ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου στο Δήμο Αλοννήσου και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου που αφορούν το Δήμο Αλοννήσου στο Δήμο αυτό, και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου και έδρα το Δήμο Αλοννήσου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Α΄ 231) και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
    Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η δε παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
  • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β/ 31.10.2001).
  • α) Τη 320/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου, με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου. β) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 προθεσμία για το Δήμο Αλοννήσου όπως αποδεικνύεται με το 83/15.1.2004 έγγραφό του.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 433/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία