ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/77

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 435/1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λάρισας» (Α/169).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ.435/1990 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής: ΄ 3 θέσεων μονίμου προσωπικού Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους, ορίζονται ως εξής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις έξι (6), εκ των οποίων μία (1) θέση στο βαθμό του Διευθυντή και οι λοιπές θέσεις στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών, θέση μία (1), στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, Ειδικότητας τριών (3) ξένων γλωσσών Αγγλικής - Γαλλικής και Γερμανικής, θέση μία (1), στους βαθμούς Δ΄ - Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ -Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις δύο (2), στους βαθμούς Δ΄ - Α΄ - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέση μία (1), στους βαθμούς Δ΄ - Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ -Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, θέσεις εννέα (9), εκ των οποίων δύο (2) θέσεις για εργασίες εισπράκτορα, στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μία (1), στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, Ειδικ Δύο (2) ξένων γλωσσών, Αγγλικής - Γερμανικής, θέση μία (1), στους βαθμούς Δ΄ - Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ -Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δύο (2), στους βαθμούς Ε΄ - Β΄. -Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2),στους βαθμούς Ε΄ - Β΄ .
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 6 του Π.Δ. 435/1990, προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής: «Άρθρο 6Α Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ) σε θέσεις προσωπικού του Επιμελητηρίου Λάρισας:.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την 489/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β/985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Λάρισας ύψους 45730 ΕΥΡΩ, για το τρέχον έτος και για κάθε επόμενο έτος. Η πρόσθετη δαπάνη για το έτος 2004, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου (Κ.Α.Ε. 0211, 0226,0265 και 0259). Για τα επόμενα έτη, η δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α/107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγρ. 8 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α/154).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 169 του Ν. 2683/ 1999 (Α΄ 19).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α/137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α/154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α/38).
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α/19).
 • Το Π.Δ.81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την 21386/16.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Κίμωνα Κουλούρη» (Β/985).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/21386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/21386 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/435 1990
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία