Έγκριση του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Οργανισμός της Μονάδας Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 1 "Έγκριση Κανονισμού"
1.  
    Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Εγκρίνεται ο Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει ως εξής: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ</a>
Άρθρο 2
1.  
    Συνεδρίαση α. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι τακτικές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και έκτακτες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο. β. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς την παρουσία του Προέδρου. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει το μέλος που έχει ορίσει ο Πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, παράγραφος (δ) του παρόντος. γ. Κατά τις συζητήσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται τα τιθέμενα θέματα, οι απόψεις των μελών και οι σχετικές αποφάσεις. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα. Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα και του αναπληρωτή του, και σε όποιες άλλες περιπτώσεις ο Πρόεδρος κρίνει ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να γίνει χωρίς την παρουσία Γραμματέα, τότε τα πρακτικά συντάσσονται από το νεότερο κατά την ηλικία μέλος της Επιτροπής.
Άρθρο 3
1.  
    Απαρτία και Αποφάσεις α. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο ορισθείς από αυτόν αναπληρωτής του. β. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. γ. Το τελικό πόρισμα της διερεύνησης συντάσσεται παρουσία του Προέδρου και υπογράφεται απ αυτόν, εφόσον δεν έχει εξαιρεθεί.
Άρθρο 4
1.  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής α. Εκπροσωπεί την Επιτροπή, εποπτεύει την Μονάδα και το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργίας τους. β. Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των πόρων της Επιτροπής και της Μονάδας, επιβλέπει την σύνταξη του προϋπολογισμού, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και διατάσσει την εκταμίευση του εκάστοτε απαιτούμενου ποσού για τις ανάγκες της Επιτροπής και της Μονάδας. γ. Μπορεί με πράξη του να καθορίζει για ορισμένη χρονική διάρκεια ένα μέλος της Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη της ειδοποίησης των λοιπών μελών της και της λήψεως των αναγκαίων μέτρων για την έναρξη της διερεύνησης. Το μέλος αυτό θα εκτελεί κατά περίπτωση και το έργο του συνδέσμου μεταξύ της Επιτροπής και των διερευνητών και θα έχει την εποπτεία της διερεύνησης. δ. Με πράξη του καθορίζει ένα Μέλος της Επιτροπής που θα τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του, σε κάθε περίπτωση απουσίας ή άλλου σοβαρού κωλύματός του. ε. Ορίζει με πράξη του, που μπορεί να συνίσταται σε επισημείωση στο φάκελο, το μέλος ή τα μέλη της Επιτροπής που θα εισηγηθούν επί του ατυχήματος ή συμβάντος. στ. Ορίζει με πράξη του τους διερευνητές της Μονάδας και τις επιμέρους ομάδες διερεύνησης κατά περίπτωση. ζ. Ορίζει με πράξη του τον Γραμματέα της Επιτροπής και τον αναπληρωτή του, όπως και τον υπάλληλο που θα εκτελέσει ορισμένη αποστολή. η. Προεδρεύει της Επιτροπής για την τελική έκδοση του πορίσματος ατυχήματος ή συμβάντος και την διαμόρφωση των συστάσεων που απορρέουν από ή κατά την διερεύνηση για την πρόληψη παρομοίων ατυχημάτων και συμβάντων θ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και κατευθύνει το έργο που αναφέρεται στην πραγματοποίηση των στόχων της στους τομείς διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων. ι. Εισηγείται στο Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τις ενδεχόμενες αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις που τυχόν επιβάλλονται από τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ερευνών και των πορισμάτων αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. ια. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Πρόεδρος είναι ο μόνος αρμόδιος εκ μέρους της Επιτροπής για την ενημέρωση του κοινού και των ΜΜΕ σχετικά με το γεγονός και την εξέλιξη του έργου της διερεύνησης. ιβ. Επιμελείται της αποστολής αντιγράφων του πορίσματος στους φορείς που ορίζονται στο Ν. 2912/01 και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 22 του νόμου αυτού και των διεθνών συμβάσεων. ιγ. Φροντίζει για την δημοσίευση περίληψης εκάστου πορίσματος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του Ν. 2912/01. ιδ. Συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.2912/01. ιε. Τοποθετεί τον Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Μονάδας και κατανέμει το προσωπικό στις επιμέρους οργανικές μονάδες ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου. ιστ. Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντού της Μονάδας και του προσωπικού της Γραμματείας Προέδρου και Μελών της Επιτροπής. ιζ. Εγκρίνει την μετακίνηση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των μελών της Επιτροπής, του προσωπικού της Μονάδας και των κατά περίπτωση Τεχνικών Συμβούλων. ιη. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο εφ’ όλων των υπαλλήλων της Μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2683/99 (Α΄ 19). Άρθρο Πέμπτο Γραμματέας της Επιτροπής α. Ο Γραμματέας και ο αντικαταστάτης του είναι υπάλληλοι της Μονάδας και ορίζονται από τον Πρόεδρο. β. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου πρακτικών της Επιτροπής. Άρθρο Έκτο Εξαιρέσεις και Ασυμβίβαστο Για την εξαίρεση και το ασυμβίβαστο των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Άρθρο 2 Διάρθρωση Μονάδας Η Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ανήκει οργανικά στην Επιτροπή. Λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, διοικείται από τον Πρόεδρο και τον προϊστάμενο της, και διαρθρώνεται ως εξής: α) Τμήμα Διερευνήσεων. β) Τμήμα Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής. γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. δ) Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Προϊσταμένου της Μονάδας Ο Προϊστάμενος της Μονάδας: α. Διευθύνει τη Μονάδα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής. β. Παρακολουθεί την απόδοση των Τμημάτων της Μονάδας και δίδει τις αναγκαίες οδηγίες. γ. Εισηγείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής την κατανομή του προσωπικού της Μονάδας στις επιμέρους οργανικές μονάδες, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. δ. Εισηγείται την άσκηση πειθαρχικού έλεγχου των υπαλλήλων της Μονάδας, εκτός του προσωπικού του Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης. ε. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού της Μονάδας, μετά την αξιολόγηση από τους προϊσταμένους των τμημάτων. στ. Ενημερώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής για κάθε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος που χρήζει διερεύνησης. ζ. Υποβάλλει το σχέδιο πορίσματος και τις συνοπτικές εκθέσεις έρευνας, με το φάκελο του ατυχήματος ή συμβάντος στον Πρόεδρο της Επιτροπής και προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από την Επιτροπή. η. Υποβάλλει στον Πρόεδρο το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Επιτροπής και της Μονάδας. Άρθρο 4 Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής. Η Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενο απ ευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκει η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες της Μονάδας Οι Αρμοδιότητες της Μονάδας αναλυτικά κατά Τμήμα είναι: α. Τμήμα Διερευνήσεων: Οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων διερεύνησης. Εκπόνηση διαδικασιών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν την Πολιτική Αεροπορία (ΥΠΑ, σχετικά Αnnexes, Dοcuments του ΙCΑΟ και σχετικά JΑRs). Αναλύσεις, τεχνικές έρευνες, συνεργασία με εσωτερικά και εξωτερικά τεχνολογικά κέντρα. Διαχείριση του Συστήματος Αναφοράς Περιστατικών (Οccurrence Repοrting System). Συλλογή στοιχείων απαραίτητων για την διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος. Σύνταξη εκθέσεων διερευνήσεων ατυχημάτων και συστάσεων ασφαλείας. Παρακολούθηση των αναθεωρήσεων του Παραρτήματος (Αnnex) 13 της Σύμβασης του Σικάγου και μέριμνα για την ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Μέριμνα για την ενημέρωση και συμμόρφωση του Ελληνικού Αεροπορικού χώρου επί θεμάτων Ασφαλείας Πτήσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ΙCΑΟ και ΕCΑC. β. Τμήμα Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής: Μελέτη και προώθηση μέτρων για την ασφάλεια των πτήσεων με σκοπό την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Διαχείριση του Συστήματος Αναφοράς Περιστατικών (Οccurrence Repοrting System). Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων και συμβάντων σε εθνική και διεθνή βάση. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικών με την ασφάλεια πτήσεων, ιδίως για προληπτικούς λόγους. Παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ασφαλείας των πορισμάτων. Ηλεκτρονική σύνδεση με τους Διεθνείς Οργανισμούς (ΙCΑΟ, ΕCΑC, JΑΑ, FΑΑ κλπ) για την αποστολή και λήψη πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια πτήσεων. Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Μονάδας για έκδοση εγχειριδίων σχετικών με ατυχήματα που συνέβησαν και τις συστάσεις ασφαλείας που εκδόθηκαν προς ενημέρωση του αεροπορικού χώρου. γ. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: Χειρισμός όλων των θεμάτων του προσωπικού της Μονάδας, πειθαρχικών, αδειών και νοσηλειών. Έκδοση γενικών εγκυκλίων διοίκησης προσωπικού. Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση προσφυγών ή αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Χειρισμός θεμάτων καταστάσεως του προσωπικού της Μονάδας και τήρηση προσωπικού μητρώου του προσωπικού της. Μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΥΠΑ, ΓΕΑ και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Κατάρτιση και εκτέλεση τακτικού προϋπολογισμού στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εκτέλεση δαπανών πληρωμών εξωτερικού και εσωτερικού για διάφορες εργασίες της Επιτροπής και της Μονάδας καθώς και σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής κανονισμού προμηθειών. Χειρισμός θεμάτων προμηθειών γενικά. Διαχείριση υλικών εξοπλισμού της Μονάδας. Μηχανοργάνωση στοιχείων διοίκησης υλικού. Μισθοδοσία προσωπικού. Γραμματειακή υποστήριξη της Μονάδας. Μετάφραση των πορισμάτων διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Άρθρο 6 Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων Καθήκοντα των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Μονάδας είναι, ιδίως: Η υλοποίηση της αποστολής του Τμήματος. Η αποδοτική λειτουργία αυτού. Η κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού και των τεχνικών μέσων που διαθέτει το Τμήμα, ανάλογα με την προτεραιότητα που έχει τεθεί και τον προγραμματισμό του Τμήματος. Η παρακολούθηση σε συνεχή βάση της απόδοσης του Τμήματος συνολικά, αλλά και ατομικά κάθε υπαλλήλου που ανήκει σ αυτό, η παρέμβαση με διορθωτικές πρωτοβουλίες και παροχή υποστήριξης, όταν απαιτείται. Η συμμετοχή στον προσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της Μονάδας. Η επεξεργασία προτάσεων πολιτικής και σχεδίων κανονιστικού περιεχομένου στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Τμήματος. Σύσταση εκθέσεων αξιολόγησης για όλο το προσωπικό του Τμήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 7 Διάκριση θέσεων κατά κλάδους μονίμου προσωπικού. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού της Μονάδας διακρίνονται, κατά κατηγορία και κλάδους ως εξής: 1.Κατηγορία ΠΕ, θέσεις δεκατρείς (13), οι οποίες κατανέμονται στους παρακάτω κλάδους: 1)Κλάδος Αερολιμενικών, θέσεις τρεις (3) 2)Κλάδος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, θέσεις δύο (2) 3)Κλάδος Μετεωρολόγων, θέση μία (1) 4)Κλάδος Ηλεκτρονικών, θέση μία (1) 5)Κλάδος Μηχανικών Αεροναυπηγών, θέσεις δύο (2) 6)Κλάδος Μηχανολόγων Μηχανικών, θέση μία (1) 7)Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις τρεις (3) 2.Κατηγορία ΤΕ, θέσεις δύο (2), στους κλάδους: 1)Κλάδος Ηλεκτρονικών, θέση μία (1) 2)Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού , θέση μία (1) 3.Κατηγορία ΔΕ, θέσεις δύο (2), στους κλάδους: 1)Κλάδος Διοικητικού, θέση μία (1) 2)Κλάδος Οδηγών αυτοκινήτων, θέση μία (1) Πέραν των ανωτέρω θέσεων συνιστάται μία (1) θέση στον βαθμό του Διευθυντού, εκτός βαθμολογικής κλίμακας κλάδων, για όλους τους κλάδους της Κατηγορίας ΠΕ. Οι λοιπές θέσεις κατατάσσονται στους προβλεπόμενους, κατά κατηγορία, βαθμούς του άρθρου 79 του Ν.2683/99. Άρθρο 8 Προσόντα Αερολιμενικών Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής. β. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και γ. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση του κλάδου Αερολιμενικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 9 Προσόντα Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής. β. Πτυχίο Ελεγκτού Εναερίου Κυκλοφορίας. γ. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και δ. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία ως ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας σε επιχειρησιακή οργανική θέση σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 10 Προσόντα Μετεωρολόγων Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ανωτάτων σχολών της αλλοδαπής, και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος στην Μετεωρολογία (Ενδεικτικό στην Μετεωρολογία από ΑΕΙ) διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από Ανώτατη Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο από Ανώτατη Σχολή της αλλοδαπής ή πτυχίο μετεωρολόγου Α΄ Τάξεως της Σχολής Μετεωρολόγων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή β. Πτυχίο του Τμήματος Μετεωρολόγων της σχολής Ικάρων, πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στην Αεροναυτική Μετεωρολογία και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 11 Προσόντα ΠΕ Ηλεκτρονικών Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο Ανωτάτων Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (ΤΗ) του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων. β. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και γ. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αεροπορική εταιρία ή σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 12 Προσόντα ΠΕ Μηχανικών Αεροναυπηγών Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο Αεροναυπηγού Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Ανωτάτων Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο της Σχολής Ικάρων (Τμήματος Μηχανικών). β. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και γ. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αεροπορική εταιρία ή σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 13 Προσόντα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Ανωτάτων Σχολών της αλλοδαπής. β.Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και γ. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αεροπορική εταιρία ή σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 14 Προσόντα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Για τις δύο θέσεις, πτυχίο Νομικής Σχολής, Σχολών Πολιτικής Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης και αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. β. Για την τρίτη θέση, πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Άρθρο 15 Προσόντα ΤΕ Ηλεκτρονικών Προσόντα διορισμού ορίζονται: α. Πτυχίο Ηλεκτρονικών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. β. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και γ. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία, σε ηλεκτρονικά αεροσκαφών (Ανiοnics) πολιτικής αεροπορίας. Άρθρο 16 Προσόντα ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Προσόντα διορισμού ορίζονται: Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 50/01 (Α΄ 39) και επιπλέον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 17 Προσόντα ΔΕ Διοικητικού Προσόντα διορισμού ορίζονται: Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 50/01 (Α΄ 39). Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία σε εταιρεία αερομεταφορών θα λαμβάνεται υπόψη. Άρθρο 18 Προσόντα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Προσόντα διορισμού ορίζονται: Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ.50/01 (Α΄ 39) και επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτων Δ΄ κατηγορίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Άρθρο 19 Καθορισμός Θέσεων 1.Τέσσερις (4) θέσεις χειριστών αεροσκαφών που διακρίνονται: 1)Τρεις (3) θέσεις χειριστών αεροπλάνων. 2)Μία (1) θέση χειριστή ελικοπτέρου. 2.Δύο (2) θέσεις μηχανικών αεροσκαφών. 3.Μία (1) θέση κλινικού ψυχολόγου. Άρθρο 20 Προσόντα πρόσληψης Προσόντα πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται: 1.Για τους χειριστές αεροπλάνων: πτυχίο ιπταμένου της Σχολής Ικάρων ή Επαγγελματικής Σχολής Χειριστών Αεροπλάνων ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής, και πτυχίο τουλάχιστον επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων ή αντίστοιχο πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Αποδεδειγμένη πτητική πείρα επί αεροπλάνων με σύνολο ωρών πτήσεως τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων (8.000) ή πέντε χιλιάδων (5.000) εκ των οποίων χίλιες πεντακόσιες 1500 ώρες σε αεριωθούμενα άνω των πενήντα θέσεων. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλικία όχι μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ετών. 2.Για τους χειριστές ελικοπτέρων: πτυχίο ιπταμένου της Σχολής Ικάρων ή Επαγγελματικής Σχολής Χειριστών Ελικοπτέρων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής, πτυχίο τουλάχιστον επαγγελματία χειριστή επί στροφειοπτέρων ή αντίστοιχο πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από την ΥΠΑ. Αποδεδειγμένη πτητική πείρα επί ελικοπτέρων με σύνολο ωρών πτήσεως τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000). Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλικία όχι μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ετών. 3.Για τους μηχανικούς αεροσκαφών: Πτυχίο της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ή Πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών Τεχνικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πτυχίο Συντηρητού αεροσκαφών ΥΠΑ τύπου ΙΙ σκάφους και κινητήρα. Δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στη συντήρηση αεροσκαφών Δημοσίων Μεταφορών ή Γενικής Αεροπορίας. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλικία όχι μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ετών. Ικανότητες επί τύπου αεροσκαφών θεωρούνται πρόσθετο προσόν σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας. 4.Για τον κλινικό ψυχολόγο: πτυχίο ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο στην ψυχολογία ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση τουλάχιστον ενός (1) έτους στην κλινική ψυχολογία της Οικογένειας και των Ομάδων σε κρίση. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Άρθρο 21 Θέσεις Προϊσταμένων 1.Της Μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ, εφόσον, εκτός από τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, έχει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στις διερευνήσεις αεροπορικών ατυχημάτων. 2.Του Τμήματος Διερευνήσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος από τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ, πλην των μονίμων υπαλλήλων ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού. 3.Του Τμήματος Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος από τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ, πλην των μονίμων υπαλλήλων ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού. 4.Του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού από τον την κατηγορία ΠΕ, πτυχιούχος Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών. 5.Της Γραμματείας Προέδρου και Μελών της Επιτροπής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 22 Διαπίστωση γνώσεως ξένης γλώσσας Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προβλέπεται ως προσόν διορισμού η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ.50/01 (Α΄ 39). Άρθρο 23 Υπηρεσιακά Συμβούλια Το προσωπικό της Μονάδας υπάγεται στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων τα οποία είναι αρμόδια για το προσωπικό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τον Ν.2683/99. Άρθρο 24 Διερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων 1.Διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων μπορούν να διεξάγουν οι κάτωθι ύστερα από σχετική εκπαίδευση στην πρόληψη και διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων σε εξειδικευμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού: 1)Οι υπηρετούντες στην Μονάδα μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου και ονομάζονται διερευνητές. 2)Τα μέλη της Επιτροπής εφόσον ορισθούν προς τούτο με απόφαση του Προέδρου. 2.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει κατά την κρίση του και ανάλογα με το είδος του ατυχήματος ή συμβάντος το διερευνητή ή τους διερευνητές και τον επικεφαλής αυτών. 3.Οι διερευνητές, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Μονάδα, υποχρεούνται, καθ όλο το έτος να ευρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση μετακίνηση σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας ή και εκτός αυτής, σε περίπτωση που συμβεί αεροπορικό ατύχημα σε αεροσκάφος, η διερεύνηση του οποίου ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2912/01. Άρθρο 25 ΜετατάξειςΣε περιπτώσεις που οι θέσεις των άρθρων 8 έως 13 και 15, πληρούνται με την διαδικασία της μετάταξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τομείς ανάλογους με τα καθήκοντα που θα αναλάβουν, όπως αυτά περιγράφονται στις αρμοδιότητες των τμημάτων που θα τοποθετηθούν. Η κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η εμπειρία στις διερευνήσεις αεροπορικών ατυχημάτων θεωρείται πρόσθετο προσόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 26 ΙσχύςΤο διάταγμα αυτό ισχύει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 6 του Ν.2912/2001 «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94). β. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92(Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (Α΄ 38) γ. Του Π.Δ. 81/02 «Συγχώνευση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
  • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β 985).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Μπίστη (Β΄ 985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της ΔΙΔΚ/Φ1/2/14145/ 21.7.2003 (Β΄ 1000). Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη 1.220.000 Ευρώ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος εκτιμάται στο ποσό των 693.000 Ευρώ περίπου και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0200 και 0500 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ειδικός φορέας 39/650. Η ανωτέρω δαπάνη κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο κατ έτος στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Την 496/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ1_2_13773 2003
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία