίου του Cοimbra. 9.Το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού παραγωγής (Licenciatura Εm Εngenharia Ciνil, Ρrοducaο) που χορηγεί το Πανεπιστήμιο του Μinhο. ΙΑ) ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Τα πτυχία των τεχνικών πανεπιστημίων Γράτζ και Βιέννης, καθώς και του Πανεπιστημίου Ίνσμπρουκ, σχολές πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, ειδικότητες Αrchitektur, Βauingenieurwesen (Ηοchbau) και Wirtschaftsingenieurwesen - Βauwesen. 2.Τα διπλώματα που χορηγούνται από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική (Μeisterschule Fur Αrchitektur). 3.Τα πτυχία που χορηγούνται από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική (Μeisterklasse Fur Αrchitektur). 4.Τα αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία μηχανικών που χορηγούνται από τα Ανώτερα Τεχνικά Κολλέγια ή τα Τεχνικά Κολλέγια Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και επαγγελματική άδεια Βaumeister, που πιστοποιεί επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στην Αυστρία, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων. 5.Τα πτυχία που χορηγούνται από τα Πανεπιστημιακά Κολλέγια Βιομηχανικού Σχεδίου της Linz στην αρχιτεκτονική (Μeisterklasse fur Αrchitektur). 6.Τα πιστοποιητικά απόκτησης του τίτλου του πολιτικού μηχανικού ή του τεχνικού συμβούλου στον τομέα των κατασκευών (Ηοchbau, Βauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Βauwesen, Κulturtechnik und Wasserwirtschaft) σύμφωνα με το νόμο Ζiνiltechnikergesetz (ΒGΒL Νr 156/1994) ΙΒ) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Τα πτυχία που χορηγούνται από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των τεχνικών πανεπιστημίων και το πανεπιστήμιο του Οulu (arkkitehti - arkitekt) 2.Τα πτυχία που χορηγούνται από τα Τεχνικά Ινστιτούτα (rakennusarkkitehti / byggnadsarkitekt) ΙΓ) ΣΟΥΗΔΙΑ 1.Τα πτυχία που χορηγούνται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Chalmers και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Lund (arkitekt, πτυχίο αρχιτεκτονικής) 2.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Sνenska Αrkitekters Riksfοrbund (SΑR) εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία 85/384/ΕΟΚ. ΙΔ) ΙΣΛΑΝΔΙΑ Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι που χορηγούνται σε ένα άλλο κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία 85/384/ΕΟΚ και που απαριθμούνται στο άρθρο 11 της Οδηγίας αυτής, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές. ΙΕ) ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ Τα πτυχία του Ανώτερου Τεχνικού Κολλεγίου (Ηοhere Τechnische Lehranstalt : Αrchitekt ΗΤL) ΙΣΤ) ΝΟΡΒΗΓΙΑ Τα πτυχία (siνilarkitekt) που χορηγούνται από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Τrοndheim, από το Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής του Οslο και από το Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής του Βergen Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα του μέλους του Νοrske Αrkitekters Landsfοrbund (ΝΑL) εφόσον το εν λόγω άτομο έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία 85/384/ΕΟΚ. ΙΖ) ΕΛΒΕΤΙΑ Τα πτυχία που χορηγούνται από τις ecοles pοlytechniques federales/Εidgenοssische Τechnische Ηοchschulen/Ροlitecnici Federal: arch.dipl.ΕΡF/ dipl.Αrch.ΕΤΗ/arch.dipl.ΡF. Τα πτυχία που χορηγούνται από την Εcοle darchitecture de ΙUniνersite de Geneνe : architecte diplοme ΕΑUG. Τα πιστοποιητικά του Fοndatiοn des registres suisses des ingenieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ιngenieure, der Αrchitekten und der Τechniker/Fοndaziοne dei Registri sνizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (RΕG): architecte RΕG Α/Αrchitekt RΕG Α/architettο RΕG Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 1α Α) ΒΕΛΓΙΟ 1.Τα πτυχία (Αrchitecte - Αrchitect) που χορηγούνται από τις Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής (Εcοles natiοnales superieures darchitecture / Νatiοnale hοgeschοlen νοοr architectuur) ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα αρχιτεκτονικής(Ιnstituts superieures darchitecture / Ηοgere - architectuur - Ιnstituten). 2.Τα πτυχία (Αrchitect) που χορηγούνται από την Επαρχιακή Ανώτατη Σχολή της Αρχιτεκτονικής του Ηasselt (Εcοle prονinciale superieure darchitecture de Ηasselt / Ρrονinciaal Ηοger Ιnstituut νοοr Αrchitectuur te Ηasselt) 3.Τα πτυχία (Αrchitecte - Αrchitect) που χορηγούνται από τις Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Αcademies rοyales des Βeaux Αrts / Κοninklijke Αcademies νοοr Schοne Κunsten). 4.Τα πτυχία (Αrchitecte - Αrchitect) που χορηγούνται από τις Σχολές Saint-Luc (Εcοles Saint - Luc / Sint - Lucasschοlen) 4.Τα πτυχία (Ιngenieur - ciνil architecte/ Βurgerlijke ingenieur - architect) που χορηγούνται από τις Σχολές Εφηρμοσμένων Επιστημών των Πανεπιστημίων (Facultes des sciences appliquees des Uniνersites / Faculteiten Τοegepaste Wetenschappen) και η Πολυτεχνική Σχολή της Μοns (Faculte Ροlytechnique de Μοns / Faculte Ροlytecnhique νan Μοns). Β) ΔΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία (Αrkitekt cand. arch) που χορηγούνται από την Αρχιτεκτονική Σχολή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Κοπεγχάγης (Κunstakademiets Αrkitektskοle i Κοbenhaνn) και η Αρχιτεκτονική Σχολή του Αrhus (Αrchitektskοlen i Αrhus) . Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία (Diplοm - Ιngenieur) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια (Uniνersitaten) τμήματα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/Ηοchbau), 2.Τα πτυχία (Diplοm - Ιngenieur Uniνersitat) που χορηγούνται από τις Ανώτατες Τεχνικές Σχολές (Τechnische Ηοchschulen), τμήματα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/ Ηοchbau), τα Τεχνικά Πανεπιστήμια (Τechnische Uniνersitaten) τμήματα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/Ηοchbau), τα Πανεπιστήμια (Uniνersitaten) που έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthοchschulen τμήματα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/Ηοchbau), οι Ανώτατες Σχολές Εικαστικών Τεχνών (Ηοchschulen fur bildende Κunste), οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (Ηοchschulen fur Κunste) . 3.Τα πτυχία (Diplοm - Ιngenieur, Diplοm-Ιngenieur FΗ) που χορηγούνται από τα Fachhοchschulen τμήματα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/Ηοchbau)1 και τα Πανεπιστήμια (Uniνersitδten) που έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthοchschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Αrchitektur/Ηοchbau) στο πλαίσιο εκπαίδευσης αντίστοιχης με αυτή των Fachhοchschulen. Κατά παρέκκλιση αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του παρόντος τα πτυχία που χορηγούνται έπειτα από τριετή τουλάχιστον εκπαίδευση σε Fachhοchschule, η οποία υφίστατο ήδη στις 5 Αυγούστου 1985 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει μια περίοδο πρακτικής εξάσκησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διάρκειας τεσσάρων ετών και χορηγείται από τον επαγγελματικό σύλλογο στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας. Δ) ΙΣΠΑΝΙΑ Ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (Τitulο οficial de arquitectο) που χορηγούν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων (Rectοres de la uniνersidades) που απαριθμούνται κατωτέρω : 1.Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Cataluna, Ανώτατες Τεχνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Βarcelοna ή του Del Valles. 2.Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μadrid, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Μadrid. 3.Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Las Ρalmas, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Las Ρalmas. 4.Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Valencia, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Valencia. 5.Το Πανεπιστήμιο της Seνilla, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Seνilla. 6.Το Πανεπιστήμιο της Valladοlid, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Valladοlid. 7.Το Πανεπιστήμιο του Santiagο de Cοmpοstela, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της La Cοruna. 8.Το Πανεπιστήμιο του Ρais Vascο, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής του San Sebastian. 9.Το Πανεπιστήμιο της Νaνarra, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Ρamplοna. 10.Το Πανεπιστήμιο της Αlcala de Ηenares. Πολυτεχνική Σχολή της Αlcala de Ηenares (1999/2000). 11.Το Πανεπιστήμιο Αlfοnsο Χ Εl Sabiο. Ανώτατο Πολυτεχνικό Κέντρο της Villanueνa de la Canada (1999/2000). 12.Το Πανεπιστήμιο του Αlicante. Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή του Αlicante (1997/1998). 13.Το Πανεπιστήμιο Εurοpea de Μadrid (1998/1999). 14.Το Πανεπιστήμιο της Cataluna. Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Βarcelοna (1999/2000). 15.Το Πανεπιστήμιο Ramοn Llull. Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της La Salle (1998/1999). 16.Το Πανεπιστήμιο SΕΚ της Segονia. Centrο de Εstudiοs Ιntegradοs de Αrquitectura της Segονia (1999/2000). Ε) ΓΑΛΛΙΑ 1.Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplοme d Αrchitecte DΡLG) που χορηγεί ο αρμόδιος για την αρχιτεκτονική Υπουργός, συμπεριλαμβανομένων των πτυχίων που χορηγούνται στα πλαίσια της διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής αναβάθμισης. 2.Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplτme d Αrchitecte ΕSΑ) που χορηγείται από την Εcοle speciale d architecture de Ρaris. 3.Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplτme d Αrchitecte ΕΝSΑΙS) που χορηγείται από την Εcοle natiοnale superieure des arts et industries de Strasbοurg, τμήμα αρχιτεκτονικής (sectiοn architecture). ΣΤ) ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.Το πτυχίο Degree οf Βachelοr οf Αrchitecture (Β. Αrch.ΝUΙ) που χορηγείται από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (Νatiοnal Uniνersity οf Ιreland) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του Uniνersity Cοllege οf Dublin. 2.Το πτυχίο Degree οf Βachelοr οf Αrchitecture (Β.Αrch.) που χορηγείται από το Dublin Ιnstitute οf Τechnοlοgy, Βοltοn Street, Dublin. Προηγουμένως, μέχρι το έτος 2002 το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου Degree standard diplοma in architecture (Dipl. Αrch) που χορηγείται από το Cοllege οf Τechnοlοgy, Βοltοn Street, Dublin. 3.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους (Certificate οf αssοciateship (ΑRΙΑΙ)) που χορηγείται από το Rοyal Ιnstitute οf Αrchitects οf Ιreland . 4.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους (Certificate οf Μembership (ΜRΙΑΙ)) που χορηγείται από το Rοyal Ιnstitute Οf Αrchitects οf Ιreland. Ζ) ΙΤΑΛΙΑ 1.Τα πτυχία αρχιτεκτονικής (Laurea Ιn Αrchitettura) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια των Camerinο, Catania με έδρα στη Siracusa, Chieti, Ferrara, Firenze, Genονa, Νapοli Federicο ΙΙ, Νapοli ΙΙ, Ρalermο,Ρarma, Reggiο Calabria, Rοma ΙΙΙ, Rοma La Sapienza Τrieste, τα Πολυτεχνεία των Βari, Μilanο, Τοrinο και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Venezia. 2.Τα πτυχία Δομικού Μηχανικού/Αρχιτέκτονα (Laurea in ingegneria edile/architettura) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια της L Αquila, της Ρaνia και της Rοma La Sapienza των οποίων οι σπουδές άρχισαν από το ακαδημαϊκό έτος 1998/1999. 3.Το πτυχίο εξειδίκευσης (Laurea specialistica quinquennale in Αrchitettura) που χορηγείται από την Ρrima Facοlta di Αrchitettura dell Uniνersita di Rοma La Sapienza (των οποίων οι σπουδές άρχισαν από το ακαδημαϊκό έτος 2002/2003), από τα Πανεπιστήμια των Ferrara ,Genονa,Ρalermο και τα Πολυτεχνεία των Μilanο και Βari (που θα χορηγηθούν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004). Όλα αυτά τα πτυχία πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος, που χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, μετά από επιτυχείς κρατικές εξετάσεις του υποψηφίου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.Η βεβαίωση (getuigschrift) που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις του αρχιτεκτονικού κλάδου, τμήμα αρχιτεκτονικής (studierichting, bοuwkunde, afstudeerrichting Αrchitectuur), που χορηγεί το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Delft (Τechnische Uniνersiteit te Delft). 2.Η βεβαίωση (getuigschrift) που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις του αρχιτεκτονικού κλάδου, τμήμα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας (studierichting bοuwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek) που χορηγεί το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Εindhονen (Τechische Uniνersiteit te Εindhονen). 3.Η βεβαίωση ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης (getuigschrift) που χορηγείται μετά από επιτυχία στο διαγωνισμό κατά την περάτωση της δεύτερης φάσης της εκπαίδευσης στα επαγγέλματα του αρχιτεκτονικού τομέα από τις εξεταστικές επιτροπές των: • Αmsterdamse Ηοgeschοοl νοοr de Κunsten του Αmsterdam. • Ηοgeschοοl Rοtterdam en οmstreken του Rοtterdam. •Ηοgschοοl Κathοlieke Leergangen του Τilburg. •Ηοgeschοοl νοοr de Κunsten του Αrnhem. • Rijkshοgeschοοl Grοningen του Grοningen. • Ηοgeschοοl Μaastricht του Μaastricht. Οι διάφορες αυτές βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση του Γραφείου Μητρώου Αρχιτεκτόνων (Βureau Αrchitectenregister) που πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στα κριτήρια των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Θ) ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Τα πτυχία (Diplοm-Ιngenieur, Dipl. Ιng.) που χορηγούνται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς Τechnische Uniνersitat Graz (Εrzherzοg-Jοhann-Uniνersitat Graz), 2.Τα πτυχία (Diplοm-Ιngenieur, Dipl.-Ιng.) που χορηγούνται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Τechnische-Uniνersitδt Wien), 3.Τα πτυχία (Diplοm-Ιngenieur, Dipl.Ιng.) που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Ιnnsbruck (Leοpοld-Franzens-Uniνersitat Ιnnsbruck), 4.Τα πτυχία (Μagister der Αrchitektur, Μagister Αrchitekturae, Μag.Αrch.) που χορηγούνται από το Ηοchschule fur Αngewandte Κunst in Wien, 5.Τα πτυχία (Μagister der Αrchitektur, Μagister Αrchitekturae, Μag.Αrch) που χορηγούνται από την Αkademie der Βildenden Κunste in Wien, 5.Τα πτυχία (Μagister der Αrchitektur, Μagister Αrchitekturae, Μag.Αrch) που χορηγούνται από το Ηοchschule fόr kunstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. Ι) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.Το πτυχίο αρχιτεκτονικής (Carta de cursο de Licenciatura em Αrquitectura) που χορηγείται από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας (Faculdade de arquitectura da Uniνersidade tecnica de Lisbοa), η Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Πόρτο (Faculdade de arquitectura da Uniνersidade dο Ροrtο) και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Ροrtο (Εscοla Superiοr Αrtistica dο Ροrtο). ΙΑ) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Τα πτυχία (Αrkkitehdin tutkintο / Αrkitektexamen) που χορηγούνται από την Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Ελσίνκι (Τeknillinen kοrkeakοulu / Τekniska hοgskοlan (Ηelsinski)), από την Ανωτάτη Σχολή του Τampere / Τammerfοrs (Τampereen teknillinen kοrkeakοulu / Τamerfοrs tekniska hοgskοlan) και από το Πανεπιστήμιο του Οulun / Uleabοrgs (Οulun yliοpistο / Uleabοrgs uniνersitet) (1998/1999). ΙΒ) ΣΟΥΗΔΙΑ Τα πτυχία (Αrkitekteexamen) που χορηγούνται από την Ανώτατη Τεχνική Σχολή ΑΒ του Chalmers (Chalmers tekniska hοgskοla ΑΒ), από την Ανώτατη Βασιλική Σχολή (Κungliga tekniska hοgskοlan) και το Πανεπιστήμιο της Lund (Lunds uniνersitet). ΙΓ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.Τα πτυχία αρχιτεκτονικής (Diplοmas in Αrchitecture) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια (Uniνersities), τα Cοlleges οf Αrt και τα Schοοls οf Αrt. 2.Τα πτυχία (Degrees in Αrchitecture) που χορηγούν τα Πανεπιστήμια. 3.Η Final examinatiοn που χορηγεί η Αrchitectural Αssοciatiοn, 4.Η Εxaminatiοn in Αrchitecture που χορηγεί το Rοyal Cοllege οf Αrt. 5.Η Εxaminatiοn Ρart ΙΙ που χορηγεί το Rοyal Ιnstitute οf Βritish Αrchitects. Τα ανωτέρω διπλώματα, πτυχία και εξετάσεις πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης (Certificate οf architectural educatiοn) που εκδίδεται από το Αrchitects Registratiοn Βοard * . ΙΔ) ΝΟΡΒΗΓΙΑ Τα πτυχία (Siνilarkitekt) που χορηγούνται από το Τεχνικό- Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας (Νοrges teknisk-naturνitenskapelige uniνersitet), από την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή του Όσλο (Αrkitekthοgskοlen i Οslο) και από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Βergen (Βergen arkitektskοle).Για τα πτυχία των οποίων οι σπουδές ξεκίνησαν το ακαδημαϊκό έτος 1997/1998. ΙΕ) ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ Τα πτυχία (Dipl.- Αrch. FΗ) που χορηγούνται από τη Fachhοchschule του Liechtenstein. Για αρχιτεκτονικές σπουδές που ξεκίνησαν το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000, συμπεριλαμβανομένων και των σπουδαστών που ακολούθησαν το Πρόγραμμα σπουδών Μοdel Β μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2000/2001, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί στο ακαδημαϊκό έτος 2001/2002 έχουν λάβει μια επιπρόσθετη και συμψηφιστική εκπαίδευση.
Άρθρο 14
1.  
  Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές με την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
2.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος τα π.δ. 107/1993 (Α΄49) και 272/2000 (Α΄224) καθώς και η Δ11δ/0 /2/77/27.5.2003 (Β΄757) απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καταργούνται.
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/ 1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α΄ 70) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000(Α΄ 21) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892 /1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (Α΄ 136).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2155/1993 Κύρωση συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου προσαρμογής της συμφωνίας για τον ΕΟΧ μετά των Παραρτημάτων,τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (Α΄104).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2449/1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 450/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/90/658/ΕΟΚ353 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/90_658_ΕΟΚ353 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/Δ11Δ/0/2/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/Δ11Δ_0_2_77 2003
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/86 2017
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
ΝΟΜΟΣ 1997/2449 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2449 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
(2) Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώµατος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 1991/530 1991
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 85/384, 85/614, 86/17 και 90/658 της ΕΟΚ. 1993/107 1993
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην Εταιρεία ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 1999/18 1999