ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/65

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στις κάθε είδους δαπάνες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. - Παγίων», το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 2937/2001 (Α 169), ασκείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. Δ. 1265/72 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α., και άλλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και των λογαριασμών των Δημοσίων Υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (ΦΕΚ/197/Α/1972).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που προστέθηκε από το Ν. 2081/1992 άρθρο 27 (ΦΕΚ154/Α/92) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ/38/Α/1997).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2937/2001 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Μεταβίβαση Παγίων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» (ΦΕΚ169/Α/2001).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 5/2003 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. 6.Την 503/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία