ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Ζακύνθου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται αντίστοιχα από ένας Σταθμός Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας, στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Ζακύνθου
2.  
  Οι αρμοδιότητες των πιο πάνω Σταθμών καθορίζονται από το άρθρο 15, παρ. 2 και 3 του Ν. 743/77 (Α~ 319) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Π.Δ. 55/98(Α~ 58).
Άρθρο 2
1.  
  Το διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.4 του Ν. 743/77 (Α~ 319) όπως έχει κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο και μεταγλωττισθεί στην δημοτική με το Π.Δ 55/98 «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος» (Α~ 58).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/13773/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη» (Β~ 985), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια της ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/14145/ 21.7.2003 (Β~ 1000).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997(Α~ 38).
 • Την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (Α~ 247) «Περί Δημοσίου .Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α~).
 • Το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ 201 Α~).
 • Το γεγονός ότι από την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας προκαλείται δαπάνη μόνο για την προμήθεια εξοπλισμού τους η οποία χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 50% από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ο.Α.Λ.Α.Α) του Γ~ ΚΠΣ 2000 - 2006 της Ε.Ε. (ΣΑΕ 089/3 Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2003 ΣΕ 089 30002).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 499/2003, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1977/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/743 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος 1998/55 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία