ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/62

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση - ΄Εδρα - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του Δήμου Ζακυνθίων, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του Π. Δ. 208/2001 (Α΄ 164).
Άρθρο 2 "΄Ιδρυση - ΄Εδρα - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Ασφάλειας Λευκάδος, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του Δήμου Λευκάδος, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδος
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π. Δ. 161/1988, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Π. Δ. 209/1993 (Α΄ 77).
Άρθρο 3 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Την 21/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗ» (Β~ 999).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 55.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2004 και 35.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2005 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες του έτους 2004 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φορέας 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ΚΑΕ 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0861, 0869, 1111, 0712, 1431, 1691, 1711, 1712, 1713, 1211, 1231, 1321, 1329, 1511, 1512, 1699, 1723, 1725, 1729), που θα εγγράφονται κάθε φορά, στον ανωτέρω προϋπολογισμό, για το σκοπό αυτό.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-24 Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/55
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 1993/209 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία