Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του, παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία, τροποποίηση του β.δ. 70/1971 (Α 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 586/1978 (Α 125) και τροποποίηση του π.δ. 114/2001 (Α 105).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Δίπλωμα Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού"
1.  
  Εμπορικού Ναυτικού Συνιστάται αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας με τον τίτλο «Δίπλωμα Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού», το οποίο εντάσσεται στην Κατηγορία Οικονομικής Υπηρεσίας του Κλάδου Προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών
Article 2 "Ειδικά προσόντα"
1.  
  Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, είναι τα εξής: α) Απολυτήριος τίτλος εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου προς αυτά. β) 48μηνη θαλάσσια υπηρεσία ως Οικονομικός Α΄ τάξης Ε.Ν., μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Α΄ τάξης Ε.Ν. γ) Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις μετά την συμπλήρωση της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας. Κάτοχοι του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ τάξης Ε.Ν. επί τουλάχιστον δέκα έτη, οι οποίοι επιπροσθέτως έχουν συμπληρώσει τετραετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ως Προϊστάμενοι Οικονομικοί Αξιωματικοί Ε.Ν., μπορούν να αποκτήσουν, έως τις 31.12.2004, το δίπλωμα του Προϊστάμενου Οικονομικού Αξιωματικού Ε.Ν., χωρίς συμμετοχή τους στις ανωτέρω εξετάσεις.
Article 3 "Εξεταστική περίοδος"
1.  
  Οι εξετάσεις για απόκτηση του διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού διενεργούνται μία φορά το χρόνο κατά τον μήνα Φεβρουάριο, με αρχή από το έτος 2005
Article 4 "Εξετάσεις υποψηφίων"
1.  
  Τα εξεταστέα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των υποψηφίων για την απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Ε.Ν. καθώς και ο τρόπος και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθορίζονται στο συνημμένο στο παρόν, Παράρτημα.
2.  
  Ως προς τη συγκρότηση των εξεταστικών Επιτροπών καθώς και τα καταβαλλόμενα εξέταστρα, τα έξοδα εργαστηριακού -υγειονομικού ελέγχου, ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά για την απόκτηση πτυχίου Οικονομικού Α΄ τάξης Ε.Ν.
Article 5 "Δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία"
1.  
  Οι κάτοχοι διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Ε.Ν. δικαιούνται να ναυτολογούνται ως Προϊστάμενοι Οικονομικοί Αξιωματικοί στα πλοία. Από τις 1.1.2008, ως Προϊστάμενοι Οικονομικοί Αξιωματικοί Ε.Ν. ναυτολογούνται αποκλειστικά κάτοχοι διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Ε.Ν.
Article 6
1.  
Τροποποιητικές διατάξεις 1.Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του β.δ. 70/1971 (Α 32 ) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 586/1978 (Α 125), αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Για δίπλωμα Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ τάξεως Ε.Ν.: 1)Τετραετής, μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β΄ τάξεως θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Οικονομικού Αξιωματικού σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 150 κόρων και 2)Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις. Προκειμένου περί υποψηφίων κατόχων πτυχίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήματα: Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και Ναυτιλιακών Σπουδών) ή Νομικής Σχολής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) ή Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και Μαθηματικής Σχολής, τριετής, μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β΄ τάξεως θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Οικονομικού Αξιωματικού σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 150 κόρων.» 2.Το άρθρο 2 του π.δ. 114/2001 ( Α 105) αντικαθίσταται ως εξής : « Οι εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ τάξης διενεργούνται μια φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ οι εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β΄ τάξης μια φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις για τον χαρακτηρισμό ως Δόκιμου Οικονομικού διενεργούνται κάθε δεύτερο χρόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1.Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείου επιβατηγού πλοίου ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 2.Τουριστική αγωγή τουριστική παιδεία Υποδοχή επιβατών ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 3.Προγραμματισμός και προμήθεια υλικών ξενοδοχείου πλοίου ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 4.Δημόσιες σχέσεις σε επιβατηγό πλοίο ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 5.Ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών στο επιβατηγό πλοίο ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 6.Γνώσεις επίλυσης προβλημάτων επιβατών ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ Παρατήρηση:Η χρονική διάρκεια των γραπτών εξετάσεων αρχίζει αμέσως μετά την εκφώνηση των θεμάτων και μπορεί να παρατείνεται μέχρι μισή ώρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 1.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 2.ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Daily Ρrοgram» ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ. 3.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ. 4.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. 5.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. 7.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - Check List - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. 8.ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Repairs Βοοk fοr Cabins and Ρublic Αreas) - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ. 9.ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - CRUΙSΕ DΙRΕCΤΟR - ΗΟSΤΕSS - SΤΑFF -ΡΗΟΤΟGRΑΡΗΕRS - ΙΑΤΡΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΑ - DΙΝΙΝG RΟΟΜ ΤΑΒLΕ RΕSΕRVΑΤΙΟΝ. 10.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΒΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - ΑΦΙΞΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. 11.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ Ή ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ. 12.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤRΑΝSΙΤ. 13.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Ships Laundry). 14.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. 15.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΠΛΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. 16.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ SΕRVΙCΕ ΣΤΑ ΒΑRS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ. 17.ΜΕΛΕΤΗ ΒΑRS LΙSΤ - WΙΝΕ LΙSΤ - ΑΓΟΡΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 18.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑRS. - ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΑRS - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ. 19.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 20.ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ - ΚΑΖΙΝΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ. 21.ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 22.ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 23.ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 2.ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 3.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ SΕRVΙCΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 5.ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΑΣ. 6.Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΛΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. 7.Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 8.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΒΑΤΗ. 9.ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 10.ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ Ή ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. 11.ΠΟΙΟΤΙΚΟ SΕRVΙCΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SΕRVΙCΕ. 12.Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΑΣ. 13.ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. 14.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - CΗΕΚ ΙΝ. 15.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. 16.ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 17.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ. (Θέση και χώροι του τμήματος προμηθειών - Τμήμα παραλαβής - Αποθηκευτικοί χώροι). 2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 3.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Quality Standards). 4.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Quantity Standards). 5.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Standards Fοr Ρrice). 6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 7.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 8.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΣΤ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 9.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 10.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. 11.ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ (Cash and Carry). 12.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 13.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. 14.ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 15.ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ. 16.ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (Receiνing Daily Repοrt). 17.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. (Gοοds Receiνing Withοut Ιnνοice). ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ. 18.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ. 19.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. 20.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ Η/Υ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ. 21.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ F.Ι.F.Ο. (First Ιn - First Οut). - ΜΕΘΟΔΟΣ L.Ι.F.Ο. (Last Ιn - First Οut). Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 4.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ 1.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 2.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ. 3.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 4.ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ιnfοrmatiοn Οffice). 5.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ. 6.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. 7.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 8.ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. 9.ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ. 10.ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 11.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. 12.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 13.ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - ΣΕΙΡΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ. 14.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. 15.ΤΡΟΠΟΙ - ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ - ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. 16.ΤΡΟΠΟΙ - ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ - ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ - ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΨΩΜΙΟΥ - ΑΛΑΤΙΕΡΑ - ΠΙΠΕΡΙΕΡΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ. 17.ΤΡΟΠΟΙ - ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ - ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ - ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ. 18.ΤΡΟΠΟΙ - ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ - ΠΩΣ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ. 19.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 5.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ (QUΑLΙΤΥ ΜΑRΙΤΙΜΕ SΕRVΙCΕS) 1.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 2.ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 3.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ: ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. 5.Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 6.Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 7.ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. 8.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 9.ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 10.ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ). 11.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ). 12.ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 13.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ. 14.ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 15.ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΥΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. 16.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ. 17.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ. 18.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 19.ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Βlack Οut) - ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. 20.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. 21.ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ - ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. 22.ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 23.ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ). Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 6.ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1.Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 3.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 4.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 5.ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 6.ΠΟΙΑ ΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 7.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 8.ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ. 9.ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 10.ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 11.Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 12.Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. 13.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ. 14.Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ. 15.ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ. 16.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ιnfοrmatiοn Οffice) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. 17.ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Questiοnnaire Fοrm) - ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 18.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (Questiοnnaire Fοrm) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. 19.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (Questiοnnaire Fοrm) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 20.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΑΣ - ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12.
Article 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 74 εδαφ. β΄, 75, 76 παραγρ. 2, 77 και 81 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α, παρ. 2, εδ. 1 του Ν. 1558/1985 ( Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (38 Α΄) .
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού 365/3.4.2003.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 19/15.1.2004, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Name
Label
Label